Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art. 6 ,alin. (2) din HG nr.427/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, actualizata ;

Examinand:

– rapotul nr. 2446/23.11.2011 al doamnei Pencu Gina, secretar al comunei;

– expunerea de motive nr. 2472/28.11.2011 a primarului comunei Colelia;

– avizul de legaliate nr.2542/08.12.2011 al secretarului comunei ;

– raportul nr.2630/22.12.2011 al comisiei de specialitate;

In temeiul art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba un numar de 20 posturi de asistent personal pentru anul 2012.

Art. 2. Secretarul comunei si referentul contabil vor aduce la indeplinire prtezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.41

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 decembrie  2011