Hotarari ale Consiliului Local mai 2014

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 

P R O I E C T DE H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna aprilie 2014

Nr. 19 /09.05.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art.8,alin(1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.70/09.05.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 69/09.05. 2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 09.05.2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare,

Propun Consiliului Local urmatorul:

P R O I E C T D E H O T A R A R E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 934,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna aprilie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,

09.05.2014 PRIMAR,

Ing. Nita Nichita


ROMANIA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

JUDETUL IALOMITA

 H O T A R A R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia, in luna aprilie 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

– prevederile Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

– prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul financiar;

– prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Examinand :

– expunerea de motive a primarului nr.70/09.05.2014;

– raportul compartimentului de specialitate nr. 69/09.05.2014;

– procesul verbal incheiat in cadrul sedintei consiliului de administratie al Şcolii Gimnaziale in data de 09.05.2014;

– avizul de legalitatate privind proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Gimnaziala Colelia;

– raportul comisiei de specialitate nr.79/14.05. 2014;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d“ coroborat cu alin. (6), lit. „a“, pct. 1 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 934,00 lei reprezentând cheltuieli de naveta pentru cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Colelia, in vederea deplasarilor efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, in luna aprilie 2014, reprezentând contravaloarea unui abonament lunar pe un mijloc de transport in comun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Colelia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Radulescu Teodor

Contrasemneaza,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 20

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 9/28 martie 2014 privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Coleliala Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Consiliul local al comunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

–         prevederile art.35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederileart. 10 alin. (1) , art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr. 57/22.04 2014 al doamnei Pencu Gina ,secretar al comunei;

–         Expunerea de motive nr. 58/22.04.2014 a primarului comunei Colelia;

–         Raportul comun nr.75/14.05.2014 al comisiilorde specialitate;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Semodifica art. 1 alHotararii Consiliului Local Colelia nr. 9/23.03.2014 privind aprobareaaderarii Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa si va avea urmatorul cuprins: „Aprobă aderarea Comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.“

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

 

Preşedinte de şedinţă,

Radulescu Teodor                                      

Contrasemnează

                                                                                                Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr. 16

Adoptata la Colelia

Astazi, 21mai 2014

R O M Â N I A                                                                                

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLELIA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 9/28 martie 2014 privind aprobarea aderării Consiliului local al comunei Coleliala Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa

Nr. 15/22.04.2014

Primarulcomunei Colelia,

Având în vedere:

– prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la sociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

– prevederileart. 10 alin. (1), art. 13 şi art. 16 punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat,

Examinând:

–         Raportul nr.57/22.04 2014 al doamnei Pencu Gina ,secretar al comunei;

–         Expunerea de motive nr. 58/22.04.2014 a primarului comunei Colelia;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotararii Consiliului Local Colelia nr. 9/23.03.2014 privind aprobareaaderarii Consiliului Local al comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa si va avea urmatorul cuprins:

„Aprobă aderarea Comunei Colelia la Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa.”

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform legii şi va fi comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului comunei.

Primarulcomunei,

Ing. Nita Nichita

22.04.2014

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

PROIECT DE HOTARARE

privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2014

Nr.17/22.04.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere :

– prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

In baza dispozitiilor art. 36 alin (4) litera „a” si art. 45 alin (2) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modoficata si completata,

Propune urmatorul proiect de hotarare,

 PROIECT DE HOTARARE:

Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul I al anului 2014 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a) VENITURI

– sectiunea de functionare – 350.123 lei;

– sectiunea de dezvoltare  – 64.269 lei

b) CHELTUIELI

– sectiunea de functionare – 303.508 lei;

– sectiunea de dezvoltare – 64.269 lei

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

22.04. 2013 PRIMAR,

Ing. Nita Nichita

 

ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

H O T A R A R E

privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2014

 

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

Examinand:

– raportul nr. 63/22.04.2014 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr. 64 /22.04.2014 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– raportul comisiei de specialitate nr. 77/14.05.2014;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 65/22.04.2014;

In temeiul art. 36 alin (4) litera „a” si art. 45 alin (2) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul I – anul 2014 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a) VENITURI

– sectiunea de functionare – 350.123 lei;

– sectiunea de dezvoltare  – 64.269 lei

b) CHELTUIELI

– sectiunea de functionare – 303.508 lei;

– sectiunea de dezvoltare    – 64.269 lei

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

   Radulescu Teodor

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 18

Adoptata la Colelia

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M A N I A

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

  H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local al comunei Colelia, pe trimestrul II al anului 2014

 

Consiliul Local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

– prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

-raportul nr.66/06.05.2014 al contabilului Consiliului Local;

– expunerea de motive nr.67/06.05.2014 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 68/06.05.2014;

– raportul comisiei de specialitate nr. 78/14.05.2014;

In temeiul art. 36 alin (2) litera „a“ coroborat cu alin (4) litera „a“, art. 45 alin. (2) lit. „a“ si art. 115 alin (1) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. II al anului 2014, in suma totala de 1.828.050 lei la venituri si 1.846.600 lei la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Radulescu Teodor

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 19

Adoptata la Colelia                                                  

Astazi, 21 mai 2014

 

R O M A N I A

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL COLELIA

 

 P R O I E C T D E H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2014

Nr. 18/06.05.2014

Primarul comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

– prevederile art.19 alin.(2) din Legea .nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

–          raportul nr.66/06.05.2014 al contabilului Consiliului Local;

In temeiul art. 36 alin (2) litera „a“ coroborat cu alin (4) litera „a“, art. 45 alin. (2) lit. „a“ si art. 115 alin (1) litera „b“ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

 Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. II al anului 2014, in suma totala de 1 828 050 lei la venituri si 1.846.600 lei la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata in anexa nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 06.05.2014 Primarul comunei,

Ing. Nita Nichita