Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Colelia

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

–   prevederile Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), modificata si completata;

–   prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

–    prevederile  Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Examinand:

–    expunerea de motive nr.2528 / 06.12. 2011 a Primarului comunei Colelia ;

–    referatul nr. 2449/ 23.11.2011 al secretarului comunei Colelia;

–    avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 2566/13.12.2011;

–    raportul nr.2628/ 22.12. 2011 al comisiei de specialitate;

In temeiul art. 36 ,alin.(2) , lit. ‘a’ si art 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata,modificata si completata,

H O T A R A S T E :

Art.1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei  Colelia, in forma si continutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Prevederile regulamentului astfel aprobat vor fi insusite si aduse la indeplinire de personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia .

Art.3.  Pe data emiterii prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 25.05.2010.

Art.4.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare angajatilor aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA ,               

                             Ghita Nicolae                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  Secretar al comunei,

                                                                                                      Pencu Gina

 

Nr. 45

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 decembrie 2011

 

 

 

 

ANEXA la HCL nr. 45/28.12.2011

 

  R E G U L A M E N TUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COLELIA

 


                       CUPRINS

                                                                                                            

                                                   Pagina

Capitolul I – PREVEDERI GENERALE………………………………………………

 

Capitolul al II-lea – OBIECTUL DE ACTIVITATE………………………………

 

Capitolul al III-lea – PATRIMONIUL………………………………………………

 

Capitolul al IV-lea – BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA………..

 

Capitolul al V –lea – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ……………………

 

Capitolul al VI-lea – DOMENIILE DE ACTIVITATE……………………………

 

6.1. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI COMUNEI COLELIA……………………….

 

6.2. ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI COLELIA…………………

 

6.3. ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMUNEI COLELIA……………………

 

6.4. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL…………………………..

 

6.5.COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE SI CASIERIE…………………

 

6.6 .COMPARIMENTUL AGRICOL………………………………………………….

 

6.7.COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA………………………….

 

6.8.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV –

GOSPODARESC……………………………………………………………………….

Capitolul al VII-lea – REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

7.1. REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULATIA DOCUMENTELOR IN CADRUL INSTITUTIEI…………………………………………………………………….

 

7.2.PROCEDURA GESTIONARII SI COMUNICARII INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC………………………………………………………………………

 

Capitolul al VIII-lea – DISPOZITII FINALE………………………………………

3

4

5

5-6

6-7

7

7-9

9-10

10-14

14-16    16-19

19-20

20-21

21

22

 

22

23

 

 CAPITOLUL 1

PREVEDERI GENERALE

 Art. 1.Comuna Colelia este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică.

Comuna posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Art. 2. Administraţia publică a comunei Colelia se intemeiează pe principiile autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice,eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultarii  cetăţenilor în problemele de interes deosebit.

Art. 3. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt Consiliul Local al comunei Colelia, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Colelia ca autori-tate executivă, aleşi conform legii.

Art. 4. Consiliul Local şi primarul funcţionează ca autorităţi admi-nistrative autonome şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 5. Primăria este o structură funcţională cu activitate perma-nentă, formată din primar, viceprimar, secretar şi personalul din subordinea ierarhică a primarului.

Art. 6. Consiliul Local al comunei Colelia, la propunerea primarului aprobă organigrama, numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiile personalului, in condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL 2

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Colelia

au dreptul şi capacitate efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu

şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în inte-

resul colectivităţii locale pe care o reprezintă.

Art. 8. Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi hotărăsc, cu respectarea legii în probleme de interes local, cu excepţia celor delegate prin lege în competenţa altor autorităţi publice. În acest sens autorităţile publice locale au responsabilităţi în următoarele domenii de activităţi:

– respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

– organizarea şi dezvoltarea localităţii : economico-socială, urbanistică şi de amenajarea teritoriului, protecţia mediului;

– gestiune financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii;

– servicii publice locale;

– asistenţă, ajutor social şi protecţiea drepturilor copilului;

– libera iniţiativă şi concurenţă loială, asigurând libertatea comerţului;

– funcţionarea instituţiilor de învăţământ, de sănătate, cultură, tineret, sport potrivit legii;

– organizarea internă a Primăriei;

– asigurarea ordinii publice;

– asigurarea desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice,sportive şi de agrement;

– prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epizotiilor sau epidemiilor;

– alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivităţii aflate în sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

CAPITOLUL 3

PATRIMONIUL

Art. 9.Patrimoniul comunei Colelia este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public de interes local, domeniul privat al acestuia, la care se adăugă drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Art. 10. Comuna Colelia, ca persoană juridică civilă are în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridică de drept public este proprietară bunurilor domeniului public de interes local. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

Art. 11. Consiliul Local al comunei Colelia hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.

Art. 12. Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile legii, având obligaţia inventarierii acestora.

Consiliul Local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul său, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, în scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din comună.

CAPITOLUL 4

BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art. 13. Finanţele comunei Colelia se administrează în condiţiile prevăzute de lege, conform principiului autonomiei locale.

Art. 14. Bugetul comunei Colelia se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii finanţelor publice locale şi a legii administraţiei publice locale şi ale celorlalte acte normative în domeniu.

Art. 15. Veniturile bugetului sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei Colelia şi din alte resurse, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 16. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local al comunei Colelia, în limitele şi în condiţiile legii.

Art. 17. Din bugetul local se finanţează acţiuni social-culturale, obiective şi acţiuni economice de interes local, cheltuieli de întreţinere şi funcţionare ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi alte obiective prevăzute prin dispoziţii legale.

Art. 18.Primarul comunei Colelia întocmeşte, prin compartimentul de specialitate al primăriei şi prezintă spre aprobare Consiliului Local contul de încheiere al exerciţiului bugetar.

CAPITOLUL 5

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 Art. 19. Aparatul propiu al primarului comunei Colelia este orga – nizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul Local, care face parte integrantă din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul şi aparatul propriu al primarului constituie primăria, structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale comunei.

Art. 20. Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, compartimentele, fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă.

Art. 21. Compartimentele nu au capacitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează.

Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt în componenţă un număr restrâns de activităţi care, presupun coordona-rea unui şef ierarhic.Structura organizatorică permanentă se aprobă anu-al prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 22. Primarul comunei Colelia, autoritate publică executivă care asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a de-cretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, conduce aparatul propriu şi serviciile publice locale.

Primarul comunei Colelia coordonează direct :

Compartimentul contabilitate;

Compartimentul impozite şi taxe si casierie;

 

Art. 23.Viceprimarul comunei Colelia exercită atribuţii delegate de primarul comunei Colelia prin dispoziţie, cu respectarea prevederilor legale. Coordonează compartimentele din cadrul aparatului propriu potrivit competenţelor delegate de primar.

Compartimentul administrativ .

ART. 24. Secretarul comunei Colelia, funcţionar public de conducere , coordonează:

Compartimentul de asistenţă socială;

Compartimentul agricol.

CAPITOLUL 6

DOMENIILE DE ACTIVITATE

 6.1. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI COMUNEI COLELIA

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii, potrivit Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificata si completata, dupa cum urmează:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

În temeiul atribuţiilor de la lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea Consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumu-turi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, respectiv:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handi-cap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

20. acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

21. sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase;

22. activitatea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice,inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local revăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr.215/2001, republicată, modificata si completata ,ce sunt menţionate mai sus, precum şi a bunurilor din patri-moniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă,

în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensă-mânt, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în localitate.

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

6.2. ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI COLELIA

Potrivit Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală,repu- blicată, modificată si completată, viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Stabilirea atribuţiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispo-ziţie emisă de Primarul localităţii.

Sarcini referitoare la protecţia civilă:

1. Întocmirea şi reactualizarea situaţiei mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre.

2. Întocmirea şi reactualizarea Carnetului de Mobilizare al comunei Colelia.

3. Întocmirea şi reactualizarea Planului de Protecţie Civilă şi a Planului de Apărare Împotriva Dezastrelor.

4. Prevenirea situaţiilor de dezastre

5. Intervenţia pentru salvare de persoane şi bunuri materiale, inlăturarea urmărilor calamităţilor

 6.3. ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMUNEI COLELIA

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată si completată ,următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local ;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi,întocmeşte procesul–verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, după caz.

Alte atribuţii:

1. asigură coordonarea activităţilor, care, pe baza structurii organizato- rice, sunt în subordinea sa;

2. asigură evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului;

3. răspunde de întocmirea dosarelor profesionale, respectiv ale dosarelor personale;

4. răspunde de evidenţa personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului;

5. asigură respectarea prevederilor OG nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. răspunde de respectarea şi aplicarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii publice;

7. asigură respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică;

8. răspunde de evidenţa declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;

9. asigură convocarea şedinţelor comisiei locale pentru stabilirea dreptu-lui de proprietate privată asupra terenurilor;

10. afişează anexele prevăzute în HG nr. 890/2005, după aprobarea acestora de către comisia locală;

11. transmite către comisia judeţeană, în termen legal, contestaţiile formulate de persoanele interesate;

12. asigură secretariatul comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

13. comunică către persoanele interesate hotărârile comisiei judeţene;

Coordonarea activitatii de autoritate tutelară;

Aceste atribuţii includ:

– încredinţarea minorilor la desfacerea căsătoriei sau în cazul anulării acesteia;

– încredinţarea minorilor din afara căsătoriei,care au filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi;

– modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii lor;

– stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu locuiesc împre-ună şi nu au ajuns la un acord;

– la cererea organelor de cercetare penală,efectuează anchete sociale pentru minorii care au săvârşit fapte penale;

– ocroteşte minorul în cazul în care ambii părinţi sunt decedaţi,necunoscuţi,decăzuţi din drepturile părinteşti, puşi sub interdicţie, dispăruţi ori declaraţi morţi;

– are obligaţia să se ocupe de ocrotirea persoanelor fără discernământ, care din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale, sunt puse sub interdicţie;

– ocroteşte persoanele care deşi capabile nu îşi pot apăra interesele personale,datorită infirmităţii;

– intervine ori de câte ori se ivesc interese contrare între minor şi părinţi,între tutore şi minor sau între persoana majoră pusă sub interdicţie şi tutore;

– intervine, în mod provizoriu pentru persoana care urmează să fie pusă sub interdicţie, până la rezolvarea cererii de punere sub interdicţie

– participă la asistarea persoanelor vârstnice privind încheierea contractului de întreţinere;

– verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;

– verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

– întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

– avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;

– întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap;

– verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemni-zaţiei;

– identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

– informează Primarul asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesitaţilor vieţii cotidiene;

– monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

– identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;

– asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în întretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

– asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei în familie, precum si a comportamentului delincvent;

– trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor şi se informează despre felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănă-tatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare,întocmeşte referatul constatator şi acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.

– propune primarului, în cazul în care este necesar luarea unor masuri de protectie speciala, în conditiile legii;

– urmareşte evoluţia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile şi işi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protecţie speciala si a fost reintegrat in familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni;

– colaboreaza cu Direcţia Generala de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului si transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

– colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;

– colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii;

– identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

Atribuţii privind gestionarea resurselor umane

– realizează înscrierile în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

– întocmeşte evidenţa concediilor, vechimilor;

– întocmeşte dosarele de pensionare ale angajaţiilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare;

– ţine evidenţa dosarelor personale ale angajaţiilor contractuali şi ale dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;

– întocmeşte organigrama şi ştatele de funcţii pentru personalul din cadrul Primăriei;

– în problemele de specialitate întocmeşte proiecte de hotărâre şi de dispoziţii,în vederea înaintării acestora spre semnare sau aprobare, după caz;

– organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, precum şi pentru posturile cu contract individual de muncă;

– realizează activitatea de secretariat al comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, precum şi pentru posturile cu contract individual de muncă, după caz

– ţine evidenţa şi organizează participarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de formare continuă;

– elaborează spre aprobare planul de ocupare a funcţiilor publice;

– organizează examenele de promovare în clasă a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specia-  litatea în care îşi desfăşoară activitatea;

– ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale aleşilor locali si funcţionarilor publici;

-întocmeşte datele şi transmite către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru completarea bazei de date a funcţiilor şi funcţionarilor Publici.

Atribuţii privind gestionarea arhivei

– ţinererea evidenţei, selecţionarea, păstrarea şi clasarea documentelor create şi deţinute în arhiva instituţiei;

– acordarea asistenţei şi verificarea lucrărilor de compactare, îndosariere, ordonare pe termene şi probleme, legarea, numerotarea, certificarea şi inventarierea materialelor arhivistice create la compartimentele Primăriei comunei Colelia;

– ţinerea şi conducerea registrului de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice;

– primirea şi păstrarea a câte un exemplar din inventarele anuale pentru documentele care se păstrează permanent sau temporar, create la compartimentele Primăriei, conform Nomenclatorului arhivistic;

– asigurarea accesului la studiu şi consultare a documentelor arhivistice personalului aparatului propriu al Primăriei, în vederea executării sarcinilor de serviciu;

– asigurarea şi asistarea la consultarea documentelor arhivistice de către persoane din afara instituţiei care au aprobare din partea organelor competente în acest sens, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

– eliberarea certificatelor, copiilor şi extraselor de pe documentele aflate în arhivă cu respectarea prevederilor legii;

– asigurarea condiţiilor necesare de păstrare şi manipulare a documentelor arhivistice;

– asigurarea executării selecţionării documentelor arhivistice aflate în depozit, întocmirea procesului-verbal de selecţionare, trimiterea acestuia spre aprobare, împreună cu lista documentelor propuse pentru a fi selecţionate Filialei Arhivelor Naţionale a judeţului Ialomita. Urmărirea obţinerii aprobării după care asigurarea predării arhivei la Centrul de colectare;

– asigurarea executării lucrărilor pregătitoare pentru predarea spre

păstrare permanentă la Filiala Judeţeană Ialomita a Arhivelor Naţionale, a fondului arhivistic cu termen de păstrare permanent, aflat în depozit;

– activitate de registratură, corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea

repartizării, distribuire spre servicii, oficii şi compartimente, se urmăreşte

respectarea termenelor legale.

6.4. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Compartimentul financiar-contabil este subordonat direct primarului,colaborând,în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrulPrimăriei.

Activitatea compartimentului este grupată în 2 mari categorii:

-activitate legată de bugetul local

-activitatea de contabilitate.

Activitatea legată de bugetul local se referă la următoarele atribuţii principale:

– întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea Primarului;

– întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie;

– întocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de Investiţii;

– defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole;

– urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate;

– întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Ialomita;

– urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei;

– face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar;

-primeste si inainteaza Primarului virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate.

In cadrul compartimentului financiar-contabil sunt contabilizate cheltuielile efectuate de comuna Colelia, atributiile principale fiind urmatoarele:

-organizeaza si conduce contabilitatea patrimoniului,întocmind trimestrial darea de seama contabila;

-verifica si centralizează situaţiile financiare prezentate de către institu-ţiile subordonate;

-exercita controlul financiar-preventiv,respectând legalitatea si regulari-tatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice;

-tine evidenta cheltuielilor pe capitole,titluri,articole si alineate de cheltu-ieli;

-efectueaza operaţiuni de deschidere de credite pentru unităţile subor-donate in baza bugetelor de venituri si cheltuieli;

-intocmeste documentele de plata către societăţile bancare si urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora cu docu-mente insotitoare;

-intocmeste acte contabile in conformitate cu reglementările in vigoare;

-intocmeste rapoarte si statistici;

-centralizeaza statele de plata ,calculează si virează sumele reţinute din salariile angajaţilor si sumele datorate de către unitate pregatind docu-mentaţiile necesare;

-indeplineste si alte sarcini care decurg din acte normative in vigoare.

Activitatea compartimentului se completează cu sarcini specifice Compartimentului de achiziţii publice,după cum urmează:

-Intocmirea documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei-caiet de sarcini,in conformitate cu prevederile legale:

-publicarea anunţului de participare;

-transmiterea invitaţiilor de participare la licitaţie;

-primirea ofertelor;

-verificarea ofertelor in raport cu prevederile Caietului de sarcini (eligibilitate,capacitate tehnica si economico-financiara,indeplinirea criteriilor de atribuire –valoare,calitate,durata de execuţie,garantii);

-intocmire Proces-verbal de deschidere a ofertelor;

-intocmire hotarare de adjudecare privind oferta castigatoare;

-comunicare rezultate;

-analiza contestaţiilor;

-solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatelor finale;

-contractarea lucrărilor/achiziţiilor care au făcut obiectul licitaţiei cu ofertanţii castigatori.

-Intocmirea documentaţiei standard in cazul licitaţiilor pentru concesionari:

`           -primirea anunţului de participare intr-un cotidian de circulatie nationala si locala;

-primirea ofertelor;

-verificarea ofertelor in raport cu prevederile Caietului de sarcini;

-intocmirea procesului verbal de deschidere a ofertelor;

-intocmirea hotararii de adjudecare privind oferta castigatoare;

-comunicare rezultate;

-analiza contestaţiilor;

-solutionarea contestaţiilor si comunicarea rezultatelor finale.

6.5.COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE SI CASERIE

Compartimentul de impozite si taxe este subordonat direct primarului, colaborând in activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Principalele atribuţii desfăşurate in cadrul compartimentului sunt următoarele:

-stabilirea si sistarea impozitelor si taxelor locale datorate de per-soae fizice si juridice si operarea modificărilor intervenite in baza de date conform actelor doveditoare;

-verificarea contribuabililor asupra determinării materiei impozabile reale,precum si asupra calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;

-confruntarea datelor prezentate in dosar cu evidentele fiscale;

-verificarea pe teren a datelor prezentate la cererea contribu-abilului;

-stabilirea,constatarea si controlul impozitelor si taxelor locale si calculul majorărilor de întârziere,soluţionarea obiecţiunilor,contestaţiilor si plângerilor formulate la actele de control si de impunere;

-actualizarea tuturor evidentelor fiscale ;

– înregistrarea corespondentei specifice serviciului in registrul de intrare-ieşire;

-eliberarea adeverinţelor,certificatelor fiscale si a altor înscrisuri, persoa-nelor fizice si juridice;

-impunerea din oficiu a persoanelor fizice si juridice;

-verificarea si confruntarea datelor primite de la alte compartimente (stare civila,registru agricol,urbanism);

-ridicarea si verificarea documentelor bancare de la Trezoreria Slobozia;

-calcularea si încasarea dobânzilor si a penalităţilor de întârziere in cazul plaţilor făcute dupa expirarea termenelor prevăzute de lege si acordarea de bonificaţii in cazul plaţilor făcute cu anticipaţie;

-inscrierea zilnica a sumelor încasate,in borderouri,desfăşurate pe surse;

-emiterea de chitanţe pentru sumele încasate;

-intocmirea si transmiterea instiintarilor de plata debitorilor;

-intocmirea titlurilor executorii in baza cărora se declanşează procedura si se efectueaza operatiunile de executare silita;

-intocmirea si comunicarea somatiilor de plata, debitorilor;

-cercetari,prin mijloace proprii pentru identificarea domiciliului/sediului sau bunurilor debitorului;

-efectuarea operaţiunilor de executare silita in baza titlurilor executorii transmise de alte organe;

-aplicarea,dupa caz succesiv sau concomitent a masurilor de executare silita asupra bunurilor mobile si imobile,precum si infiintari de popriri potrivit legii,in limita valorii necesare realizării creanţei bugetare;

-scaderea din evidenta a obligaţiilor bugetare urmărite,achitate înainte de a fi transmise spre urmărire si încasare organului de executare,celor anulate de instanţele judecătoreşti,a celor transmise altor organe de executare si a celor restituite din diferite motive organului constatator;

-stingerea efectelor procedurii de executare silita in situaţia in care,pe parcursul acesteia debitul a fost achitat;

-efectuarea operaţiunilor de compensare si restituire;

-asigurarea inventarierii anuale a mijloacelor fixe si ale obiectelor de inventar;

-prezentarea de propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale;

-propunere si urmărirea îndeplinirii unor masuri cu privire la casa-rea,declasarea sau transmiterea bunurilor,întocmind documentele necesare;

-asigurarea aplicării normelor de prevenire si stingere a incendiilor in imobil,întocmirea planului de evacuare a personalului si a materialelor in caz de incendiu;

-indosarierea si arhivarea actelor din compartiment.

Activitatea compartimentului se completează cu urmatoarele atributii :

A. Atributii privind urbanismul

–  primeste si verifica cererile persoanelor fizice si juridice pentru eliberarea de avize sau acte de autoritate urbanistica ;

–  verifica temeinicia cererilor si le verifica cu prevederile documen-tatiilor de urbanism ;

–  verifica in teren conditiile de amplasament aferente tuturor ofertelor de a construi sau a desfiinta constructii ;

–  intocmeste proiectele  certificatelor de urbanism  in conformitate cu prevederile planurilor si regulamentelor de urbanism ;

–  intocmeste proiecte de autorizatii de construire sau desfiintare aflate in competenta de emitere a Consiliului local ;

–  intocmeste si pastreaza evidenta avizelor si actelor de autoritate urbanistica ;

–  asigura arhivarea documentatiilor  specifice aferente actelor de autoritate urbanistica emise ;

–  poarta corespondenta cu persoanele fizice sau juridice care solicita  avize sau acte de autoritate urbanistica , precum si cu Consiliul judetean in situatia in care acesta este competent de a emite acte de autoritate urbanistica , conform legii ;

–  desfasoara activitatea de control privind respectarea disciplinei urbanistice ;

–   instiinteaza primarul localitatii in cazul constatarii nerespectarii disciplinei in constructii in vederea aplicarii sanctiunilor prevazute de lege ;

–   indeplineste orice alte atributii , sarcini stabilite de primarul localitatii .

B. Atributii privind situatiile de urgenta

 – organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii,explozii şi alte situaţii de urgenţă;

– planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare,actualizare, păstrare, şi de aplicare a documentelor operative;

– asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;

– asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă;

– urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;

– întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

– execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile subordonate primăriei;

– întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului , informându-l pe primar despre acestea;

controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriu să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;

– ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;

– ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

– urmăreşte executarea dispoziţiilor date de către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

– participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

– verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei si pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;

– face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

– pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

– efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, în caiet special pregătit în acest scop;

– întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul voluntar;

– ţine evidenţa participării personalului la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii;

– întocmeşte anual proiectul de buget pentru serviciu şi îl susţine în comisiile de specialitate;

– urmăreşte în permanenţă execuţia bugetară şi face propuneri de rectificare dacă este cazul;

-promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari;

– ţine evidenţa persoanelor care şi-au satisfăcut serviciul militar în specialităţi militare conexe specializărilor din serviciu;

– execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile şi prevenirii şi stingerii incendiilor.

-orice alta dispozitie, verbala sau scrisa, primita de la primar.

6.6 .COMPARIMENTUL AGRICOL

Compartimentul agricol este subordonat direct secretarului comunei, colaboarand,in activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Atribuţii principale:

-intocmirea si tinerea la zi a Registrului Agricol,atât pe suport de

hârtie,cat si in format electronic;

-centralizarea la nivel de comuna a datelor cuprinse in Registrul Agricol la termenele prevazute de Normele tehnice;

-verificarea datelor înscrise in Registrul Agricol prin confruntarea înscri-erilor cu actele justificative si evaluări la fata locului;

-intocmirea rapoartelor,situaţiilor statistice agricole;

-efectuarea sondajelor statistice agricole;

-elibereaza adeverinţe si certificate,in baza datelor înscrise in Registrul Agricol;

-atributii specifice in derularea acordării subvenţiilor agricole;

-actualizeaza,organizează si exploatează baza de date privind imobillele situate pe teritoriul comunei Colelia;

-ia in evidenta imobilele situate pe teritoriul administrativ al comunei in vederea actualizării bazei de date si materializării ei pe planuri cadas-trale,in funcţie de titlurile legale de proprietate emise in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar.

6.7.COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA

Compartimentul de asistenta sociala este subordonat direct secretarului comunei,colaborând,in activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.

Atribuţii principale:

-inregistreaza si soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social,in termen legal;

-intocmeste anchetele sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social,in termen legal;

-stabileste dreptul la ajutor social si cuantumul acestuia ;

-propune modificarea cuantumului ajutorului social,suspendarea si încetarea plaţii ajutorului social;

-efectueaza,periodic,noi anchete sociale in vederea respectării conditiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;

-urmareste îndeplinirea,de către beneficiarii ajutorului social a obligaţiilor ce le revin;

-transmite in termen legal,situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001,către instituţiile abilitate;

-intocmeste situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si propune stabilirea unor masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizării sociale;

-propune acordarea,încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea lo-cuinţei cu lemne;

-primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii preşcolari,precum si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;

-intocmeste si înaintează catre A.J.P.S. Ialomiţa borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;

-primeste cererile si propune A.J.P.S.,pe baza de ancheta sociala,

schimbarea reprezentantului legal al copilului,precum si plata alocaţiei de stat restanta;

-primeste cererile si declaraţiile pe proprie răspundere de la familiile care au in întreţinere copii in vârsta de pana la 18 ani;

-verifica,prin anchete sociale indeplinirea de către solicitanţi,a condiţiilor de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei si propune primarului,pe baza de referate acordarea sau neacordarea alocaţiei;

-efectueaza periodic anchete sociale in vederea urmăririi respectării conditiilor de acordare a dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei;

-propune,primarului,pe baza de referat modificarea,încetarea prin dispoziţie,după caz ,a alocatiei pentru sustinerea familiei;

-intocmeste Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei,aprobate prin dispoziţia primarului in conformitate cu legislaţia in vigoare si Borderoul privind suspendarea sau,după caz,încetarea dreptului de acordare a alocaţiei,si le transmite pana la data de 5 a lunii următoare,pentru luna anterioara,la A.J.P.S.Ialomita ;

-comunica familiilor beneficiare,dispoziţia primarului de acordare/respingere/modificare /încetare a dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei;

-intocmeste anexe pentru referate (aprobare,respingere,modificare,

suspendare,încetare ajutor social) respectând prevederile Legii nr.416/2001,modificata si completata, privind venitul minim garantat;

-intocmeste raportul statistic privind aplicarea prevederile Legii nr.416/2001;

-intocmeste lunar listele cu persoanele apte de munca,care au obligaţia sa efectueze activitati in folosul comunitatii.

6.8.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV – GOSPODARESC

Compartimentul administrativ-gospodăresc este subordonat direct viceprimarului comunei Colelia si se compune din:

-4 guarzi;

-2 paznici.

Principalele atributii:

I.Pentru guarzi:

-efectuarea curateniei in toate încăperile sediului primăriei,grupuri sanita-re ,precum si la Gradinita de copii din comuna Colelia;

-difuzarea diferitelor comunicări pe teritoriul comunei;

-mentinerea curateniei din jurul clădirilor celor doua instituţii;

-curatirea de gheata si zăpada a trotuarelor si rigolelor din fata institutiilor publice;

-intretinerea spatiilor verzi;

-alte sarcini trasate de către primar si viceprimar.

II.Pentru paznici:

-indeplinesc atribuţiunile stabilite prin Planul de paza.

CAPITOLUL 7

REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care mai multe compartimente din aparatul de specialitate al primarului conlu-crează in vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea,prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de funcţionare,care trebuie respectate întocmai de către toţi salariaţii aparatului de specialitate al primarului,pentru a se asigura bunul mers al activitatilor.

 

7.1. REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULATIA DOCUMENTELOR IN CADRUL INSTITUTIEI

             Art.25. Documentele depuse de petenti la sediul instituţiei se inregistreaza la secretarul comunei,prin atribuirea unui număr de inregistrare,secretarul avand,apoi sarcina de a repartiza documentele inregistrate catre compartimentele de specialitate,pe baza vizei prima-ului inscrisa pe documentele respective.

Art.26. Secretarul comunei urmăreşte soluţionarea si redactarea in termen a răspunsurilor ,expedierea acestora către petenţi ,precum si clasarea si arhivarea petiţiilor.

Art.27. Semnarea răspunsului către petenţi se face de către primar,precum si de seful compartimentului care a soluţionat petiţia.

7.2.PROCEDURA GESTIONARII SI COMUNICARII INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Art.28.In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se înţelege orice informaţie care priveste activitatile unei autoritati publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau modul de exprimare a informaţiei.

Art.29.Pentru a se asigura informarea eficienta si corecta a cetă-ţenilor care se adresează primăriei,prin intermediul persoanei desemnate cu activitatea de relaţii cu publicul,compartimentele din aparatul de spe-cialitate al primarului au obligaţia de a comunica acesteia,din oficiu,toate informaţiile de interes public,pentru a fi puse la dispoziţia cetăţenilor, precum si toate modificările care apar pe parcursul timpului.

 CAPITOLUL 8

DISPOZITII FINALE

Art.30.Atributiile,responsabilităţile si competentele din cadrul apa-ratului de specialitate al primarului,ce sunt prezentate in Regulament se completează de drept cu actele normative in vigoare,care privesc activi-tatea autoritatilor administraţiei publice locale ,precum si cu Hotărârile Consiliului local al comunei Colelia.

Art.31.Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 10 zile lucratoare de la data aprobării de către consiliul local,după ce in prealabil a fost comunicat primarului si Prefectului judeţului Ialomiţa si se va transmite tuturor compartimentelor pentru a fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

GHITA NICOLAE