Hotarari ale Consiliului Local aprilie 2014

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna martie 2014

Nr. 14 /04.04.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.50/04.04.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 49/04.04. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 04.04.2014 ;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d „ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 1275,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna martie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, 04.04.2014

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

 ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna martie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului nr.50/04.04.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 49/04.04. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 04.04.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.52/04.04. 2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 1275,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna martie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 15

Adoptata la Colelia

Astazi, 10 aprilie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

Nr. 16/22.04.2014

 

Primarul comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

–          prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (4) litera „a“ si art. 45 alin. (4) alin (2) litera „a“ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile,

Propune urmatorul proiect de hotarare,

PROIECT DE HOTARARE

Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local pe anul 2013,in structura urmatoare:

a) La venituri:

– prevederi bugetare initiale – 1.360.000 lei;

– prevederi bugetare definitive – 1.751.120 lei;

– incasari realizate – 1.735.881 lei;

b) La cheltuieli:

– credite bugetare initiale         – 1.404.240 lei;

– credite bugetare definitive    – 1.795.360 lei;

– plati efectuate                             – 1.714.093 lei;

Excedent                                          – 21 788 lei.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

22.04.2014 PRIMAR ,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 H O T A R A R E

privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

–          prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand:

– raportul nr. 60/22.04.2014 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr. 61/22.04.2014 a d-lui Nita Nichita – primarul comunei ;

-raportul comun de avizare nr.76 /14 .05.2014 al comisiilor de specialitate;

– avizul de legalitate nr.62/22.04. 2014 emis de secretarul comunei;

In temeiul art. 36 alin(4) litera “a” si art.45alin.(4) alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local pe anul 2013, in structura urmatoare:

a) La venituri:

– prevederi bugetare initiale      – 1.360.000 lei;

– prevederi bugetare definitive – 1.751.120 lei;

– incasari realizate                           – 1.735.881 lei;

b) La cheltuieli:

– credite bugetare initiale        – 1.404.240 lei;

– credite bugetare definitive  – 1.795.360 lei;

– plati efectuate                             – 1.714.093 lei;

Excedent                                       – 21.788 lei.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Radulescu Teodor

                                                                                 CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                Secretar al comunei,

                                                                                                Pencu Gina

Nr. 17

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic

Nr. 13 /31.03.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.14 si art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

– cererea depusa de catre domnul Stanciu Catalin, reprezentant legal al farmaciei SC MIDDLE FARM SRL, cu sediul in Municipiul Slobozia, prin care solicita inchirierea unui spatiu cu suprafata utila intre 20-50 mp pentru amenajarea unei farmacii in comuna Colelia;

– Hotararea Consiliului Local nr. 25/31.05.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Colelia;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.48/04.04.2014;

– raportul nr. 47/04.04. 2014 al doamnei Toma Marcela – consilier personal;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit.”c „alin.(5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia,in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini privind concesionarea spatiului situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti), conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Pretul minim de pornire la licitatie pentru inchirierea spatiului este de 4 lei/mp/luna.

Art. 5. Se aproba pretul caietului de sarcini in valoare de 10 lei, valoarea garantiei departicipare la licitatie de 10 lei si taxa de participare la licitatie in suma de 50 lei.

Art. 6. Durata concesiuni este de 10 ani de la data incheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune va putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

Art. 7. Se constituie comisia de adjudecare a ofertelor, in urmatoarea componenta:

–          Toma Marcela – consilier personal – presedinte;

–          Profir Ionel Nicolae – viceprimarul comunei – membru;

–          Pencu Gina – secretar al comunei – membru;

–          Tocileanu Valeria – consilier local – membru;

–          Nita Ion Genel – consilier local – membru.

Art. 8. Se imputerniceste Primarul comunei Colelia sa incheie contractul de

concesiune pentru spatiul cu destinatia punct farmaceutic apartinand domeniului public al comunei Colelia, strada Brutariei nr. 47, in suprafata de 21,74 mp.

Art. 9. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor sipersoanelor implicate.

04.04.2014 INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

– cererea depusa de catre domnul Stanciu Catalin ,reprezentant legal al farmaciei SC MIDDLE FARM SRL, cu sediul in Municipiul Slobozia, prin care solicita inchirierea unui spatiu cu suprafata utila intre 20-50 mp pentru amenajarea unei farmacii in comuna Colelia;

– Hotararea Consiliului Local nr. 25/31.05.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Colelia;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.48/04.04.2014;

– raportul nr. 47/04.04. 2014 al doamnei Toma Marcela – consilier personal;

– avizul de legalitatate nr. 55/04.04.2014 al secretarului comunei;

– raportul comun al comisiilor de specialitate nr. 51/04.04.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c“, alin. (5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini privind concesionarea spatiului situat in incinta Casei specialistului,strada Brutariei 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia,in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti), conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Pretul minim de pornire la licitatie pentru inchirierea spatiului este de 4 lei/mp/luna.

Art. 5. Se aproba pretul caietului de sarcini in valoare de 10 lei, valoarea garantiei departicipare la licitatie de 10 lei si taxa de participare la licitatie in suma de 50 lei.

Art. 6. Durata concesiuni este de 10 ani de la data incheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune va putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

Art. 7. Se constituie comisia de adjudecare a ofertelor, in urmatoarea componenta:

–          Toma Marcela – consilier personal – presedinte;

–          Profir Ionel Nicolae – viceprimarul comunei – membru;

–          Pencu Gina – secretar al comunei – membru;

–          Tocileanu Valeria – consilier local – membru;

–          Nita Ion Genel – consilier local – membru.

Art. 8. Se imputerniceste Primarul comunei Colelia sa incheie contractul de concesiune pentru spatiul cu destinatia punct farmaceutic apartinand domeniului public al comunei Colelia, strada Brutariei nr. 47, in suprafata de 21,74 mp.

Art. 9. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor sipersoanelor implicate.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 14

Adoptata la Colelia

Astazi, 10 aprilie 2014