Hotarari ale Consiliului Local iunie 2013

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Colelia la „Programul de stimulare înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către Comuna Colelia și casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA

Consiliul local al comunei Colelia, județul Ialomița,
Analizând, la inițiativa Primarului, Expunerea de motive nr. 1029/27.05.2013 și
Raportul de specialitate nr. 1028/27.05.2013, prin care s-a propus:
-aprobarea participării Comunei Colelia la „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national” – programul rabla 2013, in vederea achiziționării unui autovehicul nou.
-aprobarea casării si predării autovehiculului uzat marca DACIA SUPER NOVA, nr. de inmatriculare IL 58 CLC autoturism aparținând Comunei Colelia, identificat conform anexei nr. 1 la prezentul.
-aprobarea solicitării in cadrul „Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național pentru anul 2013”,a sumei de 6 500 lei,reprezentând prima de casare pentru un singur autovehicul uzat.
– aprobarea modalității de asigurare și susținere a diferentei pănă la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou in cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2013” prin contractarea unui leasing financiar.

Având în vedere,
– prevederile art. 36 litera „m” din Ordinul nr. 1239/14.05.2013 al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
– prevederile art. 13 litera „s” din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art. 24, alin. 3, litera „e” din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar – fiscale cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale,
– avizul de legalitate nr. 1030/27.05.2013 emis de secretarul comunei;

In temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.” b „alin (4) litera „b”,alin (9), art. 45 alin.(3), art.115 alin (1) lit „ b” si art. 123 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificata si completata,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Colelia la „Programul naţional de stimulare a înnoirii Parcului auto național” – programul rabla 2013”, în vederea achiziţionării unui auto-vehicul nou DACIA LOGAN MCV.
Art. 2. Se aprobă casarea si predarea autovehiculului uzat marca DACIA SUPER NOVA, nr. de înmatriculare IL 58 CLC autovehicul aparținând Comunei Colelia, identificat conform anexei 1 la prezenta, pentru participarea la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național pentru anul 2013, in vederea achiziționării unui autovehicul nou, prin programul derulat de Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice.
Art. 3. Se aprobă solicitarea in cadrul „Programului de stimulare a înnoiri Parcului auto național pentru anul 2013”, a sumei de 6 500 lei, reprezentând prima de casare pentru un singur autovehicul uzat.
Art. 4. Se aprobă modalitatea de asigurare și susținere a diferentei pănă la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou in cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2013” prin contractarea unui leasing financiar.
Art. 5. Primarul Comunei Colelia răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte de sedință,
Mușat Ionela

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Emisă la Colelia,
Astăzi, 7 iunie 2013

CONSILIUL LOCAL COLELIA                                                       Anexa nr.1
JUDEŢUL  IALOMIŢA                                            la H.C.L. nr. 20/07.06.2013

DATELE  DE  IDENTIFICARE  A  AUTOVEHICULULUI  UZAT

Marca :  DACIA SUPER NOVA;
Nr.înmatriculare : IL 58 CLC;
Anul fabricaţiei : 2001;
Nr.identificare : UU1R5231512992795.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Mușat Ionela

                                                         Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Pencu Gina

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării Comunei Colelia la „Programul de stimulare înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către Comuna Colelia și casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA

Nr. 19/27 mai 2013

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,
Având în vedere,
– prevederile art. 36 litera „m” din Ordinul nr. 1239/14.05.2013 al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
– prevederile art. 13 litera „s” din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art. 24, alin. 3, litera „e” din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar – fiscale cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale,

In temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.” b „alin (4) litera „b”,alin (9), art. 45 alin.(3), art.115 alin (1) lit „ b” si art. 123 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificata si completata,
Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T  D E  H O T A R A R E:

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Colelia la „Programul naţional de stimulare a înnoirii Parcului auto național” – programul rabla 2013”, în vederea achiziţionării unui auto-vehicul nou DACIA LOGAN MCV.
Art. 2. Se aprobă casarea si predarea autovehiculului uzat marca DACIA SUPER NOVA, nr. de înmatriculare IL 58 CLC autovehicul aparținând Comunei Colelia,identificat conform anexei 1 la prezenta, pentru participarea la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto național pentru anul 2013, in vederea achiziționării unui autovehicul nou, prin programul derulat de Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice.
Art. 3. Se aprobă solicitarea in cadrul „Programului de stimulare a înnoiri Parcului auto național pentru anul 2013”, a sumei de 6 500 lei, reprezentând prima de casare pentru un singur autovehicul uzat.
Art. 4. Se aprobă modalitatea de asigurare și susținere a diferentei până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou in cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2013” prin contractarea unui leasing financiar.
Art. 5. Primarul Comunei Colelia răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

27.05.2013
Primarul comunei,
Ing. Nita Nichita