Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2011

Consiliul Local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

-prevederile art.19  alin.(2) din Legea .nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

-raportul nr.2604/20.12.2011 al contabilului Consiliului Local;

-raportul de avizare nr.2638/22.12.2011 al comisiei  de specialitate ;

– expunerea de motive nr.2606/22.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei;

In temeiul art. 36 alin (4) litera “a” si art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E: 

                                    Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. IV al anului 2011,  in suma totala de 1 317 000 lei la venituri si 1 326 000 la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata  in  anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 43                                                           

Adoptata la Colelia

Astazi ,28 decembrie  2011

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare in trimestrul IV al anului 2011

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea bugetului de stat nr. 286/2010 pentru anul 2011;

– Legea nr. 287/2010 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2011 ;

Examinand:

-raportul nr.2603/20.12.2011 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr.2605/20.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

-raportul  nr.2637/22 .12.2011 al comisiei  de specialitate;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2632/22.12.2011;

In temeiul art. 36 alin (4) litera “a” si art. 45 alin. (4) alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1.Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul IV  – anul 2011 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a)Total venituri ,din care :                             –    1 307 000  lei

-sectiunea de functionare                               –    1 038 000  lei;

-sectiunea de dezvoltare                                 –      269 000  lei;

 

b)Total  cheltuieli:                                          –   1 043 630  lei

– sectiunea de functionare                               –      918 197 lei;

– sectiunea de dezvoltare                                 –     125 433  lei;

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr.4

Adoptata la Colelia

Astazi , 28  decembrie  2011

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Consiliul Local al  comunei Colelia, judetul Ialomita;

Avand în vedere:

– raportul nr. 2119/10.10.2011 al domnului Profir Ionel Nicolae –viceprimarul comunei;

– expunerea de motive nr  2444/23.11.2011 a domnului Nita Nichita primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2540/08.12.2011;

– raportul nr.2629/22.12.2011 al comisiei pentru munca si protectie sociala, protectie  copii, protectie mediu si turism, activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie ;

-prevederile art. 7 – 10 din Legea asistentei sociale nr. 292 / 20.12.2011;

– prevederile art. 6, alin. ( 7 ) şi (8) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 28 din Hotărarea Guvernului nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 2 ), lit. d), alin. ( 6 ), lit a), pct. 2, art. 45, alin.( 1) şi art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea 215/ 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de actiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2 ( 1 ) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutorul social au obligatia de a efectua actiunile şi lucrările de interes local în functie de numărul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social.

( 2 ) Numărul orelor de muncă se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncã.

( 3 ) În cazul incapacitătii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau partiale a capacitătii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze actiunile sau lucrările de interes local, obligatia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social, numai cu acordul primarului.

( 4 ) Actiunile şi lucrările de interes local vor fi efectuate cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, fără a depăşi regimul normal de lucru.

Art.3. Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către viceprimarul comunei şi referentul asistent social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Ghita Nicolae                                     CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

Pencu Gina

 

Nr. 37

Adoptata la Colelia

Astazi,28 decembrie  2011

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr.37/28.12.2011

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

 

Nr. crt Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termene de realizare Resurse Responsabili
1 Reabilitarea izlazului comunal Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale, etc. si asigurarea transferului acestora la locuri special destinate Lunile martie-aprilie Beneficiarii Legii 416/2001 Popocea Adrian

Manea Gabriel

2 Intretinere baze sportive, comuna Colelia Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, reparatii gard, etc permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Pioaca Marin

Nistor Constantin

3 Intretinere canal Indepartarea resturilor vegetale si transportarea acestora la locuri special amenajate permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Matei Miuta

Mirea Marieta

4 Lucrari de intretinere zona cimitirelor Curatarea de maracinisuri, a resturilor vegetale, intretinerea gardurilor, etc permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Mirea Gheorghe

Iordache Constantin

5 Intretinere zona centrala a comunei Colelia(Biserica, sediu Primarie) Zugraveli interioare si exterioare, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, intretinerea gardurilor, plantare de arbusti si pomi fructiferi, flori, etc. permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Panait Elena

Paduraru Florica

6 Lucrari de intretinere a centrului civic Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor,vopsirea si intretinerea gardurilor, etc

 

 

 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Panait Elena

Paduraru Florica

Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile cap.IV, punctul 4.16.3. ,litera “b” din Ordinul 2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

– prevederile art. 58 ,litera “c” , art. 80 alin (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 39 alin.(1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand:

-raportul nr.2586/16.12.2011 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr.2648/27.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2649/27.12.2011;

In temeiul art. 36 alin(4) litera “a” si art.45 alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 Art.1.Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 9 763,21.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

                                                 Secretar al comunei,

                                                Pencu Gina

Nr.46

Adoptata la Colelia

Astazi , 28  decembrie  2011

Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului su urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 1 si 2 din Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-prevederile art. 6 alin(1) si (2) din Legea nr. 52/2003 ,privind transparent decizionala in administratia publica ;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 ,privind accesul la informatiile de interes public ;

Examinand:

– raportul nr. 2120/10.10.2011 al domnului Petrache Marian cu atributii delegate in domeniul urbanismului ;

– expunerea de motive nr.2439/23.11.2011 a domnului Nita Nichita, primarul comunei;

– raportul nr. 2607/22.12.2011 al comisiei de specialitate ;

– avizul nr. 2530/08.12.2011 al secretarului comunei ;

In temeiul prevederilor art. 36,alin.(2),lit.”c” si alin.(5) lit. “c” ,respective art.45,alin.(2),lit. “e” si art.115 alin(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre domnul Profir Ionel Nicolae viceprimarul comunei.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare ,primarului comunei Colelia si Institutiei Prefectului – judetul Ialomita si o va adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Colelia si pe site www.colelia.judetulialomita.ro.

 

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                      Ghita Nicolae                         

                                                                                                                   Contrasemneaza,

                                                                                                              Secretar al comunei

                                                                                                                       Pencu Gina 

 Nr.39

Adoptata la Colelia.

Astazi ,28 decembrie  2011

 

                                                              ANEXǍ la HCL  nr. 39/28.12.2011

 

R E G U L A M E N T    L O C A L

de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea documentatiilor

 de urbanism si amenajarea teritoriului


C A P I T O L U L   I

DISPOZITII GENERALE

1.           Scopul regulamentului

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru organizarea şi desfaşurarea procesului de informare şi consultare a publicului in procedura de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de urbanism.

1.2.  Domeniul de reglementare

Art.2.Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor documentatiilor de urbanism indiferent de initiator (presoană fizică ,persoană juridică,institutie publică,organizatie sau fundatie) sau de scopul pentru care acestea sunt initiate.

Art.3.Documentatiilor de urbanism aflate in curs de elaborare li se aplica prevederile prezentului regulament de la etapa in care se află acestea la data aprobării regulamentului.

 

2.         Cadrul legal general de reglementare a domeniului

Art.4.Activitatea desfăşurată in cadrul procesului de informare si consultare a publicului are la bază următorul cadru legal:

  • Ordinul 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,cu modificările si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică ,cu modificările si completările ulterioare;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ,cu modificările si completările ulterioare.

 

C A P I T O L U L   II

DEFINITII SI CLASIFICĂRI

 

Art.5.In sensul prezentului regulament ,termenii si expresiile de mai jos au următorul inteles:

Documentatie de urbanism – ansamblu de piese scrise si desenate ,referitoare la un teritoriu determinat ,prin care se analizează situatia existentă si se stabilesc obiectivele ,actiunile si măsurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistică a localitătilor pe o perioadă determinată.

Avizare – procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor ,a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate ,avand ca obiect analiza solutiilor functionale ,a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism.

Aprobare  – optiunea forului deliberativ al autoritătii competente de însuşire a propunerilor din documentatiile prezentate şi sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în ve-derea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică, precum şi al autorizării lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii;

Planul de informare şi consultare – documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfaşoară procesul de participare a populatiei la elaborarea şi/sau revizuirea planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului;

Raportul informării şi consultării – documentul care fundamentează decizia consiliului local de aprobare sau respingere a planului de urbanism sau amenajarea teritoriului;

Raport de specialitate – punct de vedere, formulat de structura de specialitate din cadrul primăriei, privind continutul / propunerile planurilor urbanistice supuse aprobării consiliului local.

Persoana responsabil ă cu informarea şi consultarea publicului – persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu atributii delegate in domeniul urbanismului, care coordonează redactarea planului de informare şi consultare, gestionează activitatile de informare şi consultare a publicului şi este persoana de contact din partea administratiei publice locale pentru activitătile de informare şi consultare a publicului;

Plan Urbanistic General – are atat caracter director şi strategic, cat şi caracter de regle-mentare,reprezentand principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizareaprogramelor şi actiunilor de dezvoltare;

Plan Urbanistic Zonal – este instrumentrul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General;

Plan Urbanistic de Detaliu – are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcela în relatie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu functionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

Informatie de interes public – orice informatie care priveşte activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice;

Transparenta decizională – obligatie a autoritătilor administratiei publice de a informa şi de a  supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor adninistrative şi minutele şedintelor publice;

Grup cu rol consultativ – grup format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate,comisiei tehnice de urbanism, autoritătii competente pentru protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi al altor institutii /organisme interesate de la nivel central, judetean sau local,precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încat să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care trebuie să răspundă planurile urbanistice.

Art. 6 – Documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului care vor fi supuse informării şi consultării populatiei potrivit prezentului regulament sunt:

-Plan Urbanistic General al comunei Colelia;

-Planuri urbanistice zonale a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al comunei Colelia;

-Planuri urbanistice de detaliu a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al comunei Colelia.

 

C A P I T O L U L    III

PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE A POPULATIEI

 

Art. 7 – Decizia initierii unei documentatii de urbanism poate apartine administratiei publice locale în cazul PUG–ului sau a unor PUZ–uri (pentru situatiile impuse de lege), ori a unui investitor privat interesat.Anterior initierii documentatiei de urbanism, initiatorul acesteia va obtine un certi-ficat de urbanism şi /sau aviz prealabil de oportunitate, în conditiile legii.

Art. 8 – Atributiile privind procedura de informare şi consultare a populatiei vor fi exercitate de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului.

Art. 9 – Procesul de informare şi consultare a publicului se desfăşoară în baza planului de informare şi consultare şi se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului, documente elaborate de persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, special desemnată în acest sens prin dispozitia primarului.

Art. 10 – Planul de informare şi consultare constă în:

– identificarea părtilor interesate sau potential afectate (persoane fizice /persoane juridice /institutii publice) de prevederile propuse prin planul urbanistic; acestea vor fi mentionate de către initiator /elaborator într-un memoriu ce însoteşte anuntul;

– stabilirea modalitătii de anuntare a celor interesati sau afectati de elaborarea planului urbanistic;

– stabilirea modalitătii de comunicare cu initiatorul şi proiectantul, respectiv modalitătile de

formulare a sesizărilor, observatiilor legate de propunerile planului urbanistic;

– elaborarea calendarului (la propunerea initiatorului) pentru îndeplinirea obligatiilor de informare şi consultare a publicului;

– datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

Art. 11 – Raportul informării şi consultării publicului contine:

– detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta publicul;

– rezumatul problemelor, observatiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv modul de solutionare propus de initiatorul planului urbanistic.

Art. 12 – Informarea şi consultarea populatiei se face obligatoriu în toate etapele procesului de elaborare şi/ sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului.

Aceste etape sunt:

-etapa pregătitoare – anuntarea intentiei de elaborare şi/sau revizuire;

-etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

-etapa elaborării propunerilor, ce se vor supune procesului de avizare;

-elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparentă decizională.

Procesul de informare şi consultare a publicului diferă în functie de tipul documentatiei de urbanism.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent

A.1.etapa pregătitoare

 

Art.13 Decizia initierii elaborării şi/sau revizuirii Planului Urbanistic General al comunei Colelia apartine autoritătii publice locale, la initiativa primarului,care informează publicul despre această intentie, prin intermediul persoanei cu atributii delegate in domeniul urbanismului, înainte de începerea elaborării documentatiei de atribuire a serviciilor de proiectare.

 Art.14 Elemente de temă ,respectiv obiectivele si problemele specifice acestui tip de documentatie vor fi elaborate si redactate de către  persoana cu atributii delegate in domeniul urbanismului,care va elabora şi redacta şi procedurile de informare si consultare a publicului ,cu sprijinul unui grup cu rol consultativ.Acestea vor fi incluse in documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare şi/sau revizuire PUG.

Grupul cu rol consultativ va fi format din reprezentanti desemnati ai Comisiei juridice si disciplină,amenajarea teritoriului si urbanism ,a Consiliului Local ,Agentia de Protectie a Mediului Ialomita,Directia pentru Cultura ,Culte  si Patrimoniu National Cultural Ialomita, Ordinul Arhitectilor din Romania-Filiala Ialomita.

Art. 15 Informarea cu privire la intentia de elaborare a P.U.G. se va face simultan, prin următoarele metode:

– anunturi afişate la sediul primăriei;

– anunt publicat pe pagina proprie de internet, a primăriei www.colelia.judetulialomita.ro;

– anunturi publicate în presa locală (cel putin două anunturi publicate la interval de minimum 3 zile);

– alte tipuri de publicitate.

Art. 16 Anunturile vor cuprinde în mod obligatoriu cel putin următoarele informatii:

– prezentarea succintă a argumentării intentiei de elaborare şi/sau revizuire a PUG şi a obiectivelor cacestuia;

– numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observatii şi propuneri;

– perioada în care publicul poate transmite comentarii, observatii şi propuneri sau pot fi exprimate nevoi ale publicului;

– data la care va fi publicat răspunsul la observatiile primite (raspunsul va fi afisat la sediul primăriei);

– scurtă descriere a etapelor următoare, inclusiv cele de informare şi consultare.

Art. 17 – Anunturile publicate pe pagina proprie de internet şi cele afişate vor fi mentinute o perioada de 25 de zile, de la data aparitiei acestora, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observatii şi propuneri privind intentia de elaborare a PUG – ului.

Sinteza observatiilor, sugestiilor şi propunerilor transmise de public şi motivatia preluării sau nepreluării acestora vor fi afişate la sediul primăriei şi postate pe pagina proprie de internet, în termen de maxim 15 zile de la data limită de primire a lor. Aceasta va fi prezentată ca anexă la documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG – ului.

A.2. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 18  Cerintele şi nevoile publicului privind dezvoltarea durabilă sunt colectate de elaboratorul documentatiei de urbanism, prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse, cu personal specializat în pregă-tirea, derularea şi analizarea rezultatelor.

A.3. Etapa elaborării propunerilor

Art. 19  Informarea publicului asupra propunerilor de PUG se face simultan prin:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a anuntului, care va cuprinde informatii cu privire la: posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care pot fi consultate propunerile şi transmit observatiile consiliului local, în termen de 45 de zile de la ultimul anunt, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare,ora de începere şi durata estimată a dezbaterii publice (minimum 20 de zile de la data ultimului anunt);

b) afişarea anuntului şi a propunerilor la sediul primăriei şi în alte locuri special amenajate în acest scop, pe o perioada de cel putin 30 de zile;

c) trimiterea în scris a anuntului publicat factorilor interesati (institutii avizatoare, fundatii, organizatii profesionale), cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice.

Art. 20  Consultarea publicului asupra propunerilor se realizează  de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului, prin următoarele activităti:

– pune la dispozitia publicului spre consultare, pentru o perioadă de 45 de zile, prima versiune a propunerilor;

– expune spre consultare materialele grafice, oferă explicatii şi colectează în scris observatiile cetătenilor (perioada 45 zile);

– pregăteşte, organizează şi conduce dezbaterea publică privind propunerile PUG – ului, potrivit obiectivelor şi duratei estimate.

Persoana desemnată cu atributii delegate in domeniul urbanismului informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea acestora pe pagina de internet.

Art. 21  Propunerile care aduc modificări importante asupra unor portiuni mari din comună, sau care afectează un număr mare de locuitori, vor fi tratate distinct prin dezbateri publice organizate cu cetătenii cu domiciliul în zona propusă modificărilor, cu scopul informării şi consultării acestui public.

Art.22  În vederea introducerii în circuitul de avizare a P.U.G.-ului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, se va întocmi raportul consultării populatiei, care împreună cu raportul de specialitate privind propunerile PUG se prezintă spre aprobare sau respingere Consiliului Local al comunei Colelia.

În vederea fundamentarii tehnice a deciziei, persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului poate solicita un punct de vedere al Ordinului Arhitectilor din Romania – Filiala Ialomita.

Dezbaterea publică, privind propunerile PUG, se va organiza la minimum 20 de zile de la ultimul anunt, (înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare), concomitent cu evaluarea de mediu şi în colaborare cu Agentia de Protectie a Mediului Ialomita.

A.4. Etapa de aprobare a P.U.G.- ului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Art. 23 Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUG se face conform prevederilor legale în vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.

În acest context părtile din documentatie care contin prevederi cu caracter normativ (Regulamentul Local de Urbanism aferent) precum şi hotărarea de consiliu pentru aprobarea PUG vor fi publicate pe pagina de internet.

A.5 . Etapa de monitorizare a implementării PUG

Art. 24 Informatiile continute în PUG şi RLU reprezintă informatii de interes public şi pot fi puse la dispozitia celor interesati prin publicare pe pagina de internet a primăriei.

La cerere pot fi eliberate extrase din acestea sub fomă de copii în format tipărit sau electronic, în conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Anual, persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al prima-rului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului va întocmi rapoarte privind stadiul implementării prevederilor PUG.

Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de Urbanism aferent

B . 1. Etapa pregătitoare

Art. 25 În situatia în care initiatorul PUZ-ului este primăria, tema de proiectare, obiectivele şi cerintele PUZ se vor elabora cu sprijinul grupului cu rol consultativ.

Art. 26  Atunci cand initiatorul PUZ este un investitor privat, acesta va fi informat prin certificatul de urbanism şi /sau avizul prealabil de oportunitate cu privire la obligatiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publi-cului.

Art. 27  Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face simultan atat de primărie cat şi de initiatoriul PUZ-ului, prin următoarele metode:

a) afişarea unui anunt la sediul primăriei în spatii accesibile tuturor cetătenilor, anunt care va contine următoarele:

· elemente de temă (scopul, obiectul, probleme specifice);

· datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului;

· perioada în care pot fi transmise observatii, sesizări;

b) publicarea anuntului respectiv pe pagina de internet a primăriei;

c) expunerea pe panouri de informare (conform modelului din anexa la prezentul regulament), montate de initiatorul PUZ – ului, în limitele zonei de studiu, respectiv în fata parcelei pentru care a fost initiat planul urbanistic zonal.

B . 2. Etapa elaborării propunerilor

Art. 28 Informarea şi consultarea publicului privind propunerile se face anterior transmiterii documentatiei pe circuitul tehnic de avizare a PUZ – ului, de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului prin:

a) publicarea unui anunt pe pagina de internet a primăriei, cu 25 de zile calendaristice, înaintea dezbaterii publice;

b) anunturi afişate, pe o perioadă de cel putin de 25 de zile la sediul primăriei;

c) notificări ale proprietarilor direct afectati de propunerile PUZ-ului.

Art. 29 Anuntul va contine informatiile legate de: modul, perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor precum şi perioada de timp în care se pot transmite observatii asupra acestora. Anuntul va mai contine şi informatii legate de obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a metodei de consultare alese (dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii), functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor.

Art. 30 Anuntul de informare va fi însotit de explicatii succinte ale propunerilor (extras din raportul de specialitate).

Art. 31  Initiatorul planului urbanistic va amplasa panouri informative (conform anexei la prezentul regulament) în cel putin 3 locuri vizibile în zona studiată, dintre care unul în parcela care a generat intentia elaborării PUZ.

Art. 32 Documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, precum şi documentele ce au stat la baza elaborării propunerilor (certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate) sunt puse la dispozitia publicului pentru consultare, pentru o perioadă de maximum 25 de zile calenda-ristice.

Art. 33 La sediul primăriei şi pe pagina proprie de internet se va publica anuntul cu privire la rezultatele informării şi consultării în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

Art. 34 Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului informează în scris, proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ-ului, cu privire la observatiile primite şi raspunsul argumentat la acestea.

Art. 35 În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al comunei Colelia, a PUZului şi a Regulamentului de urbanism aferent, se va întocmi raportul consultării populatiei care împreună cu raportul de specialitate privind propunerile PUZ constituie documente de fundamentare a hotărarii consiliului local.

Toate documentatiile de urbanism promovate spre aprobare vor fi însotite de avizul favorabil al Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, consiliul local poate solicita suplimentar opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

B . 3. Etapa aprobării PUZ

Art. 36 Planul urbanistic zonal şi regulamentul de urbanism aferent acestuia se supun aprobării Consiliului Local al comunei Colelia, în baza raportului de speciali-tate şi a raportului consultării populatiei.

Art. 37 Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUZ se face conform prevederilor legale în vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, respective asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. În acest context, raportul de specialitate, raportul consultării populatiei şi hotărarea de consiliu privind aprobarea PUZ, vor fi publicate pe pagina de internet a primăriei.

B . 4.Etapa de monitorizare a implementării PUZ

Art.38 Informatiile continute în PUZ şi regulamentul de urbanism aferent acestuia, reprezintă informatii de interes public şi vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extrase din acestea pot fi eliberate în format electronic sau tipărit, în conditiile Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Planul Urbanistic de Detaliu

 

C.1. Etapa pregătitoare

Art. 39 Anterior obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism potrivit Legii nr. 350/2001 cu completările ulterioare, initiatorul PUD-ului (persoană fizică sau persoană juridică) va depune documentele privind reglementarile propuse în vederea demarării procesului de informare şi consultare a publicului.

Art. 40 Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului, notifică proprietarii parcelelor vecine (pe toate laturile) celei ce a generat planul urbanistic de detaliu, privind intentia şi propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de minimum 15 zile pentru primirea observatiilor şi/sau sugestiilor.

Art. 41 În termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor şi sugestiilor, per-soana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului notifică initiatorul PUD-ului cu privire la obiectiile primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz, în maximum 10 zile.

Art. 42  În termen de 10 zile de la primirea răspunsului argumentat al initiatorului PUD – ului, primăria informează în scris proprietarii care şi-au exprimat opiniile, cu privire la observatiile primite şi răspunsul la acestea.

C.2 . Etapa aprobării PUD

Art. 43 Planul urbanistic de detaliu se supune aprobării Consiliului Local al comunei Colelia în baza raportului de specialitate şi a raportului consultării populatiei.

Art. 44  Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUD se face conform prevederilor legale în vigoare privind asigurarea transparentei deci-zionale în administratia publică, respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. În acest context, planşele de reglementări urbanistice, raportul de specialitate, raportul consultării populatiei şi hotărarea de consiliu privind aprobarea PUD, vor fi publicate pe pagina de internet.

C.3. Etapa de monitorizare a implementării PUD

Art. 45 Informatiile continute în PUD reprezintă infomatii de interes public şi vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extrase din acestea pot fi eliberate în fomat electronic sau tipărit, în conditiile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGATII / RESPONSABILITĂTI

 privind informarea şi consultarea publicului în

procedura de elaborare şi/sau revizuire a documentatiilor de urbanism

 A. Obligatiile persoanei desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului

Art. 46  Consiliul Local al comunei Colelia, prin persoana desemnată cu atributii delegate in domeniul urbanismului, are responsabilitatea informării şi consultării publicului privind planurile de urbanism supuse aprobării consiliului local.

Art. 47 În vederea bunei desfăşurari a procesului de informare şi consultare a publicului, se va desemna grupul cu rol consultativ si persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului.

Art. 48 Pe parcursul procesului de informare şi consultare a publicului, administratiei publice locale îi revin următoarele obligatii:

– să elaboreze planul de consultare a publicului şi raportul informării şi consultării publicului;

– să colaboreze cu grupul de sprijin în vederea formulării temei, obiectivelor şi cerintelor privind elaborarea documentatiilor de urbanism de tip PUG si PUZ initiate de admnistratia publică locală;

– să informeze prin certificatul de urbanism şi /sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe initiatorul planului urbanistic despre obligatiile ce-i revin ca urmare a aplicării procedurii de informare şi consultare a publicului;

– să afişeze în locuri vizibile, la sediul Primăriei comunei Colelia şi să publice pe pagina proprie de internet anunturile de informare a publicului privind intentia de elaborare a documentatiilor de urbanism;

– să notifice factorii interesati şi proprietarii direct afectati de elaborarea planurilor urbanistice;

– să asigure un spatiu unde pot fi consultate planurile urbanistice în curs de elaborare cu posibilitatea exprimării /preluării în scris a observatiilor şi sugestiilor formulate de părtile interesate;

– sa pregătească, să organizeze şi să conducă dezbaterile publice pentru identificarea opiniilor, sugestiilor, nevoilor publicului în raport cu propunerile urbanistice;

– să comunice initiatorului şi elaboratorului planului urbanistic, sugestiile, obiectiunile şi observatiile primite de la populatie în urma consultării documentatiilor de urbanism;

– să solicite fie modificarea propunerilor în acord cu observatiile, obiectiunile şi sugestiile publicului,fie un răspuns fundamentat de refuz, dacă este cazul;

– să informeze publicul cu privire la rezultatele informării si consultarii, prin publicarea pe pagina de internet şi la sediul propriu a observatiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termenul alocat în functie de categoria planului urbanistic supus consultării;

– să informeze în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor urbanistice şi care au trimis opinii cu privire la observatiile primite şi răspunsul argumentat la acestea;

– să publice pe pagina proprie de internet planşa de propuneri a planurilor urbanistice şi hotărarea de consiliu privind aprobarea documentatiei de urbanism;

– să elibereze, la cerere, contra cost, copii ale unor piese din planurile urbanistice aprobate.

B. Obligatii ale initiatorului documentatiei de urbanism

Art. 49  În cadrul procesului de informare şi consultare a publicului, initiatorul planului urbanistic are următoarele obligatii:

– să participe la toate şedintele de consultare a populatiei;

– să identifice şi să comunice datele de identificare (numele şi adresa) ale proprietarilor tuturor parcelelor învecinate parcelei care generează documentatia de urbanism. Comunicarea numelui şi adresei proprietarilor se face pe baza de declaratie notarială şi se depune la sediul primăriei odată cu anuntarea intentiei de elaborare a PUZ, respectiv la prezentarea planului urbanistic de detaliu în vederea consultării şi informării populatiei. Declaratia se actualizează pe proprie răspundere la momentul promovării în consiliu.

– să afişeze anunturi informative (conform anexei la prezentul regulament) în zona de studiu a planului urbanistic şi în parcela care a generat planul urbanistic.

 

C. Obligatii ale elaboratorului documentatiei de urbanism

 Art. 50 În procesul de informare şi consultare a populatiei privind elaborarea şi/sau revizuirea planurilor urbanistice, elaboratorul planurilor urbanistice are urmă-toarele obligatii:

– să participe la dezbaterile publice;

– să prezinte justificarea tehnică a solutiei propuse;

– să furnizeze informatii şi explicatii privind solicitările publicului;

– să formuleze şi să transmită în perioada de timp prestabilită modificările propunerilor incluzand solicitările, propunerile, sugestiile formulate de public, sau să depună un răspuns fundamentat, de refuz, dacă este cazul.

Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG va include şi obligatiile elaboratorului ce derivă din derularea activitătilor de informare şi consultare a publicului.

CAPITOLUL V

REGLEMENTĂRI FISCALE / SURSE DE FINANTARE

 Art. 51 Consiliul local va prevede anual în bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului, pentru initierea, elaborarea, avizarea, apro-barea şi implementarea documentatiilor proprii de urbanism.

Activitătile de informare şi consultare a cetătenilor efectuate pentru planurile de urbanism initiate de investitorii privati vor fi suportate integral de către aceştia.

Art. 52 Copii ale părtilor din documentatiile de urbanism, care constituie informatii de interes public, se eliberează contra cost, la cerere, în format tipărit.

Taxa pentru eliberarea extraselor din documentatiile de urbanism care reprezintă informatii de interes public se stabileşte prin H.C.L.

Art. 53 În cazul în care solicitarea vine din partea unor organizatii sau fundatii nonprofit de interes public, educative, culturale, sportive, religioase sau cu caracter social se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

 Art. 54 Prezentul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Colelia şi se publică pe pagina de internet a institutiei.

Art. 55  Documentatiile de urbanism şi amenajare a teritoriului elaborate şi aprobate după data intrării în vigoare a prezentului regulament fără respectarea prevederilor acestuia sunt nule de drept.

 

 

Preşedinte,                                                  Contrasemnează pentru legalitate

Ghita Nicolae                                                                     Secretar,

Pencu Gina

 

Anexă la Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea documentatiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

MODELE

de panouri pentru anunturile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

 

A . Model panou 1

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI COLELIA                                           

 

   REPREZENTARE

        VIZUALĂ SUGESTIĂ

               (SCHEMATICĂ)

   A  INTENTIEI

Data anuntului: ……………. (ziua/luna/anul)

 

 

INTENTIA DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ……………………………………………….

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Argumentare: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Initiator: ………………………………………………………………

(numele şi prenumele/denumirea)

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII ŞI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic ……………(general, zonal, de detaliu)

în perioada ……………………………. – ………………………………….

(ziua/ luna/anul) (ziua/ luna/anul)

Persoana responsabilă cu consultarea publicului: ……………………………………………………………….

(numele si prenumele, functia

adresa ………………………………….., telefon ……………………, e-mail ………………………….

Observatiile sunt necesare în vederea ……………………………………………………………………………..

(de exemplu: stabilirea cerintelor de elaborare/eliberare a avizului de oportunitate).

Răspunsul la observatiile transmise va fi ……………………………………………………….

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data şi perioada).

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pană la aprobarea planului:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(metoda/scopul/perioada)

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. Literele vor fi tipărite avand o înaltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Intentie….”, “Publicul este…”.

 

B. Model panou 2

 

 

 

 PRIMĂRIA COMUNEI COLELIA   

 Data anuntului: ……………. (ziua/luna/anul)                   

 

 

 

 

REPREZENTARE

        VIZUALĂ SUGESTIĂ

               (SCHEMATICĂ)

A  INTENTIEI

         

 

CONSULTARE ASUPRA

        PROPUNERILOR PRELIMINARE

             PLAN URBANISTIC …………………………………

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Initiator: ………………………………………………………………….

(numele şi prenumele/denumirea)

 Elaborator : …………………………………………………………….

(denumirea)

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ………(denumirea, adresa,camera/sala)

în perioada ………………………… – ………………………….. între orele: …………………..

(ziua/ luna/anul) (ziua/ luna/anul)

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LAtt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

 

Răspunsul la observatiile transmise va fi ………………………………………………………………………………………..

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data şi perioada).

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: …………………………………………………..

(numele şi prenumele, functia)

adresa ………………………………….., telefon ……………………, e-mail ………………………….

 

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.

Literele vor fi tipărite avand o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Consultare asupra…“.

Preşedinte,                                         Contrasemnează pentru legalitate

Ghita Nicolae                                                           Secretar,

Pencu Gina

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art.16 alin.(2) ,art. 20  alin.(1) litera “b” si art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. nr. 1514/2006, HG. nr. 155/2007,

H.G.nr..44/2004 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 si OG nr. 30/2011 ;

– prevederile Hotararii de Guvern nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;

-prevederile art.5  ,alin.(1) si art. 17 ,alin(4) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, modificata si completata;

-prevederile H.G.nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.16 lit.,,e’’ din Legea nr.303/2007-pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;

– prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinand:

– raportul nr.2447/23.11.2011 al referentului impozite si taxe ;

– expunerea de motive nr. 2527/06.12.2011 a primarului comunei Colelia ;

– raportul nr. 2632/22.12.2011 al comisiei activitati economico-financiare, agricultura ;

– procesul verbal 2210/28.10.2011 ;

– avizul de legaliate al secretarului comunei nr. 2544/08.12.2011 ;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.,,b’’. alin. (4) lit.,,c” art. 45 alin. (2) litera « c » si art. 115 alin. (1)  litera « b » din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ,

 

H O T A R A S T E :

 Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale precum si alte sume care fac venit la bugetul local al comunei Colelia,judetul Ialomita, pentru anul 2012,dupa cum urmeaza :

– nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe pentru anul 2012 sunt prevazute in Anexa  nr.1 la prezenta hotarare ;

– pentru persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii determinata conform valorilor din anexa prezenta, la care se aplica coeficientul de  de corectie de 1,10, corespunzatoare zonei A rangul IV;

– pentru persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,25 % asupra valorii de inventar a cladirii, inclusiv pentru cladirile reevaluate;

– pentru persoanele juridice, in cazul unei clădiri prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv la 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota susmenţionată aplicându-se la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, făcând excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Art.2. Persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii al administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii sau instrainarii.

Art.3.Persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Art.4. Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul /taxa pe teren si impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in 2 rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

Art.5. Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 modificata, privind Codul fiscal se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice, care achita cu anticipatie, pana la 31.03.2011, dupa cum urmeaza :

– in cazul impozitului pe cladire – 10% ;

– in cazul impozitului pe teren – 10% ;

– in cazul taxei asupra mijloacelor de transport – 10%.

Art.6.Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv si impozitul pe mijlocul de transport de pana la 50 lei inclusiv, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane fizice si juridice se plateste integral pana la primul termen de plata .

Art.7.Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul nr.de m.p., coeficientul  de corectie de 1,10 corespunzator rangului IV al localitatii si zona A pentru terenurile intravilane si, respectiv categoria de folosinta pentru terenurile din extravilanul localitatii.

Art.8.Orice persoana care dobandeste sau instraineaza un teren sau un mijloc de transport este obligata sa depuna o declaratie,in termen de 30 de zile la compartimentul de specialitate al comunei.

Art.9.  (1)  Persoanele  fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat  dupa cum urmeaza :

– cu   65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;

– cu 150% pentru cea de a doua cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu ;

– cu 300% pentru cea de a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu .

(2) Nu intra sub incidenta alin (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu ,impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Art. 10.-(1) Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza :

– cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;

– cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

 – 2) In cazul cladirii utilizate ca locuinta,a carei suprafete construita depaseste 150 mp, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m.p. sau fractiune din acestia.

Art.11 – (1) Cota taxei pentru servicii reclama si publicitate, prevazuta la art.270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 se stabileste la 3% din valoarea totala a serviciilor de reclama si publicitate prestate in baza unui contract sau a unei altfel de intelegeri incheiata intre parti ;

            – (2) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ,in conditiile prevazute la alin.(1) au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al Primariei comunei Colelia,pana la data de 31.01.2011,sub sanctiunile prevazute de lege.

            – (3) Pentru panourile, afisele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului, declaratia de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

Art.12.Se stabilesc alte taxe locale,in afara de cele prevazute de Codul fiscal,dupa cum urmeaza :

– taxa xerox – 0,3lei/fila ;

– taxa inregistrare contracte de arendare – 4 lei /contract;

– taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri va fi de 13 lei /zi ;

Art.13.In conformitate cu prevederile art.286 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul fiscal, in cazul unor calamitati naturale se acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, pe baza de cerere a persoanei indreptatite si numai dupa verificarea atenta a actelor prezentate de catre persoana in cauza, a unor acte de constatare intocmite de catre o comisie aprobata de catre consiliul local.

Art.14. Plata cu intarziere a taxelor,impozitelor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege .

Art.15.Prevederile prezentei hotarari se aplica impreuna cu cele din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative.

Art.16. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2012.

Art.17.Incepand cu data de 01.01.2012 se abroga Hotararea Consiliului Local nr.30/27.10.2010 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

Art.18.Primarul comunei Colelia prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.19.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor, prin afisare la sediul primariei, pe site-ul primariei si alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

 

Nr. 40                                                                                CONTRASEMNEAZA         Adoptata la Colelia                                                              Secretar al comunei            Astazi , 28.12.2011                                                                   PENCU GINA

 

 

 

                                                          ANEXA

                          La Hotararea Consiliului Local nr. 40   din 28.12. 2011

 

                                                         1.IMPOZITUL PE CLADIRI

 

Orice persoana  care are in proprietate o cladire situata in Romania, datoreaza impozit anual exceptand cazul in care in titlul IX al Legii 571/2003 privind impozitele si taxele locale cu modificarile si completarile ulterioare se prevede diferit. Impozitul se datoreaza bugetului local al localitatii in care este amplasata cladirea.

Pentru cladirile proprietate  publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, persoanelor juridice se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz in conditii similare impozitului pe cladiri.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladirile aflate in proprietatea sa.

 

 

1.1.CALCULUL IMPOZITULUI DATORAT DE PERSOANE FIZICE

VALORI  IMPOZABILE

– pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinind  persoanelor fizice.

 

Tipul cladirii

 

 

  Nivelurile indexate       pentru anul 2011

 

  Nivelurile aplicabile in     anul fiscal 2012
       Valoarea impozabila

-lei/mp-

     Valoarea impozabila

-lei/mp-

Cu instalatii de apa, canali-zare, electrice si incalzire Fara instalatii Cu instalatii de apa, canali-zare, electrice si incalzire  Fara instalatii
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din carami-da arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

806

478

806

478

 

B.Cladiri cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala, caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui trata-ment termic si/sau chimic

219

137

219

137

 

C.Cladire  anexe cu cadre din be-ton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale nesupuse unui trata-ment termic si/sau chimic

137

123

137

123

 

D. Cladire anexa cu pereti exteri-ori din lemn, din piatra naturala, caramida arsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sauchimic

82

54

82

54

 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera

A-D

     

 

75%din suma

care s-ar aplica cladirii

 

 

75%din suma

care s-ar aplica cladirii

F.  In cazul contribuabilului care detine in aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda , utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera A-D      

 

50% din suma

care s-ar aplica cladirii

 

 

50%din suma care s-ar aplica cladirii

Valorii impozabile a cladirilor-determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii exprimata in mp cu valorile corespunzatoare de mai sus si se aplica coeficientul de corectie care pentru comuna noastra este de 1,1 dupa care se aplica cota de impozitare de 0,1 %

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma prevederilor mai sus mentionate se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza :

–    cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

–    cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal;

In cazul cladirii utilizate ca locuinta a carei suprafata depaseste 150 mp, valoarea impoza-bila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 de metri patrati sau fractiune din acestia.

Daca o persoana are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, in afara celei de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar, si se majoreaza conform Ordonantei de Urgenta nr.59 din 30.06.2010 astfel:

-cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.

-cu 150% pentru cea  de- a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.

-cu 300% pentru cea de- a treia cladire in afara celei  de la adresa de  domiciliu

Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala nu intra sub incidenta prevederilor mai sus mentionate.


                                1.2.CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRI DATORAT

                                  DE PERSOANELE JURIDICE

 

         Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit s-a   stabilit prin hotarare a Consiliului local la 0.25%, asupra valorii de inventar, inclusiv pentru cladirile reevaluate.

In cazul unei clădiri prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv la 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota susmenţionată aplicându-se la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, făcând excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Orice persoana care dobandeste , construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala in compartimentul de  specialitate al autoritatii  administratiei  publice  locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

Instrainarea unei cladiri prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege,nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii nu are stinse orice creante fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ teritoriale unde este amplasate cla-direa sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza , cu termene de plata scadente pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea.Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale .Actele prin care se instraineaza cladirii cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Plata impozitului pe cladiri se plateste in 2 rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

        Pentru plate cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre con-tribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotararea Consiliului local, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice.

        Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de datre contribuabili, persoana fi-zica sau juridica, de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.In ca-zul in care contribuabilul detine in propietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

Atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare data dobandiri cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a) pentru cladirile executate integral inainte se expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire data intocmirii procesului verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data  terminari efective a lucrarilor.

b) pentru cladirile executate integral la termen prevazut in autorizatia de construire, data din acesta, cu obligativitatea intocmirii procesului verbal de receptie in termen prevazut de lege.

c)  pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu a fost finalizat la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legi, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementul structural de baza a unei cladiri in speta pereti si acoperis. Procesul verbal de recepie se intocmeste la data expirarii termenlui prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarii, precum si suprafata construita  desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Declartia cladirilor in vederea impuneri si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administrative publice locale reprezentand o obligatie legala a contribuabilor care detin in proprietate aceste imobile chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

2.      IMPOZITUL SI TAXA  PE TEREN

           Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta impozit pe teren .

In cazul unui teren situat in intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folo-sinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ex-primata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel.

 

         Teren cu constructii:

 

Zona din

cadrul localitatii

           NIVELURILE APLICABILE   PENTRU ANUL FISCAL  2011

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012

 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati     lei/ha  Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati  lei/ha

 

 
        I    II   III   IV  

I

 II   III       IV
 

A

   

 

   

766

 

     

   766

B

     

613

     

613

C

     

460

     

460

D

     

300

     

300

In cazul unui teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati cu valorile din tabelul urmator:

 Terenuri intravilane fara curti si constructii :

 

 

Nr

crt

 

 

 

 

Categoria de folosinta

 

 

 

 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal

2011 lei/ha

          Niveluri aplicabile in anul fiscal

2012  lei/ha

ZONA

     A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

 

ZONA

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

  1 Teren arabil

24

24

  2 Pasune

18

18

  3 Faneata

18

18

  4 Vie

40

40

  5 Livada

46

46

  6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

24

  7 Teren cu apa

13

13

  8 Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

  9 Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Valorilor din acest tabel li se aplica un coeficient de corectie 1,1.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%.

Impozitul se plateste anual in doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatiilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz in conditii similare impozitului pe teren.

Pentru terenurile amplasate in extravilan impozitul se stabileste prin inmultirea numa-rului de mp cu valorile din tabelul urmator:

Terenuri amplasate in extravilan :

 

Nr.crt. Categoria de folosinta Nivelurile indexate pentru anul 2011 Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2012
   

ZONA A

ZONA A

1 Teren cu constructii

27

27

2 Arabil

43

43

3 Pasune

24

24

4 Faneata

24

24

5 Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

48

48

5.1. Vii pana la intrarea pe rod

X

X

6 Livada pe rod alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

48

48

6.1. Livada pana la intrarea pe rod

X

X

7. Padure sau alt teren cu vegetatie fores-tiera cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1.

14

14

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

X

X

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

4

5

8.1. Teren cu amenajari piscicole

29

29

9 Drumuri si cai ferate

X

X

10 Teren neproductiv

X

X

Valorilor din acest tabel li se aplica un coeficient de corectie 1,1.

 

3.  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT

In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, acesta se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos :

 

Nr.

crt.

TIPURI DE AUTOVEHICULE

 

 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2011 Val.taxei lei/200cm cubi sau fractiune Niveluri aplicabile in anul fiscal 2012

Val. taxei lei/200cm cubi sau fractiune

1

Motorete, scutere motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la1600cm cubi inclusiv

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm si 2000cm inclusiv

18

18

3

Autoturism cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm si 2600cm inclusiv

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm si 3000cm inclusiv

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilidrica de peste 3001 cm

290

290

6

Autobuze,autocare si microbuze

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna

30

30

8

Tractoare inmatriculate

18

18

 

 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare  de 12 tone :

 

 

  Numarul axelor si masa totala autorizata Impozitul, in lei pentru vehicule angajate esclusiv in operatiunile de transport intern Impozitul in lei pentru vehicule angajate in operatiunile de transport intern si international
    Vehicule

Cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

 

 

 

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

 

Vehicule

Cu sistem de suspensie

Pneumatica

Sau un

Echivalent

recunoscut

 

 

Vehicule

Cu alt sistem de suspensie

1 Vehicule cu doua axe        
  1. Masa nu mai putin de 12 tone,

dar nu mai mult de 13 tone

   0

 

102 0 127
  2. Masa nu mai putinde 13 tone,dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352
  3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495
  4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121
II   Vehicule cu 3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221
  2. Masa nu mai putin de 17 tone dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454
  3. Masa nu mai putin de 19 tone dar nu mai mult 21 tone 364 472 454 589
  4. Masa nu mai putin de 21 tone dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908
  5. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412
  6. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412
III   Vehicule cu 4 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598
  2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933
  3. Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481
  4. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
  5. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
        Combinatii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
    Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Impozitul in lei pentru vehicule angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Impozitul in lei, pentru vehicule angajate in operatiunile de transport intern si international
      Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut  

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un achivalent recunoscut  

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I   Vehicule cu 2+ 1 axe        
  1. Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58
  4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131
  5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307
  6. Masa nu mai putin de 22 tone,dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397
  7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716
  8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256
II   Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287
  2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471
  3. Masa nu mai puti de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692
  4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835
  5. Masa nu mai putin de 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371
  6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902
  7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
  8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
III   Vehicule cu 2+3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de36 tone,dar

nu mai mult de 38 tone

1.211 1.686 1.514 2.107
  2. Masa nu mai putinde 38 tone,dar

nu mai mult de 40 tone

1.686 2.291 2.107 2.863
IV   Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa nu mai putin de 36 tone

dar nu mai mult de 38 tone

1.070 1.486 1.338 1.857
  2. Masa nu mai putin de 38 tone

dar nu mai mult de 40 tone

1.486 2.055 1.857 2.569
  3. Masa nu mai putin de 40 tone

Dar nu mai mult de 44 tone

2.055 3.040 2.569 3.800
V   Vehicule cu 3+3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 36 tone

Dar nu mai mult de 38 tone

609 737 761 921
  2. Masa nu mai putin de 38 tone

Dar nu mai mult de 40 tone

737 1.100 921 1.375
  3. Masa nu mai putin de 40 tone

Dar nu mai mult de 44 tone

1.100 1.751 1.375 2.189
             

 

 

                        REMORCI, SEMIREMORCI  SAU RULOTE

 

Masa totala maxima autorizata

Nivelurile aplicabile  pentru

 anul fiscal 2011

Nivelurile aplicabile in anul  fiscal 2012

a. Pana la 1 tona inclusiv

8

8

b. Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone

29

29

c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone

45

45

d. Peste 5 tone

55

55

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembtie inclusiv.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%,stabilita prin hotarare a consiliului local.

Scutirile acordate conform Codului Fiscal se aplica pentru :

–          veteranii de razboi

–          persoanele persecutate din motive politice

–          vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi

–          persoanele cu handicap grav si accentuat

–          persoanele incadrate in gradul I de invaliditate

         Aceste scutiri se aplica in cazul impozitului pe cladiri doar pentru cladirea de la adresa de domiciliu, pentru teren doar pentru terenul aferent cladirii de domiciliu . Pentru veterani de razboi si sotiile veteranilor de razboi care nu sau recasatorit pentru bunurile in proprietate  incepand cu 01.01.2008, beneficiaza si de scutire de teren extravilan de pana la 5 ha.

         Pentru mijloace de transport se aplica in cazul veteranilor de razboi doar pentru un singur mijloc de transport  la alegere, pentru persoanele cu handicap si cu grad de invaliditate se aplica unui singur autoturism de tip hycomat sau a unui mototriciclu. Aceste scutiri se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

        In afara de aceste scutiri consiliul local poate acorda scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale pentru : – impozitul pe cladiri, impozitul pe teren sau o reducere a acestora pen-tru persoanele fizice ale  caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau de ajutor social.

        Ia cazul unei calamitati naturale, Consiliul local poate acorda scutire de la plata impo-zitului pe cladiri , a impozitului pe teren , a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

       Aceste scutiri se aplica persoanelor respective cu incepere de la data intai a lunii urma-toare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea reducerii sau scutirii.      Scutirile pot fi acordate prin hotarari ale consiliului local adoptate in cursul anului pe baza criterilor si procedurilor stabilite de catre acestea. La acordarea scutirilor pentru persoanele fizice autoritatiile deliberative pot avea in vedere facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice prin reglemenatari neprevazute in titlul IX din Codul Fiscal.

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor

 

Taxe pentru obtinerea certificatului de urbanism in mediul urban

Nivelurile aplicabile in anul           fiscal 2011

Nivelurile aplicabile in anul           fiscal 2012

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Taxa in lei

Taxa in lei

Pina la 150p inclusiv

2

2

Intre 151 si 250mp inclusiv

3

3

Intre 251 si 500mp inclusiv

4

4

Intre 501 si 750 mp inclusiv

5

5

Intre 751 si 1000 mp inclusiv

6

6

Peste 1000mp

6+ 0.01lei /mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

6+ 0.01lei /mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

– Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.          

-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari se stabileste la 7 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat.

-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete cabine spatii de espunere situate pe caile si in spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor se stabileste la  7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste la 11 lei inclusiv pentru fiecare racord.

-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea teritorului de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consilului judetean se stabileste la  13 lei.

-Taxa pentru eliberare, certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste la 8 lei

-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice se stabi-leste la 13 lei  . Prin modificarile aduse de Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se introduce viza anuala a autoritatiilor care se vor viza pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul fiscal urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute mai sus.

-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 17 lei  inclusiv.

-Taxa pentru eliberarea de copii heroglifice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consilile locale se stabileste la 28 lei inclusiv.

-Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste la 69 lei.

– Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasu-rarea activitatii de alimentatie publica (restaurante, baruri) care se datoreaza bugetului local al comunei in a carei raza administrativ -teritoriala se afla amplasata unitatea de comercializare si se  stabileste  la 50 lei.

-Taxa pentru un afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica se stabileste la  28 lei inclusiv pentru fiecare mp si fractiune de mp.

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa se stabileste la  20 lei .

Impozitul pe spetacole in cazul videotecilor taxa se stabileste la  2 lei pe mp .

In cazul discotecilor taxa se stabileste la  3 lei pe mp.

Alte taxe locale :Taxa inregistrat contracte  arenda va fi de 4 lei pe bucata

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice va fi de 13lei/zi ;

Tarif copiator 0.3 lei/pagina

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri va fi de 13 lei /zi;

Taxa anuala pentru vehicule lente va fi de 34 lei/an ;

Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii va fi de 5 lei .

Taxele extrajudiciare de timbru :

Eliberarea de catre organele administratiei publice locale,de alte autoritati publice precum si de institutii de stat, care in exercitarea atributilor lor sunt in drept sa certifice anumite situati de fapt a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru de 2lei.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

pentru animale sub 2 ani -2 lei

         – pentru animale peste 2 ani- 2 lei

Certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate :

pentru animale sub 2 ani- 2 lei

          -pentru animale peste 2 ani- 4 lei.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscala  4 lei.

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute sustrase, distruse ori deteriorate este de 2 lei.

Taxe de inregistrare, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 13 lei.

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila 2 lei.

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar este de 8 lei.

Taxe de imatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor :

– autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3 500 Kg

inclusiv 52 lei.

– autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3 500 Kg  125 lei.

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere este de 13 lei.

Sanctiuni aplicate conform prevederilor Codului Fiscal

Depunerea declaratiilor peste termen a persoanelor fizice privind dobandirea , instrai-narea ori construirea se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 pentru persoane fizice,iar la persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960lei.

Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,inregistrarea ,radierea bunurilor impozabile precum si comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si nedepunerea declaratiilor de catre persoanele fizice sanctiunea poate fi de la 240 lei la 600 lei iar pentru persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 960lei la 2400lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea ,vanzarea evidenta si gesti-unea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sactioneaza cu amenda care poate fi cuprinsa intre 230 lei si 1360 lei.

                                                            Referent ITL,

                                                     Cotorceanu Georgeta

Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Colelia pentru anul 2012

Consiliul local al  comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 13,litera “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

– prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiza si acoperire a riscurilor;

Examinand:

– raportul nr. 2118/10.10.2011 al domnului Petrache Marian;

– expunerea de motive nr. 2445/23.11.2011 a domnului Nita Nichita primarul comunei  Colelia;

–          avizul de legalitate nr.2541/08.12.2011  al secretarului comunei;

–          raportul nr.2608/22.12.2011 al comisiei de specialitate;

In temeiul art 36, alin. (2), litera “d “, alin (6) litera “a” pct 8 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

 

 

HOTARASTE :

Art. 1.  Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Colelia pentru anul 2012,conform anexei.

Art. 2.  Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.38

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 decembrie 2011

Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art. 6 ,alin. (2) din HG nr.427/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, actualizata ;

Examinand:

– rapotul nr. 2446/23.11.2011 al doamnei Pencu Gina, secretar al comunei;

– expunerea de motive nr. 2472/28.11.2011 a primarului comunei Colelia;

– avizul de legaliate nr.2542/08.12.2011 al secretarului comunei ;

– raportul nr.2630/22.12.2011 al comisiei de specialitate;

In temeiul art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba un numar de 20 posturi de asistent personal pentru anul 2012.

Art. 2. Secretarul comunei si referentul contabil vor aduce la indeplinire prtezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.41

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 decembrie  2011

Hotarare privind stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art.8, alin.(6)  şi  (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art.21 şi 22 din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.7-10 din Legea asistentei sociale  nr.292/20.12.2011;

Examinad:

–   raportul nr.2448 / 23.11.2011 al doamnei Ion Stancuta, referent asistent social;

–   expunere de motive nr. 2523/05.12.2011 a primarului comunei Colelia;

–   raportul nr. 2631 din 22.12.2011 al comisiei de specialitate;

–  avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2543 din 08.12.2011;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , pct.2  şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se stabilesc veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii prevăzute în anexa nr 6 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data emiterii prezentei se revocă  H.C.L. nr. 6 din 30.03.2011.

Art.3. Domnul viceprimar, compartimentul contabilitate şi  comprtimentul asistenta sociala vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                      Ghita Nicolae                         

                                                                                                                   Contrasemneaza,

                                                                                                              Secretar al comunei

                                                                                                                       Pencu Gina 

 Nr.36

Adoptata la Colelia.

Astazi, 28 decembrie  2011

                                             ANEXĂ la Hotararea Consiliului Local Colelia nr.36/28.12.2011

Nr.crt. Bunuri mobile necesare într-o gospodărie* Venit lei/buc
1. Maşină de gătit 460
2. Frigider 560
3. Combină frigorifică 899
4. Congelator 595
5. Maşină de spălat automată 849
6. Televizor color 279
7. Video(DVD Player) 240
8. Calculator personal 1.400

*) Pentru bunurile manţionate mai sus trebuie să fie in stare de funcţiune, iar pentru cele folosite mai mult de 24 luni,limitele minime vor fi stabilite  jumătatea valorii din tabel

Nr. crt. Venituri potenţiale provenite din vanzarea terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole Venit lei/ha
1. Terenuri arabile 600*
2. Teren intravilan 2.000*
3. Teren forestier 2.500*
4. Păşuni 500*
5. Fâneţe 500*
6. Vii nobile 15.000*
7. Culturi agricole   U.M.venit/ha/an  
  Grau 90**
  Porumb 90**
  Fasole 90**
  Orz 95**
  Floarea soarelui 92,4**
  Cartofi 700**
  Pepeni 400**
  Sfeclă 150**
  Vie-struguri de masă

-struguri de vin

400**

200**

  Tutun 90**
  Soia 90**
8. Livezi 500**
9 Legume 500**

Notă : *) preţul de vânzare in lei a unui hectar

**) ventul net in lei/ha

  Categorii de animale  
1. Bovine 1.000*
2. Porcine 300*
3. Ovine/caprine 80*
5. Cabaline 400*
6. Păsări  25*
7. Familii de albine 100*
8. Iepuri de casă 30*

*) Preţul de vânzare in lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine.

NOTĂ: preţurile stabilite in prezenta anexă se folosec la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă intre bunurile cuprinse in anexa 5 şi bunurile cuprinse in anexa 4 lanormele metodologice.

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,

                                                                              Ghita Nicolae

Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

–  prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului  nr.2586/15.12.2011;

– raportul compartimentului de specialitate nr.2578/15.12. 2011;

– procesul verbal  incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii cu clasele I-VIII Colelia in data de.15.12.2011;

–  avizul  de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii  cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII  Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr. 2635/22.12.2011;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

          H O T A R A S T E :

Art.1. Se  aprobă decontarea sumei de 788,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru  cadrele didactice de  la Şcoala cu clasele I-VIII Colelia, in vederea  deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă  la locul de muncă şi retur, in lunile septembrie,octombrie,noiembrie si decembrie 2011, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei  şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                    Ghita Nicolae                                 Contrasemneaza,

                                                                                                            Secretar comuna

                                                                                                               Pencu Gina

Nr.44

Adoptata la Colelia

Astazi 28 decembrie 2011.


CONSILIUL  LOCAL  COLELIA                                                               ANEXĂ

JUDEŢUL   IALOMIŢA                                                         la H.C.L.44.nr.28.12.2011

 


Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Functia Luna septem-

brie 2011

-lei-

Luna octom-

brie 2011

-lei-

 

 

 

Luna noiem-

brie 2011

-lei-

 

 

 

Luna decem-

brie 2011

-lei-

1 Ristea Ana Profesor 40,00

45,00

45,00

30,00

2 Parmac Andreea

Georgiana

Profesor 67,00

90,00

90,00

67,00

3 Neagoe Elena

Georgiana

Educator 67,00

90,00

90,00

67,00

          TOTAL   174,00

225,00

225,00

164,00

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                   GHITA NICOLAE