Hotarari ale Consiliului Local martie 2014

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in lunile ianuarie si februarie 2014

Nr. 10 /11.03.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita.

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului nr.33/11.03.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 32/11.03. 2014;

– procesele verbale incheiate in cadrul sedintelor consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 07.02.2014, respectiv 11.03.2014 ;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit.”d „ coroborat cu alin. (6), lit. „ a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

 Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 2158,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile ianuarie si februarie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

11.03.2014 INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

 ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in lunile ianuarie si februarie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita.

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.33/11.03.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 32/11.03. 2014;

– procesele verbale incheiate in cadrul sedintelor consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 07.02.2014, respectiv 11.03.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.42/21.03. 2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 2158,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile ianuarie si februarie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 11

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

 HOTARARE

privind aprobare documentatiei tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate – revizuit, pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita“

 Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 37/23.09.2009 privind participarea comunei Colelia la Programul de imbunatarire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-analizand Studiului de fezabilitate – revizuit pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 39/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

– raportul nr. 38/11.03.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei ;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.40/11.03. 2014;

– raportul comun al comisiilor de specialitate nr. 44 din 21.03.2014;

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “c”, alin. (4) lit. “d” alin. (5) litera “c” si art. 45 alin . (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

 Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investita «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia,comuna Colelia, judetul Ialomita» – faza Studiu de fezabilitate – revizuit cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoarea totala (inclusiv TVA)mii lei – 1.014,81 lei

b) Durata de realizare – 60 de luni

c) Capacitati – 25 ha

Art. 2. Se aproba documentatiatehnico-economicapentru investitia «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita» – Proiect Tehnic (PT +DE) – revizuit.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul si secretarul comunei pentru comunicare la Institutia Prefectului – Judetul Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita a documentatie aprobate si revizuite .

Presedinte de sedinta,

Manea Florian

Contrasemneaza

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 12

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI COLELIA

 

 PROIECT DE HOTARARE

privind aprobare documentatiei tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate – revizuit, pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”

Nr.12/11.03.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local nr.37/23.09.2009 privind participarea comunei Colelia la Programul de imbunatarire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-analizand Studiului de fezabilitate – revizuit pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”;

– prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. “d” alin. (5) litera “c” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata;

Propune Consiliului Local urmatorul

P R O I E C T D E H O T A R A R E:

 Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investita «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia,comuna Colelia, judetul Ialomita» – faza Studiu de fezabilitate – revizuit cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoarea totala (inclusiv TVA)mii lei – 1.014,81 lei

b) Durata de realizare – 60 de luni

c) Capacitati – 25 ha

Art. 2. Se aproba documentatiatehnico-economicapentru investitia «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita» – Proiect Tehnic (PT +DE) – revizuit.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul si secretarul comunei pentru comunicare la Institutia Prefectului -Judetul Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita a documentatie aprobate si revizuite .

11 martie 2014

Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita

 

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Consiliul local al comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederile art. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.197/17.02. 2014 al doamnei Toma Marcela ,consilier personal al primarului;

–         Expunerea de motive nr. 36/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

–         Raportul nr.43/21.03.2014 al comisiei de specialitate ;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art. 1. Aprobă aderarea Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

   Art. 2. Consiliul Local al comunei Colelia îşi însuşeşte Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, modificat şi completat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei din 14.02.2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Aprobă plata taxei de înscriere, în cuantum de 100 de lei.

Art. 4. Aprobă cotizaţia anuală statutară, în cuantum de 2.000 de lei.

Art. 5. Împuterniceşte pe domnul Nita Nichita, primarul comunei, să reprezinte Consiliul Local Colelia în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Art. 7. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

Manea Florian                                           

Contrasemnează

                                                                                                Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.9 Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Nr. 11/11.03.2014

Primarul comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederile art. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.197/17.02. 2014 al doamnei Toma Marcela, consilier personal al primarului;

–         Expunerea de motive nr. 36/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă aderarea Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art. 2. Consiliul Local al comunei Colelia îşi însuşeşte Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, modificat şi completat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei din 14.02.2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă plata taxei de înscriere, în cuantum de 100 de lei.

Art. 4. Aprobă cotizaţia anuală statutară, în cuantum de 2.000 de lei.

Art. 5. Împuterniceşte pe domnul Nita Nichita, primarul comunei, să reprezinte Consiliul Local Colelia în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Art. 7. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita

11.03.2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

aprilie – iunie 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

–          votul exprimat de majoritatea consilierilor intruniti in sedinta, astazi – 28.03.2014;

In temeiul art. 35, alin. (1) , art. 45, alin. (1) si art. 115 alin (1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. unic. Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Colelia, judetul Ialomita, pentru perioada aprilie – iunie 2014, domnul Radulescu Teodor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                           Contrasemneaza,

                                                                       Secretar al comunei,

                                                                               Pencu Gina

 Nr.13

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014