Hotarare privind stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art.8, alin.(6)  şi  (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art.21 şi 22 din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.7-10 din Legea asistentei sociale  nr.292/20.12.2011;

Examinad:

–   raportul nr.2448 / 23.11.2011 al doamnei Ion Stancuta, referent asistent social;

–   expunere de motive nr. 2523/05.12.2011 a primarului comunei Colelia;

–   raportul nr. 2631 din 22.12.2011 al comisiei de specialitate;

–  avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2543 din 08.12.2011;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , pct.2  şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se stabilesc veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii prevăzute în anexa nr 6 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data emiterii prezentei se revocă  H.C.L. nr. 6 din 30.03.2011.

Art.3. Domnul viceprimar, compartimentul contabilitate şi  comprtimentul asistenta sociala vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                      Ghita Nicolae                         

                                                                                                                   Contrasemneaza,

                                                                                                              Secretar al comunei

                                                                                                                       Pencu Gina 

 Nr.36

Adoptata la Colelia.

Astazi, 28 decembrie  2011

                                             ANEXĂ la Hotararea Consiliului Local Colelia nr.36/28.12.2011

Nr.crt. Bunuri mobile necesare într-o gospodărie* Venit lei/buc
1. Maşină de gătit 460
2. Frigider 560
3. Combină frigorifică 899
4. Congelator 595
5. Maşină de spălat automată 849
6. Televizor color 279
7. Video(DVD Player) 240
8. Calculator personal 1.400

*) Pentru bunurile manţionate mai sus trebuie să fie in stare de funcţiune, iar pentru cele folosite mai mult de 24 luni,limitele minime vor fi stabilite  jumătatea valorii din tabel

Nr. crt. Venituri potenţiale provenite din vanzarea terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole Venit lei/ha
1. Terenuri arabile 600*
2. Teren intravilan 2.000*
3. Teren forestier 2.500*
4. Păşuni 500*
5. Fâneţe 500*
6. Vii nobile 15.000*
7. Culturi agricole   U.M.venit/ha/an  
  Grau 90**
  Porumb 90**
  Fasole 90**
  Orz 95**
  Floarea soarelui 92,4**
  Cartofi 700**
  Pepeni 400**
  Sfeclă 150**
  Vie-struguri de masă

-struguri de vin

400**

200**

  Tutun 90**
  Soia 90**
8. Livezi 500**
9 Legume 500**

Notă : *) preţul de vânzare in lei a unui hectar

**) ventul net in lei/ha

  Categorii de animale  
1. Bovine 1.000*
2. Porcine 300*
3. Ovine/caprine 80*
5. Cabaline 400*
6. Păsări  25*
7. Familii de albine 100*
8. Iepuri de casă 30*

*) Preţul de vânzare in lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine.

NOTĂ: preţurile stabilite in prezenta anexă se folosec la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă intre bunurile cuprinse in anexa 5 şi bunurile cuprinse in anexa 4 lanormele metodologice.

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

                                                                              Ghita Nicolae