Hotarari ale Consiliului Local ianuarie 2014

             R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL COLELIA

       JUDEŢUL IALOMIŢA

 

 H O T A R A R E

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti

        Consiliul local al comunei Colelia , judetul Ialomiţa,

Având in vedere:

–         prevederile art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata,

–         prevederile cap.IV, pct.4.14.3, lit.b) din OMF 2020/19.12.2013,

Examinând:

–   expunerea de motive nr. 12/08.01.2014 a primarului comunei Colelia;

–   raportul compartimentului de specialitate 11/08.01.2014

–   avizul de legalitate nr 18/08.01.2014   emis de secretarul comunei;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti, in suma de 44.233 lei.

Art.2. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr.2

Adoptata la Colelia

Astazi 9   ianuarie 2014

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL COLELIA

       JUDEŢUL IALOMIŢA

 

 P R O I E C T   DE   H O T A R A R E

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti

Nr.1 din 08.01.2014

 

Primarul comunei Colelia , judetul Ialomiţa,

Având in vedere:

–         prevederile art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata,

–         prevederile cap.IV, pct.4.14.3, lit.b) din OMF 2020/19.12.2013,

Examinând:

–   expunerea de motive nr. 12/08.01.2014 a primarului comunei Colelia;

–   raportul compartimentului de specialitate 11/08.01.2014

–   avizul de legalitate nr 18/08.01.2014   emis de secretarul comunei;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul anilor precedenti, in suma de 44.233 lei.

Art.2. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta hotărâre.

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

ianuarie – martie 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

–          votul exprimat de majoritatea consilierilor intruniti in sedinta,astazi -09.01.2014 ;

 

In temeiul art. 35, alin.(1) , art. 45, alin.(1) si art.115 alin(1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

Art. unic .Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Colelia, judetul Ialomita, pentru perioada ianuarie – martie 2014, domnul Manea Florian

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                           Contrasemneaza,

                                                                       Secretar al comunei,

                                                                               Pencu Gina

 Nr.1

Adoptata la Colelia

Astazi, 9 ianuarie 2014

 

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

     JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia

Nr.3/22.01.2014

            Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.5/22.01.2013;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 1/10.01. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 10.01.2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E :

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 903,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna decembrie 2013, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, 22.01.2014                                        

PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

               ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

     JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare

la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste,

de la Scoala Gimnaziala Colelia

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita .

Avand in vedere :

– prevederile art.276 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.5/22.01.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 1/10.01. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 10.01.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.13/23.01. 2014;

In temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ ,pct.1 şi art.45, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

 

         H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 903,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna decembrie 2013, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

          Manea Florian  

                         Contrasemneaza,

                                                                                                         Secretar al comunei

                                                                                                              Pencu Gina

Nr.4

Adoptata la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014


CONSILIUL LOCAL COLELIA                                                               ANEXĂ

JUDEŢUL   IALOMIŢA                                                         la H.C.L.nr.4 /4 februarie 2014

 

Numele si

prenumele

Functia  

 

Luna decembrie 2013       -lei-

1 Iacov Elena Georgiana Educatoare 285
2 Beli Viorica Profesor 165
3 Ristea Costin Profesor 132
4 Ristea Ana Profesor 144
5 Neagu Marinela Profesor 36
6 Marchidan Marius Silviu Profesor 36
7 Neagoe Elena

Georgiana

Invatator 75
8 Parmac Andreea

Georgiana

Profesor 30
  TOTAL   903

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                        Contrasemneaza,

                                                                                Secretar al comunei

                                                                                                             Pencu Gina