Hotarari ale Consiliului Local februarie 2014

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

  H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita»

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere :

– prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Colelia nr. 37/23.09.2009 privind participarea Comunei Colelia la Programul d imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– adresa nr. 1523/19.02.2014 a Consiliului Judetean Ialomita inregistrata la Primaria comunei Colelia sub nr. 213/19.02.2014;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 24/19.02.2014 a Primarului comunei Colelia;

– referatul nr. 21/19.02.2014 al secretarului comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.27/19.02.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2) litera “b” si “c” si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 H O T A R A S T E:

Art. 1 . Se aproba modificarea fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita», conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare,astfel:

–          P125/1 se modifica suprafata de la 12,00 ha la 9,52 ha;

–          A212/1 se modifica suprafata de la 3,00 ha la 3,48 ha;

–          Se include P208 cu suprafata de 0,80 ha;

–          Se include A204 cu suprafata de 1,20 ha.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, si Consiliului Judetean Ialomita de catre secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 8

Adoptata la Colelia

Astazi, 27 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita»

Nr.7/19.02.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Colelia nr. 37/23.09.2009 privind participarea Comunei Colelia la Programul d imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate;

– adresa nr. 1523/19.02.2014 a Consiliului Judetean Ialomita inregistrata la Primaria comunei Colelia sub nr. 213/19.02.2014;

– prevederile Ordinului nr. 989/2010 pentru aprobarea ghidului de finantare a programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate,cu modificarile si completarile ulterioare;

Propune Consiliului Local al comunei Colelia, judetul Ialomita urmatorul:

 

P R O I E C T D E H O T A R A R E:

 

Art. 1 . Se aproba modificarea fisei perimetrului de ameliorare a proiectului «Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judetul Ialomita», conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel :

–          P125/1 se modifica suprafata de la 12,00 ha la 9,52 ha;

–          A212/1 se modifica suprafata de la 3,00 ha la 3,48 ha;

–          Se include P208 cu suprafata de 0,80 ha;

–          Se include A204 cu suprafata de 1,20 ha.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului si Consiliului Judetean Ialomita.

19.02.2014 Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

H O T Ă R Ă R E

privind initierea procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

            Consiliul Local Colelia , judeţul Ialomiţa

Având în vedere:

– prevederile art. 9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile HG nr. 1064 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

– prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

-prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizareaactivităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;

– prevederile Noului Cod Civil;

– prevederile Hotărârii Consiliului local Colelia nr. 16/27.09.2012 privind actualizarea inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Colelia , judeţul Ialomiţa;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 23/25.02.2014 privind stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014;

Examinând:

– expunerea de motive a Primarului comunei Colelia, nr .22/19.02.2014;

– referatul compartimentului de specialitate, nr.19/19.02.2014;

– avizul de legalitate nr. 25/19.02.2014 al secretarului comnei.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 ) lit c şi alin (5) lit. b) art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b ) şi art. 123 alin (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

                        Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 175,754 ha, din domeniul privat al comunei Colelia, aflate în administrarea Consiliului local Colelia, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Referatul deoportunitateprivind inchirierea păşunilor, proprietate privată a comunei Colelia, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre .        

            Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii păşunii este de 60,00 lei /ha/an.

            Art. 7. Se împuterniceşte Primarul comunei Colelia , domnul ing. Nita Nichita , pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.

Art. 8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a păşunilor , va fi formată din :

1. Toma Marcela – consilier personal – preşedinte,

2. Pencu Gina – secretar al comunei – secretar,

3. Profir Ionel Nicolae – viceprimar – membru,

4. Oprescu Florian – consilier local – membru,

5. Musat Ionela – consilier local – membru.

Membri supleanti:

1. Stanciu Stefana – inspector agent agricol,

2. Manea Florian – consilier local,

3. Musat Ionel – consilier local.

            Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Colelia, compartimentelor contabilitate, registrul agricol, persoanei desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei Colelia .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 6 Adoptata la Colelia

Astazi , 27 februarie 2014

 

 ROMĂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTĂRĂRE

privind initierea procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

            Primarul Comunei Colelia, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:

– prevederile art. 9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

– prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

– prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

– prevederile Ordinului nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizareaactivităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;

– prevederile Noului Cod Civil;

– prevederile Hotărârii Consiliului local Colelia nr. 16/27.09.2012 privind actualizarea inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Colelia, judeţul Ialomiţa;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 23/25.02.2014 privind stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014;

Examinând:

– expunerea de motive a Primarului comunei Colelia , nr .22/19.02.2014;

– referatul compartimentului de specialitate , nr.19/19.02.2014.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2 ) lit c şi alin (5) lit. b) art. 45 alin. (3) , art. 115 alin. (1) lit. b ) şi art.123 alin (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

                        Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 175,754 ha, din domeniul privat al comunei Colelia, aflate în administrarea Consiliului local Colelia, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Referatul deoportunitateprivind inchirierea păşunilor, proprietate privată a comunei Colelia, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre .        

            Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Colelia, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii păşunii este de 60,00 lei /ha/an.

            Art. 7. Se împuterniceşte Primarul comunei Colelia, domnul ing. Nita Nichita, pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.

Art. 8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a păşunilor, va fi formată din:

1. Toma Marcela – consilier personal – preşedinte,

2. Pencu Gina – secretar al comunei – secretar,

3. Profir Ionel Nicolae – viceprimar – membru,

4. Oprescu Florian – consilier local – membru,

5. Musat Ionela – consilier local – membru.

Membri supleanti:

  1. Stanciu Stefana – inspector agent agricol,
  2. Manea Florian – consilier local,
  3. Musat Ionel – consilier local.

            Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Colelia, compartimentelor contabilitate, registrul agricol, persoanei desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei Colelia.

  Iniţiator ,

 Primar ing. Nita Nichita

                                                                                              Secretar al comunei,

Pencu Gina

            Nr. 8

            Din 19 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTARARE

privind transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita

a unui imobil in suprafata construita de 140,96 mp si a

terenului aferent in suprafata de 1136 mp

Nr. 9/28.02.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– raportul nr. 30/27.02.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei prin care se propune transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp ,pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia;

– expunerea de motive nr. 31/28.02.2014 a domnului Nita Nichita primarul comunei Colelia;

In temeiul art 36 ,alin. (2) ,litera “c “ ,art. 45 alin (3) si art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, modificata si completata,

Propune sedintei Consiliului Local urmatorul:

 

PROIECT DE HOTARARE :

Art. 1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani,Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp, pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia, conform contractului de comodat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Imputerniceste primarul Comunei Colelia sa semneze contractul de comodat.

Art. 3. Compartimentul contabilitate va asigura aducerea la indeplinite a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, Postului de Politie al comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei.

Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita

28.02.2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita

a unui imobil in suprafata construita de 140,96 mp si a

terenului aferent in suprafata de 1136 mp

 

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

Examinand:

– raportul nr. 30/27.02.2014 al doamnei Pencu Gina – secretar al comunei;

– expunerea de motive nr. 31/28.02.2014 a domnului Nita Nichita primarul comunei Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr. 41/21.03.2014;

In temeiul art 36 ,alin. (2) ,litera “c “, art. 45 alin. (3) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,modificata si completata,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita ,pe o perioada de 5 ani,Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita,a imobilului in suprafata construita de 140,96 mp si a terenului aferent in suprafata de 1136 mp, pentru a servi drept sediu Postului de Politie al Comunei Colelia, conform contractului de comodat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Imputerniceste primarul Comunei Colelia sa semneze contractul de comodat.

Art. 3. Compartimentul contabilitate va asigura aducerea la indeplinite a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Ialomita, Primarului, Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, Postului de Politie al comunei Colelia şi pe site-ul www.colelia.judetulialomita.ro, de catre secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.10

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 martie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E

                                    privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

-adresele – 202196/16.01.2014 si 200317/07.01.2014 ale Directiei Generale a Finantelor Publice Ialomita;

-prevederile Hotararii nr. 7/28.01.2014 a Consiliului Judetean Ialomita;

-prevederile art. 39 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand:

-expunerea de motive nr.4/22.01.2014 a Primarului comunei Colelia ;

-raportul nr.2124 /30.12.2013 al contabilului consiliului local;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 8/22.01.2014;

– raportul comun nr. 12/23.03.2014 al comisiilor de specialitate ;

In temeiul art. 36 alin (4), litera «a» si art. 45 alin. 2 litera “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei pe anul 2014 – stabilindu-se:

– la partea de venituri suma de 1.428.050 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 209.050lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

– la partea de cheltuieli suma de 1.446.600 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 227.600 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului din anul precedent in suma de 18550 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Art. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Manea Florian

                                                                        AVIZAT

                                                                                                            Secretar al comunei,

                                                                        Pencu Gina

Nr. 3    Emisa la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014

 

 ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Nr. 2/22.01.2014

 

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

-prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul nr.2124 /30.12.2013 al contabilului consiliului local;

– prevederile art. 36 alin (4), litera «a» din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Propune sedintei Consiliului Local urmatorul :

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aproba bugetul local al comunei pe anul 2014 – stabilindu-se:

– la partea de venituri suma de 1.428.050 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 209.050 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

– la partea de cheltuieli suma de 1.446.600 lei, din care:

a) sectiunea de functionare 1.219.000 lei, potrivit anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

b) sectiunea de dezvoltare 227.600 lei, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului din anul precedent in suma de 18550 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Art. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

22.01. 2014

Initiator,

Primar,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului unei burse sociale si numarul acestora pe anul 2014, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia

 

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile art. 105, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/5 ianuarie 2011,actualizata;

– prevederile art. 4 din Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat;

– adresa nr. 12/14.01.2014 a Scolii Gimnaziale Colelia;

Examinand:

– expunerea de motive nr. 6/22.01.2014 a Primarului comunei Colelia;

– referatul nr. 3/17.01.2014 al secretarului comunei;

– raportul comun nr.14/23.01.2014 al comisiilor de specialitate

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.10 /22.01.2014;

In temeiul art. 36, alin. (6), litera ‘a’ punctul 1 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1 . Se aproba pentru anul 2014 un numar de 25 burse sociale, cu un cuantum de 50 lei fiecare, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2014.

Art. 2. Primarul comunei Colelia impreuna cu directorul scolii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Manea Florian

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 5 Adoptata la Colelia

Astazi, 4 februarie 2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA COLELIA

CONSILIUL LOCAL

 

 P O I E C T D E H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului unei burse sociale si numarul acestora peanul 2014, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia

Nr. 4/22.01.2014

 Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita

Avand in vedere:

– prevederile art. 105, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/5 ianuarie 2011, actualizata;

– prevederile art. 4 din Ordinul 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat;

– adresa nr. 12/14.01.2014 a Scolii Gimnaziale Colelia;

– prevederile art. 36, alin. (6) litera “a” punctul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

Propune Consiliului Local al comunei Colelia ,judetul Ialomita urmatorul :

 

P O I E C T D E H O T A R A R E:

Art. 1 . Se aproba pentru anul 2014 un numar de 25 burse sociale, cu un cuantum de 50 lei fiecare, pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Colelia, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2014.

Art. 2. Primarul comunei Colelia impreuna cu directorul scolii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.

22.01.2014 Initiator,

Primar – Ing. Nita Nichita