Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

–  prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului  nr.2586/15.12.2011;

– raportul compartimentului de specialitate nr.2578/15.12. 2011;

– procesul verbal  incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii cu clasele I-VIII Colelia in data de.15.12.2011;

–  avizul  de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii  cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII  Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr. 2635/22.12.2011;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

          H O T A R A S T E :

Art.1. Se  aprobă decontarea sumei de 788,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru  cadrele didactice de  la Şcoala cu clasele I-VIII Colelia, in vederea  deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă  la locul de muncă şi retur, in lunile septembrie,octombrie,noiembrie si decembrie 2011, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei  şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                    Ghita Nicolae                                 Contrasemneaza,

                                                                                                            Secretar comuna

                                                                                                               Pencu Gina

Nr.44

Adoptata la Colelia

Astazi 28 decembrie 2011.


CONSILIUL  LOCAL  COLELIA                                                               ANEXĂ

JUDEŢUL   IALOMIŢA                                                         la H.C.L.44.nr.28.12.2011

 


Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Functia Luna septem-

brie 2011

-lei-

Luna octom-

brie 2011

-lei-

 

 

 

Luna noiem-

brie 2011

-lei-

 

 

 

Luna decem-

brie 2011

-lei-

1 Ristea Ana Profesor 40,00

45,00

45,00

30,00

2 Parmac Andreea

Georgiana

Profesor 67,00

90,00

90,00

67,00

3 Neagoe Elena

Georgiana

Educator 67,00

90,00

90,00

67,00

          TOTAL   174,00

225,00

225,00

164,00

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                   GHITA NICOLAE