Hotarari ale Consiliului Local mai 2014

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna aprilie 2014

Nr. 19 /09.05.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.70/09.05.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 69/09.05. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 09.05.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 934,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna aprilie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,

09.05.2014 PRIMAR,

Ing. Nita Nichita


ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna aprilie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.70/09.05.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 69/09.05.2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 09.05.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.79/14.05. 2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 934,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna aprilie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 20

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 9/28 martie 2014 privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Coleliala Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Consiliul local al comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile art.35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederileart. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr. 57/22.04 2014 al doamnei Pencu Gina ,secretar al comunei;

–         Expunerea de motive nr. 58/22.04.2014 a primarului comunei Colelia;

–         Raportul comun nr.75/14.05.2014 al comisiilorde specialitate;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Semodifica art. 1 alHotararii Consiliului Local Colelia nr. 9/23.03.2014 privind aprobareaaderarii Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa si va avea urmatorul cuprins: „Aprobă aderarea Comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.“

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

 

Preşedinte de şedinţă,

Radulescu Teodor                                      

Contrasemnează

                                                                                                Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 16

Adoptata la Colelia

Astazi, 21mai 2014

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 9/28 martie 2014 privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Coleliala Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Nr. 15/22.04.2014

Primarulcomunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederileart. 10 alin. (1), art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.57/22.04 2014 al doamnei Pencu Gina ,secretar al comunei;

–         Expunerea de motive nr. 58/22.04.2014 a primarului comunei Colelia;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotararii Consiliului Local Colelia nr. 9/23.03.2014 privind aprobareaaderarii Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa si va avea urmatorul cuprins:

„Aprobă aderarea Comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.”

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Primarulcomunei,

Ing. Nita Nichita

22.04.2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTARARE

privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2014

Nr.17/22.04.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

In baza dispozitiilor art. 36 alin (4) litera „a” si art. 45 alin (2) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modoficata si completata,

Propune urmatorul proiect de hotarare,

 PROIECT DE HOTARARE:

Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul I al anului 2014 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a) VENITURI

– sectiunea de functionare – 350.123 lei;

– sectiunea de dezvoltare  – 64.269 lei

b) CHELTUIELI

– sectiunea de functionare – 303.508 lei;

– sectiunea de dezvoltare – 64.269 lei

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

22.04. 2013 PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E

privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

Examinand:

– raportul nr. 63/22.04.2014 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr. 64 /22.04.2014 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– raportul comisiei de specialitate nr. 77/14.05.2014;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 65/22.04.2014;

In temeiul art. 36 alin (4) litera „a” si art. 45 alin (2) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul I – anul 2014 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a) VENITURI

– sectiunea de functionare – 350.123 lei;

– sectiunea de dezvoltare  – 64.269 lei

b) CHELTUIELI

– sectiunea de functionare – 303.508 lei;

– sectiunea de dezvoltare    – 64.269 lei

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

   Radulescu Teodor

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 18

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M A N I A

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

  H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local al comunei Colelia, pe trimestrul II al anului 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

– prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

-raportul nr.66/06.05.2014 al contabilului Consiliului Local;

– expunerea de motive nr.67/06.05.2014 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 68/06.05.2014;

– raportul comisiei de specialitate nr. 78/14.05.2014;

In temeiul art. 36 alin (2) litera „a“ coroborat cu alin (4) litera „a“, art. 45 alin. (2) lit. „a“ si art. 115 alin (1) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. II al anului 2014, in suma totala de 1.828.050 lei la venituri si 1.846.600 lei la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Radulescu Teodor

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 19

Adoptata la Colelia                                                  

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M A N I A

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

 P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2014

Nr. 18/06.05.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

– prevederile art.19 alin.(2) din Legea .nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

–          raportul nr.66/06.05.2014 al contabilului Consiliului Local;

In temeiul art. 36 alin (2) litera „a“ coroborat cu alin (4) litera „a“, art. 45 alin. (2) lit. „a“ si art. 115 alin (1) litera „b“ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

 Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. II al anului 2014, in suma totala de 1 828 050 lei la venituri si 1.846.600 lei la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata in anexa nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 06.05.2014 Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita

Hotarari ale Consiliului Local aprilie 2014

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna martie 2014

Nr. 14 /04.04.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.50/04.04.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 49/04.04. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 04.04.2014 ;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d „ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 1275,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna martie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, 04.04.2014

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

 ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna martie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului nr.50/04.04.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 49/04.04. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 04.04.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.52/04.04. 2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 1275,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna martie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 15

Adoptata la Colelia

Astazi, 10 aprilie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

Nr. 16/22.04.2014

 

Primarul comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

–          prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (4) litera „a“ si art. 45 alin. (4) alin (2) litera „a“ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile,

Propune urmatorul proiect de hotarare,

PROIECT DE HOTARARE

Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local pe anul 2013,in structura urmatoare:

a) La venituri:

– prevederi bugetare initiale – 1.360.000 lei;

– prevederi bugetare definitive – 1.751.120 lei;

– incasari realizate – 1.735.881 lei;

b) La cheltuieli:

– credite bugetare initiale         – 1.404.240 lei;

– credite bugetare definitive    – 1.795.360 lei;

– plati efectuate                             – 1.714.093 lei;

Excedent                                          – 21 788 lei.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

22.04.2014 PRIMAR ,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 H O T A R A R E

privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2013

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

–          prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand:

– raportul nr. 60/22.04.2014 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr. 61/22.04.2014 a d-lui Nita Nichita – primarul comunei ;

-raportul comun de avizare nr.76 /14 .05.2014 al comisiilor de specialitate;

– avizul de legalitate nr.62/22.04. 2014 emis de secretarul comunei;

In temeiul art. 36 alin(4) litera “a” si art.45alin.(4) alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local pe anul 2013, in structura urmatoare:

a) La venituri:

– prevederi bugetare initiale      – 1.360.000 lei;

– prevederi bugetare definitive – 1.751.120 lei;

– incasari realizate                           – 1.735.881 lei;

b) La cheltuieli:

– credite bugetare initiale        – 1.404.240 lei;

– credite bugetare definitive  – 1.795.360 lei;

– plati efectuate                             – 1.714.093 lei;

Excedent                                       – 21.788 lei.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Radulescu Teodor

                                                                                 CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                Secretar al comunei,

                                                                                                Pencu Gina

Nr. 17

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic

Nr. 13 /31.03.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.14 si art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

– cererea depusa de catre domnul Stanciu Catalin, reprezentant legal al farmaciei SC MIDDLE FARM SRL, cu sediul in Municipiul Slobozia, prin care solicita inchirierea unui spatiu cu suprafata utila intre 20-50 mp pentru amenajarea unei farmacii in comuna Colelia;

– Hotararea Consiliului Local nr. 25/31.05.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Colelia;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.48/04.04.2014;

– raportul nr. 47/04.04. 2014 al doamnei Toma Marcela – consilier personal;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit.”c „alin.(5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia,in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini privind concesionarea spatiului situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti), conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Pretul minim de pornire la licitatie pentru inchirierea spatiului este de 4 lei/mp/luna.

Art. 5. Se aproba pretul caietului de sarcini in valoare de 10 lei, valoarea garantiei departicipare la licitatie de 10 lei si taxa de participare la licitatie in suma de 50 lei.

Art. 6. Durata concesiuni este de 10 ani de la data incheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune va putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

Art. 7. Se constituie comisia de adjudecare a ofertelor, in urmatoarea componenta:

–          Toma Marcela – consilier personal – presedinte;

–          Profir Ionel Nicolae – viceprimarul comunei – membru;

–          Pencu Gina – secretar al comunei – membru;

–          Tocileanu Valeria – consilier local – membru;

–          Nita Ion Genel – consilier local – membru.

Art. 8. Se imputerniceste Primarul comunei Colelia sa incheie contractul de

concesiune pentru spatiul cu destinatia punct farmaceutic apartinand domeniului public al comunei Colelia, strada Brutariei nr. 47, in suprafata de 21,74 mp.

Art. 9. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor sipersoanelor implicate.

04.04.2014 INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

– cererea depusa de catre domnul Stanciu Catalin ,reprezentant legal al farmaciei SC MIDDLE FARM SRL, cu sediul in Municipiul Slobozia, prin care solicita inchirierea unui spatiu cu suprafata utila intre 20-50 mp pentru amenajarea unei farmacii in comuna Colelia;

– Hotararea Consiliului Local nr. 25/31.05.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Colelia;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.48/04.04.2014;

– raportul nr. 47/04.04. 2014 al doamnei Toma Marcela – consilier personal;

– avizul de legalitatate nr. 55/04.04.2014 al secretarului comunei;

– raportul comun al comisiilor de specialitate nr. 51/04.04.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c“, alin. (5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 21,74 mp situat in incinta Casei specialistului, strada Brutariei nr. 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia, in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini privind concesionarea spatiului situat in incinta Casei specialistului,strada Brutariei 47, apartinand domeniului public al comunei Colelia,in vederea amenajarii unui punct farmaceutic, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti), conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Pretul minim de pornire la licitatie pentru inchirierea spatiului este de 4 lei/mp/luna.

Art. 5. Se aproba pretul caietului de sarcini in valoare de 10 lei, valoarea garantiei departicipare la licitatie de 10 lei si taxa de participare la licitatie in suma de 50 lei.

Art. 6. Durata concesiuni este de 10 ani de la data incheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune va putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

Art. 7. Se constituie comisia de adjudecare a ofertelor, in urmatoarea componenta:

–          Toma Marcela – consilier personal – presedinte;

–          Profir Ionel Nicolae – viceprimarul comunei – membru;

–          Pencu Gina – secretar al comunei – membru;

–          Tocileanu Valeria – consilier local – membru;

–          Nita Ion Genel – consilier local – membru.

Art. 8. Se imputerniceste Primarul comunei Colelia sa incheie contractul de concesiune pentru spatiul cu destinatia punct farmaceutic apartinand domeniului public al comunei Colelia, strada Brutariei nr. 47, in suprafata de 21,74 mp.

Art. 9. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor sipersoanelor implicate.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 14

Adoptata la Colelia

Astazi, 10 aprilie 2014

Hotarari ale Consiliului Local martie 2014

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in lunile ianuarie si februarie 2014

Nr. 10 /11.03.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita.

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand:

– expunerea de motive a primarului nr.33/11.03.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 32/11.03. 2014;

– procesele verbale incheiate in cadrul sedintelor consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 07.02.2014, respectiv 11.03.2014 ;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit.”d „ coroborat cu alin. (6), lit. „ a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

 Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 2158,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile ianuarie si februarie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

11.03.2014 INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

 ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia, in lunile ianuarie si februarie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita.

Avand in vedere:

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.33/11.03.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 32/11.03. 2014;

– procesele verbale incheiate in cadrul sedintelor consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 07.02.2014, respectiv 11.03.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.42/21.03. 2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 2158,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile ianuarie si februarie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 11

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

 HOTARARE

privind aprobare documentatiei tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate – revizuit, pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita“

 Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 37/23.09.2009 privind participarea comunei Colelia la Programul de imbunatarire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-analizand Studiului de fezabilitate – revizuit pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 39/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

– raportul nr. 38/11.03.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei ;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.40/11.03. 2014;

– raportul comun al comisiilor de specialitate nr. 44 din 21.03.2014;

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “c”, alin. (4) lit. “d” alin. (5) litera “c” si art. 45 alin . (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

 Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investita «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia,comuna Colelia, judetul Ialomita» – faza Studiu de fezabilitate – revizuit cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoarea totala (inclusiv TVA)mii lei – 1.014,81 lei

b) Durata de realizare – 60 de luni

c) Capacitati – 25 ha

Art. 2. Se aproba documentatiatehnico-economicapentru investitia «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita» – Proiect Tehnic (PT +DE) – revizuit.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul si secretarul comunei pentru comunicare la Institutia Prefectului – Judetul Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita a documentatie aprobate si revizuite .

Presedinte de sedinta,

Manea Florian

Contrasemneaza

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 12

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI COLELIA

 

 PROIECT DE HOTARARE

privind aprobare documentatiei tehnico-economica, faza Studiu de fezabilitate – revizuit, pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”

Nr.12/11.03.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local nr.37/23.09.2009 privind participarea comunei Colelia la Programul de imbunatarire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-analizand Studiului de fezabilitate – revizuit pentru investitia „Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita”;

– prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. “d” alin. (5) litera “c” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata;

Propune Consiliului Local urmatorul

P R O I E C T D E H O T A R A R E:

 Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investita «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia,comuna Colelia, judetul Ialomita» – faza Studiu de fezabilitate – revizuit cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoarea totala (inclusiv TVA)mii lei – 1.014,81 lei

b) Durata de realizare – 60 de luni

c) Capacitati – 25 ha

Art. 2. Se aproba documentatiatehnico-economicapentru investitia «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita» – Proiect Tehnic (PT +DE) – revizuit.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul si secretarul comunei pentru comunicare la Institutia Prefectului -Judetul Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita a documentatie aprobate si revizuite .

11 martie 2014

Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita

 

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Consiliul local al comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederile art. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.197/17.02. 2014 al doamnei Toma Marcela ,consilier personal al primarului;

–         Expunerea de motive nr. 36/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

–         Raportul nr.43/21.03.2014 al comisiei de specialitate ;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art. 1. Aprobă aderarea Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

   Art. 2. Consiliul Local al comunei Colelia îşi însuşeşte Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, modificat şi completat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei din 14.02.2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Aprobă plata taxei de înscriere, în cuantum de 100 de lei.

Art. 4. Aprobă cotizaţia anuală statutară, în cuantum de 2.000 de lei.

Art. 5. Împuterniceşte pe domnul Nita Nichita, primarul comunei, să reprezinte Consiliul Local Colelia în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Art. 7. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

Manea Florian                                           

Contrasemnează

                                                                                                Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.9 Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Nr. 11/11.03.2014

Primarul comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederile art. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.197/17.02. 2014 al doamnei Toma Marcela, consilier personal al primarului;

–         Expunerea de motive nr. 36/11.03.2014 a primarului comunei Colelia;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă aderarea Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art. 2. Consiliul Local al comunei Colelia îşi însuşeşte Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, modificat şi completat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei din 14.02.2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă plata taxei de înscriere, în cuantum de 100 de lei.

Art. 4. Aprobă cotizaţia anuală statutară, în cuantum de 2.000 de lei.

Art. 5. Împuterniceşte pe domnul Nita Nichita, primarul comunei, să reprezinte Consiliul Local Colelia în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Art. 7. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita

11.03.2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

aprilie – iunie 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

–          votul exprimat de majoritatea consilierilor intruniti in sedinta, astazi – 28.03.2014;

In temeiul art. 35, alin. (1) , art. 45, alin. (1) si art. 115 alin (1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. unic. Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Colelia, judetul Ialomita, pentru perioada aprilie – iunie 2014, domnul Radulescu Teodor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                           Contrasemneaza,

                                                                       Secretar al comunei,

                                                                               Pencu Gina

 Nr.13

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

Hotarari ale Consiliului Local februarie 2014

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

  H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita»

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Colelia nr. 37/23.09.2009 privind participarea Comunei Colelia la Programul d imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– adresa nr. 1523/19.02.2014 a Consiliului Judetean Ialomita inregistrata la Primaria comunei Colelia sub nr. 213/19.02.2014;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 24/19.02.2014 a Primarului comunei Colelia;

– referatul nr. 21/19.02.2014 al secretarului comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.27/19.02.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2) litera “b” si “c” si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 H O T A R A S T E:

Art. 1 . Se aproba modificarea fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita», conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare,astfel:

–          P125/1 se modifica suprafata de la 12,00 ha la 9,52 ha;

–          A212/1 se modifica suprafata de la 3,00 ha la 3,48 ha;

–          Se include P208 cu suprafata de 0,80 ha;

–          Se include A204 cu suprafata de 1,20 ha.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, si Consiliului Judetean Ialomita de catre secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 8

Adoptata la Colelia

Astazi, 27 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita»

Nr.7/19.02.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Colelia nr. 37/23.09.2009 privind participarea Comunei Colelia la Programul d imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– adresa nr. 1523/19.02.2014 a Consiliului Judetean Ialomita inregistrata la Primaria comunei Colelia sub nr. 213/19.02.2014;

– prevederile Ordinului nr. 989/2010 pentru aprobarea ghidului de finantare a programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate,cu modificarile si completarile ulterioare;

Propune Consiliului Local al comunei Colelia, judetul Ialomita urmatorul:

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E:

 

Art. 1 . Se aproba modificarea fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita», conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel :

–          P125/1 se modifica suprafata de la 12,00 ha la 9,52 ha;

–          A212/1 se modifica suprafata de la 3,00 ha la 3,48 ha;

–          Se include P208 cu suprafata de 0,80 ha;

–          Se include A204 cu suprafata de 1,20 ha.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului si Consiliului Judetean Ialomita.

19.02.2014 Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

H O T Ă R Ă R E

privind initierea procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

            Consiliul Local Colelia , judeţul Ialomiţa

Având în vedere:

– prevederile art. 9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile HG nr. 1064 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

– prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

-prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizareaactivităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;

– prevederile Noului Cod Civil;

– prevederile Hotărârii Consiliului local Colelia nr. 16/27.09.2012 privind actualizarea inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Colelia , judeţul Ialomiţa;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 23/25.02.2014 privind stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014;

Examinând:

– expunerea de motive a Primarului comunei Colelia, nr .22/19.02.2014;

– referatul compartimentului de specialitate, nr.19/19.02.2014;

– avizul de legalitate nr. 25/19.02.2014 al secretarului comnei.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 ) lit c şi alin (5) lit. b) art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b ) şi art. 123 alin (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

                        Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 175,754 ha, din domeniul privat al comunei Colelia, aflate în administrarea Consiliului local Colelia, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Referatul deoportunitateprivind inchirierea păşunilor, proprietate privată a comunei Colelia, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre .        

            Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii păşunii este de 60,00 lei /ha/an.

            Art. 7. Se împuterniceşte Primarul comunei Colelia , domnul ing. Nita Nichita , pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.

Art. 8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a păşunilor , va fi formată din :

1. Toma Marcela – consilier personal – preşedinte,

2. Pencu Gina – secretar al comunei – secretar,

3. Profir Ionel Nicolae – viceprimar – membru,

4. Oprescu Florian – consilier local – membru,

5. Musat Ionela – consilier local – membru.

Membri supleanti:

1. Stanciu Stefana – inspector agent agricol,

2. Manea Florian – consilier local,

3. Musat Ionel – consilier local.

            Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Colelia, compartimentelor contabilitate, registrul agricol, persoanei desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei Colelia .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 6 Adoptata la Colelia

Astazi , 27 februarie 2014

 

 ROMĂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTĂRĂRE

privind initierea procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

            Primarul Comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:

– prevederile art. 9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

– prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

– prevederile Ordinului nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizareaactivităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;

– prevederile Noului Cod Civil;

– prevederile Hotărârii Consiliului local Colelia nr. 16/27.09.2012 privind actualizarea inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Colelia, judeţul Ialomiţa;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 23/25.02.2014 privind stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014;

Examinând:

– expunerea de motive a Primarului comunei Colelia , nr .22/19.02.2014;

– referatul compartimentului de specialitate , nr.19/19.02.2014.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 ) lit c şi alin (5) lit. b) art. 45 alin. (3) , art. 115 alin. (1) lit. b ) şi art.123 alin (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

                        Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 175,754 ha, din domeniul privat al comunei Colelia, aflate în administrarea Consiliului local Colelia, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Referatul deoportunitateprivind inchirierea păşunilor, proprietate privată a comunei Colelia, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre .        

            Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii păşunii este de 60,00 lei /ha/an.

            Art. 7. Se împuterniceşte Primarul comunei Colelia, domnul ing. Nita Nichita, pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.

Art. 8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a păşunilor, va fi formată din:

1. Toma Marcela – consilier personal – preşedinte,

2. Pencu Gina – secretar al comunei – secretar,

3. Profir Ionel Nicolae – viceprimar – membru,

4. Oprescu Florian – consilier local – membru,

5. Musat Ionela – consilier local – membru.

Membri supleanti:

  1. Stanciu Stefana – inspector agent agricol,
  2. Manea Florian – consilier local,
  3. Musat Ionel – consilier local.

            Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Colelia, compartimentelor contabilitate, registrul agricol, persoanei desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei Colelia.

  Iniţiator ,

 Primar ing. Nita Nichita

                                                                                              Secretar al comunei,

Pencu Gina

            Nr. 8

            Din 19 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTARARE

privind transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita

a unui imobil in suprafata construita de 140,96 mp si a

terenului aferent in suprafata de 1136 mp

Nr. 9/28.02.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– raportul nr. 30/27.02.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei prin care se propune transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp ,pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia;

– expunerea de motive nr. 31/28.02.2014 a domnului Nita Nichita primarul comunei Colelia;

In temeiul art 36 ,alin. (2) ,litera “c “ ,art. 45 alin (3) si art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, modificata si completata,

Propune sedintei Consiliului Local urmatorul:

 

PROIECT DE HOTARARE :

Art. 1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani,Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp, pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia, conform contractului de comodat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Imputerniceste primarul Comunei Colelia sa semneze contractul de comodat.

Art. 3. Compartimentul contabilitate va asigura aducerea la indeplinite a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, Postului de Politie al comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei.

Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita

28.02.2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita

a unui imobil in suprafata construita de 140,96 mp si a

terenului aferent in suprafata de 1136 mp

 

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

Examinand:

– raportul nr. 30/27.02.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei;

– expunerea de motive nr. 31/28.02.2014 a domnului Nita Nichita primarul comunei Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr. 41/21.03.2014;

In temeiul art 36 ,alin. (2) ,litera “c “, art. 45 alin. (3) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,modificata si completata,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita ,pe o perioada de 5 ani,Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp, pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia, conform contractului de comodat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Imputerniceste primarul Comunei Colelia sa semneze contractul de comodat.

Art. 3. Compartimentul contabilitate va asigura aducerea la indeplinite a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, Postului de Politie al comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.10

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E

                                    privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

-adresele – 202196/16.01.2014 si 200317/07.01.2014 ale Directiei Generale a Finantelor Publice Ialomita;

-prevederile Hotararii nr. 7/28.01.2014 a Consiliului Judetean Ialomita;

-prevederile art. 39 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand:

-expunerea de motive nr.4/22.01.2014 a Primarului comunei Colelia ;

-raportul nr.2124 /30.12.2013 al contabilului consiliului local;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 8/22.01.2014;

– raportul comun nr. 12/23.03.2014 al comisiilor de specialitate ;

In temeiul art. 36 alin (4), litera «a» si art. 45 alin. 2 litera “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei pe anul 2014 – stabilindu-se:

– la partea de venituri suma de 1.428.050 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 209.050lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

– la partea de cheltuieli suma de 1.446.600 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 227.600 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului din anul precedent in suma de 18550 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Art. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                        AVIZAT

                                                                                                            Secretar al comunei,

                                                                        Pencu Gina

Nr. 3    Emisa la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014

 

 ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Nr. 2/22.01.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

-prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul nr.2124 /30.12.2013 al contabilului consiliului local;

– prevederile art. 36 alin (4), litera «a» din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Propune sedintei Consiliului Local urmatorul :

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei pe anul 2014 – stabilindu-se:

– la partea de venituri suma de 1.428.050 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 209.050 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

– la partea de cheltuieli suma de 1.446.600 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 227.600 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului din anul precedent in suma de 18550 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Art. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

22.01. 2014

Initiator,

Primar,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului unei burse sociale si numarul acestora pe anul 2014, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile art. 105, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/5 ianuarie 2011,actualizata;

– prevederile art. 4 din Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat;

– adresa nr. 12/14.01.2014 a Scolii Gimnaziale Colelia;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 6/22.01.2014 a Primarului comunei Colelia;

– referatul nr. 3/17.01.2014 al secretarului comunei;

– raportul comun nr.14/23.01.2014 al comisiilor de specialitate

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.10 /22.01.2014;

In temeiul art. 36, alin. (6), litera ‘a’ punctul 1 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1 . Se aproba pentru anul 2014 un numar de 25 burse sociale, cu un cuantum de 50 lei fiecare, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2014.

Art. 2. Primarul comunei Colelia impreuna cu directorul scolii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 5 Adoptata la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 

 P O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului unei burse sociale si numarul acestora peanul 2014, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia

Nr. 4/22.01.2014

 Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile art. 105, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/5 ianuarie 2011, actualizata;

– prevederile art. 4 din Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat;

– adresa nr. 12/14.01.2014 a Scolii Gimnaziale Colelia;

– prevederile art. 36, alin. (6) litera “a” punctul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

Propune Consiliului Local al comunei Colelia ,judetul Ialomita urmatorul :

 

P O I E C T D E H O T A R A R E:

Art. 1 . Se aproba pentru anul 2014 un numar de 25 burse sociale, cu un cuantum de 50 lei fiecare, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2014.

Art. 2. Primarul comunei Colelia impreuna cu directorul scolii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.

22.01.2014 Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita

 

Hotarari ale Consiliului Local ianuarie 2014

             R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL COLELIA

       JUDEŢUL IALOMIŢA

 

 H O T A R A R E

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti

        Consiliul local al comunei Colelia , judetul Ialomiţa,

Având in vedere:

–         prevederile art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata,

–         prevederile cap.IV, pct.4.14.3, lit.b) din OMF 2020/19.12.2013,

Examinând:

–   expunerea de motive nr. 12/08.01.2014 a primarului comunei Colelia;

–   raportul compartimentului de specialitate 11/08.01.2014

–   avizul de legalitate nr 18/08.01.2014   emis de secretarul comunei;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti, in suma de 44.233 lei.

Art.2. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr.2

Adoptata la Colelia

Astazi 9   ianuarie 2014

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL COLELIA

       JUDEŢUL IALOMIŢA

 

 P R O I E C T   DE   H O T A R A R E

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti

Nr.1 din 08.01.2014

 

Primarul comunei Colelia , judetul Ialomiţa,

Având in vedere:

–         prevederile art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata,

–         prevederile cap.IV, pct.4.14.3, lit.b) din OMF 2020/19.12.2013,

Examinând:

–   expunerea de motive nr. 12/08.01.2014 a primarului comunei Colelia;

–   raportul compartimentului de specialitate 11/08.01.2014

–   avizul de legalitate nr 18/08.01.2014   emis de secretarul comunei;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti, in suma de 44.233 lei.

Art.2. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta hotărâre.

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

ianuarie – martie 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

–          votul exprimat de majoritatea consilierilor intruniti in sedinta,astazi -09.01.2014 ;

 

In temeiul art. 35, alin.(1) , art. 45, alin.(1) si art.115 alin(1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

Art. unic .Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Colelia, judetul Ialomita, pentru perioada ianuarie – martie 2014, domnul Manea Florian

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                           Contrasemneaza,

                                                                       Secretar al comunei,

                                                                               Pencu Gina

 Nr.1

Adoptata la Colelia

Astazi, 9 ianuarie 2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

     JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia

Nr.3/22.01.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.5/22.01.2013;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 1/10.01. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 10.01.2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E :

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 903,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna decembrie 2013, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, 22.01.2014                                        

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

               ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

     JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.5/22.01.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 1/10.01. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 10.01.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.13/23.01. 2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

         H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 903,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna decembrie 2013, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

          Manea Florian  

                         Contrasemneaza,

                                                                                                         Secretar al comunei

                                                                                                              Pencu Gina

Nr.4

Adoptata la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014


CONSILIUL LOCAL COLELIA                                                               ANEXĂ

JUDEŢUL   IALOMIŢA                                                         la H.C.L.nr.4 /4 februarie 2014

 

Numele si

prenumele

Functia  

 

Luna decembrie 2013       -lei-

1 Iacov Elena Georgiana Educatoare 285
2 Beli Viorica Profesor 165
3 Ristea Costin Profesor 132
4 Ristea Ana Profesor 144
5 Neagu Marinela Profesor 36
6 Marchidan Marius Silviu Profesor 36
7 Neagoe Elena

Georgiana

Invatator 75
8 Parmac Andreea

Georgiana

Profesor 30
  TOTAL   903

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                        Contrasemneaza,

                                                                                Secretar al comunei

                                                                                                             Pencu Gina