Hotarari ale Consiliului Local iulie 2013

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 2013

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
votul exprimat de majoritatea consilierilor intruniti in sedinta, astazi – 11.07.2013;

In temeiul art. 35, alin.(1), art. 45, alin. (1) si art. 115 alin (1) litera “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :
Art. unic. Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Colelia, judetul Ialomita, pentru perioada iulie – septembrie 2013, domnul Cotorceanu Stelian – Dorian .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu Stelian – Dorian

Contrasemneaza,
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Nr. 21
Adoptata la Colelia
Astazi, 11 iulie 2013

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E privind  executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II al anului 2013

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
– prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
Examinand:
-raportul nr. 1182/01.07.2013 al contabilului consiliului local;
– expunerea de motive nr. 1183 /01.07.2013 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;
– raportul comisiei de specialitate nr. 1220/ 05.07.2013;
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 1203/04.07.2013;

In temeiul art. 36 alin (4) litera “a” si art. 45 alin (2) litera “a”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul I – anul 2013 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a) VENITURI
-sectiunea de functionare  –  765 463 lei;
-sectiunea de dezvoltare    –  3 800 lei

b)CHELTUIELI
– sectiunea de functionare  –  684 407 lei;
– sectiunea de dezvoltare   –   3 800 lei

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cotorceanu Stelian – Dorian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Nr. 22
Adoptata la Colelia
Astazi,  11 iulie  2013

R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local al comunei Colelia, pe trimestrul III al anului 2013

Consiliul Local al comunei Colelia,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
-prevederile art.19 alin.(2) din Legea .nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
-prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Planului national de dezvoltare locala;

Examinand:
-raportul nr. 1066/03.06.2013 al contabilului Consiliului Local;
-expunerea de motive nr. 1067/03.06.2013 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;
-avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 1114/14.06.2013;
-raportul comisiei de specialitate nr. 2013;
In temeiul art. 36 alin (2) litera “a” coroborat cu alin (4) litera “a”,  art. 45 alin. (2) lit. “a” si art. 115 alin (1) litera “b” din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. III al anului 2013,  in suma totala de 1 610 000 lei la venituri si 1 654 240 la cheltuieli.
Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu Stelian – Dorian

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Nr. 23
Adoptata la Colelia
Astazi, 11 iulie  2013

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL COLELIA
JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita.
Avand in vedere:
– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;
– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
– prevederile art. 1, alin. 1, litera „a” si „b” din OUG nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Examinand:
– expunerea de motive a primarului nr. 1165/28.06.2013;
– raportul compartimentului de specialitate nr. 1164/28.06.2013;
– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale Colelia in data de 28.06.2013;
– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala cu clasele I-VIII Colelia;
– raportul comisiei de specialitate nr. 2013;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d„ coroborat cu alin. (6), lit. ” a„ pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

H O T A R A S T E :
Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 1461,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in lunile mai si iunie 2013, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu Dorian Stelian

Contrasemneaza,
Secretar al comunei
Pencu Gina

Nr. 24
Adoptata la Colelia
Astazi,  11 iulie 2013

CONSILIUL LOCAL COLELIA                       ANEXĂ
JUDEŢUL  IALOMIŢA                        la H.C.L. nr. 24/11.07.2013

Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Functia Luna mai 2013

-lei-

 

 

Luna iunie 2013

-lei-

 

1 Ristea Ana Profesor 102,00 102,00
2 Parmac Andreea

Georgiana

Profesor 120,00 120,00
3 Neagoe Elena

Georgiana

Educator 120,00 120,00
4 Beli Viorica Profesor 247,00 182,00
5 Ristea Costin Profesor 192,00 156,00
TOTAL 781,00 680,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu  Dorian Stelian

Contrasemneaza,
Secretar al comunei
Pencu Gina

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, pentru anul 2013, aprobat prin HCL nr. 3/30.01.2013

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
– prevederile art. 4,  alin. (8) si (9) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinand :
– expunerea de motive a primarului nr. 1168/28.06.2013;
– raportul nr. 1095/10 .06.2013 al compartimentului de specialitate al primarului;
– raportul comun nr. 1218/05.07.2013 al comisiilor de specialitate;
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 1169/28 .06.2013;
In temeiul art. 45 alin (1) si art. 115, alin (1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba modificarea Programului annual al achizitiilor publice pentru anul 2013, din Hotararea Consililui Local nr. 3/30.01.2013, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul si persoana responsabila cu achizitiile publice vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu Stelian – Dorian

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Nr. 25
Adoptata la Colelia
Astazi, 11 iulie 2013

R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E privind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari la obiectivul de investitii « Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila Comuna Colelia, judetul Ialomita »

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
– prevederile cap. II din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 71, 72 si 73 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 14 din HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din <LLNK 12006  34180 301  0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinand :
– expunerea de motive a primarului nr. 1172/28.06.2013;
– raportul nr. 1171/28.06.2013 al compartimentului de specialitate al primarului;
– raportul comun nr. 1206/05.07.2013 al comisiilor de specialitate;
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 1204/04.07.2013;
In temeiul art. 45 alin (1),  art. 115, alin (1) litera “b” art. 125, si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. (1) Se aproba documentatia de atribuire a lucrari la obiectivul de investitii  « Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila Comuna Colelia,judetul Ialomita », prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investitii « Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila Comuna Colelia,judetul Ialomita » este « cerere de oferta ».
(3) Criteriul de atribuire este in mod exclusiv « pretul cel mai scazut ».
Art. 2. (1) Se numeste comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica de lucrari « Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila comuna Colelia,judetul Ialomita »,in urmatoarea componenta :

Presedinte: Toma Marcela – consilier personal cu atributii de achizitii publice
Membri:
Profir Ionel Nicolae – vicprimarul comunei;
Pencu Gina – secretar al comunei;
Marinache Verginia – inspector compartimentul contabilitate;
Tocileanu Valeria – consiler local;
Membri de rezerva:
Cotorceanu Georgeta – inspector compartimentul impozite si taxe locale;
Stanciu Stefan – inspector compartimentul registrul agricol;

(2) Comisia prevazuta la alin (1) indeplineste urmatoarele atributii:
-deschide ofertele si alte documente care insotesc ofertele;
-verifica indeplinirea criteriilor de califacare de catre ofertanti;
-realizeaza selectia ofertantilor;
-verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanti din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini
-verifica propunerile financiare prezentate de ofertanti din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv precum si daca este cazul din punctul de vedere al incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 202 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata;
-stabileste daca ofertele sunt inacceptabile sau neconforme si motivele care stau la baza incadrarii ofertei respective in aceasta categorie;
-stabileste ofertele admisibile;
-aplica criteriile de atribuire astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire;
-in cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din OUGnr. 34/2006 modificataq si completata elaboreaza propuneri de anulare a procedurii de atribuire
-elaboreaza raportul procedurii de atribuire astfel cum acesta este prevazut la art. 213 dinOUG nr. 34/2006 modificata si completata;
– orice alte atributii specifice prevazute de legislatia in materie.
(3) Se aproba desemnarea ca expert cooptat pe langa comisia de evaluare sus mentionata, a unui reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita,atributiile si responsabilitatile expertului cooptat fiind urmatoarele:
– verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
– analiza situatiei financiare a ofertantilor /candidatilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clause contractual propuse de ofertant;
– analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul unitatii administrativ-teritoriale.
Art. 4. Prezenta hotarare devine obligatorie si produce efecte de la data comunicarii.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la art. 2, alin (1), Institutiei Prefectului si Primarului comunei prin grija secretarului, urmand a fi publicata pe site-ul Primariei .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cotorceanu Stelian -Dorian

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei,
Pencu Gina

Nr. 26
Adoptata la Colelia
Astazi, 11 iulie 2013

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/30 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Colelia judetul Ialomita,
Avand in vedere:
– prevederile Legii nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
-prevederile art. 5 alin. (1), litera “a” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 283, alin (3^1) si 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. nr. 1514/2006, H.G. nr. 155/2007,
– prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 1/30.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;
-prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Examinand:
– raportul nr. 1096/10.06.2013 al inspectorului impozite si taxe locale;
– expunerea de motive nr. 1115/14.06.2013 a primarului comunei Colelia;
– raportul comun nr. 1205/05.07.2013 al comisiilor de specialitate;
– avizul de legaliate al secretarului comunei nr. 1167/28.06.2013;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit. ,,c’’. alin. (4) lit. ,,c” art. 45 alin. (2) litera « c » si art. 115 alin. (1) litera « b » din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 1/30.01.2013 la alte taxe locale prin introducerea unui nou alineat – « taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa».
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei.
Art. 2. Taxa stabilita conform art. 1 se achita la casieria Primariei Comunei Colelia.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 1/30.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, raman neschimbate.
Art. 4. Primarul comunei Colelia prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor, prin afisare la sediul primariei,  pe site-ul primariei si alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cotorceanu Stelian-Dorian

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei
PENCU GINA

Nr. 27
Adoptata la Colelia
Astazi,  11 iulie 2013