Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art.16 alin.(2) ,art. 20  alin.(1) litera “b” si art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. nr. 1514/2006, HG. nr. 155/2007,

H.G.nr..44/2004 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 si OG nr. 30/2011 ;

– prevederile Hotararii de Guvern nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;

-prevederile art.5  ,alin.(1) si art. 17 ,alin(4) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, modificata si completata;

-prevederile H.G.nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.16 lit.,,e’’ din Legea nr.303/2007-pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;

– prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinand:

– raportul nr.2447/23.11.2011 al referentului impozite si taxe ;

– expunerea de motive nr. 2527/06.12.2011 a primarului comunei Colelia ;

– raportul nr. 2632/22.12.2011 al comisiei activitati economico-financiare, agricultura ;

– procesul verbal 2210/28.10.2011 ;

– avizul de legaliate al secretarului comunei nr. 2544/08.12.2011 ;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.,,b’’. alin. (4) lit.,,c” art. 45 alin. (2) litera « c » si art. 115 alin. (1)  litera « b » din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ,

 

H O T A R A S T E :

 Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale precum si alte sume care fac venit la bugetul local al comunei Colelia,judetul Ialomita, pentru anul 2012,dupa cum urmeaza :

– nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe pentru anul 2012 sunt prevazute in Anexa  nr.1 la prezenta hotarare ;

– pentru persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii determinata conform valorilor din anexa prezenta, la care se aplica coeficientul de  de corectie de 1,10, corespunzatoare zonei A rangul IV;

– pentru persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,25 % asupra valorii de inventar a cladirii, inclusiv pentru cladirile reevaluate;

– pentru persoanele juridice, in cazul unei clădiri prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv la 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota susmenţionată aplicându-se la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, făcând excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Art.2. Persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii al administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii sau instrainarii.

Art.3.Persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Art.4. Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul /taxa pe teren si impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in 2 rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

Art.5. Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 modificata, privind Codul fiscal se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice, care achita cu anticipatie, pana la 31.03.2011, dupa cum urmeaza :

– in cazul impozitului pe cladire – 10% ;

– in cazul impozitului pe teren – 10% ;

– in cazul taxei asupra mijloacelor de transport – 10%.

Art.6.Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv si impozitul pe mijlocul de transport de pana la 50 lei inclusiv, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane fizice si juridice se plateste integral pana la primul termen de plata .

Art.7.Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul nr.de m.p., coeficientul  de corectie de 1,10 corespunzator rangului IV al localitatii si zona A pentru terenurile intravilane si, respectiv categoria de folosinta pentru terenurile din extravilanul localitatii.

Art.8.Orice persoana care dobandeste sau instraineaza un teren sau un mijloc de transport este obligata sa depuna o declaratie,in termen de 30 de zile la compartimentul de specialitate al comunei.

Art.9.  (1)  Persoanele  fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat  dupa cum urmeaza :

– cu   65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;

– cu 150% pentru cea de a doua cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu ;

– cu 300% pentru cea de a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu .

(2) Nu intra sub incidenta alin (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu ,impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Art. 10.-(1) Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza :

– cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;

– cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

 – 2) In cazul cladirii utilizate ca locuinta,a carei suprafete construita depaseste 150 mp, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m.p. sau fractiune din acestia.

Art.11 – (1) Cota taxei pentru servicii reclama si publicitate, prevazuta la art.270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 se stabileste la 3% din valoarea totala a serviciilor de reclama si publicitate prestate in baza unui contract sau a unei altfel de intelegeri incheiata intre parti ;

            – (2) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ,in conditiile prevazute la alin.(1) au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al Primariei comunei Colelia,pana la data de 31.01.2011,sub sanctiunile prevazute de lege.

            – (3) Pentru panourile, afisele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului, declaratia de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

Art.12.Se stabilesc alte taxe locale,in afara de cele prevazute de Codul fiscal,dupa cum urmeaza :

– taxa xerox – 0,3lei/fila ;

– taxa inregistrare contracte de arendare – 4 lei /contract;

– taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri va fi de 13 lei /zi ;

Art.13.In conformitate cu prevederile art.286 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul fiscal, in cazul unor calamitati naturale se acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, pe baza de cerere a persoanei indreptatite si numai dupa verificarea atenta a actelor prezentate de catre persoana in cauza, a unor acte de constatare intocmite de catre o comisie aprobata de catre consiliul local.

Art.14. Plata cu intarziere a taxelor,impozitelor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege .

Art.15.Prevederile prezentei hotarari se aplica impreuna cu cele din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative.

Art.16. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2012.

Art.17.Incepand cu data de 01.01.2012 se abroga Hotararea Consiliului Local nr.30/27.10.2010 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

Art.18.Primarul comunei Colelia prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.19.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor, prin afisare la sediul primariei, pe site-ul primariei si alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

 

Nr. 40                                                                                CONTRASEMNEAZA         Adoptata la Colelia                                                              Secretar al comunei            Astazi , 28.12.2011                                                                   PENCU GINA

 

 

 

                                                          ANEXA

                          La Hotararea Consiliului Local nr. 40   din 28.12. 2011

 

                                                         1.IMPOZITUL PE CLADIRI

 

Orice persoana  care are in proprietate o cladire situata in Romania, datoreaza impozit anual exceptand cazul in care in titlul IX al Legii 571/2003 privind impozitele si taxele locale cu modificarile si completarile ulterioare se prevede diferit. Impozitul se datoreaza bugetului local al localitatii in care este amplasata cladirea.

Pentru cladirile proprietate  publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, persoanelor juridice se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz in conditii similare impozitului pe cladiri.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladirile aflate in proprietatea sa.

 

 

1.1.CALCULUL IMPOZITULUI DATORAT DE PERSOANE FIZICE

VALORI  IMPOZABILE

– pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinind  persoanelor fizice.

 

Tipul cladirii

 

 

  Nivelurile indexate       pentru anul 2011

 

  Nivelurile aplicabile in     anul fiscal 2012
       Valoarea impozabila

-lei/mp-

     Valoarea impozabila

-lei/mp-

Cu instalatii de apa, canali-zare, electrice si incalzire Fara instalatii Cu instalatii de apa, canali-zare, electrice si incalzire  Fara instalatii
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din carami-da arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

806

478

806

478

 

B.Cladiri cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala, caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui trata-ment termic si/sau chimic

219

137

219

137

 

C.Cladire  anexe cu cadre din be-ton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale nesupuse unui trata-ment termic si/sau chimic

137

123

137

123

 

D. Cladire anexa cu pereti exteri-ori din lemn, din piatra naturala, caramida arsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sauchimic

82

54

82

54

 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera

A-D

     

 

75%din suma

care s-ar aplica cladirii

 

 

75%din suma

care s-ar aplica cladirii

F.  In cazul contribuabilului care detine in aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda , utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera A-D      

 

50% din suma

care s-ar aplica cladirii

 

 

50%din suma care s-ar aplica cladirii

Valorii impozabile a cladirilor-determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii exprimata in mp cu valorile corespunzatoare de mai sus si se aplica coeficientul de corectie care pentru comuna noastra este de 1,1 dupa care se aplica cota de impozitare de 0,1 %

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma prevederilor mai sus mentionate se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza :

–    cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

–    cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal;

In cazul cladirii utilizate ca locuinta a carei suprafata depaseste 150 mp, valoarea impoza-bila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 de metri patrati sau fractiune din acestia.

Daca o persoana are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, in afara celei de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar, si se majoreaza conform Ordonantei de Urgenta nr.59 din 30.06.2010 astfel:

-cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.

-cu 150% pentru cea  de- a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.

-cu 300% pentru cea de- a treia cladire in afara celei  de la adresa de  domiciliu

Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala nu intra sub incidenta prevederilor mai sus mentionate.


                                1.2.CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRI DATORAT

                                  DE PERSOANELE JURIDICE

 

         Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit s-a   stabilit prin hotarare a Consiliului local la 0.25%, asupra valorii de inventar, inclusiv pentru cladirile reevaluate.

In cazul unei clădiri prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare, care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv la 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota susmenţionată aplicându-se la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, făcând excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Orice persoana care dobandeste , construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala in compartimentul de  specialitate al autoritatii  administratiei  publice  locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

Instrainarea unei cladiri prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege,nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii nu are stinse orice creante fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ teritoriale unde este amplasate cla-direa sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza , cu termene de plata scadente pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea.Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale .Actele prin care se instraineaza cladirii cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Plata impozitului pe cladiri se plateste in 2 rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

        Pentru plate cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre con-tribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotararea Consiliului local, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice.

        Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de datre contribuabili, persoana fi-zica sau juridica, de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.In ca-zul in care contribuabilul detine in propietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

Atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile construite potrivit Legii 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare data dobandiri cladirii se considera dupa cum urmeaza:

a) pentru cladirile executate integral inainte se expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire data intocmirii procesului verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data  terminari efective a lucrarilor.

b) pentru cladirile executate integral la termen prevazut in autorizatia de construire, data din acesta, cu obligativitatea intocmirii procesului verbal de receptie in termen prevazut de lege.

c)  pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu a fost finalizat la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legi, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementul structural de baza a unei cladiri in speta pereti si acoperis. Procesul verbal de recepie se intocmeste la data expirarii termenlui prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarii, precum si suprafata construita  desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Declartia cladirilor in vederea impuneri si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administrative publice locale reprezentand o obligatie legala a contribuabilor care detin in proprietate aceste imobile chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

2.      IMPOZITUL SI TAXA  PE TEREN

           Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta impozit pe teren .

In cazul unui teren situat in intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folo-sinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ex-primata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel.

 

         Teren cu constructii:

 

Zona din

cadrul localitatii

           NIVELURILE APLICABILE   PENTRU ANUL FISCAL  2011

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012

 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati     lei/ha  Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati  lei/ha

 

 
        I    II   III   IV  

I

 II   III       IV
 

A

   

 

   

766

 

     

   766

B

     

613

     

613

C

     

460

     

460

D

     

300

     

300

In cazul unui teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati cu valorile din tabelul urmator:

 Terenuri intravilane fara curti si constructii :

 

 

Nr

crt

 

 

 

 

Categoria de folosinta

 

 

 

 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal

2011 lei/ha

          Niveluri aplicabile in anul fiscal

2012  lei/ha

ZONA

     A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

 

ZONA

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

  1 Teren arabil

24

24

  2 Pasune

18

18

  3 Faneata

18

18

  4 Vie

40

40

  5 Livada

46

46

  6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

24

  7 Teren cu apa

13

13

  8 Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

  9 Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Valorilor din acest tabel li se aplica un coeficient de corectie 1,1.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%.

Impozitul se plateste anual in doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatiilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz in conditii similare impozitului pe teren.

Pentru terenurile amplasate in extravilan impozitul se stabileste prin inmultirea numa-rului de mp cu valorile din tabelul urmator:

Terenuri amplasate in extravilan :

 

Nr.crt. Categoria de folosinta Nivelurile indexate pentru anul 2011 Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2012
   

ZONA A

ZONA A

1 Teren cu constructii

27

27

2 Arabil

43

43

3 Pasune

24

24

4 Faneata

24

24

5 Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

48

48

5.1. Vii pana la intrarea pe rod

X

X

6 Livada pe rod alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

48

48

6.1. Livada pana la intrarea pe rod

X

X

7. Padure sau alt teren cu vegetatie fores-tiera cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1.

14

14

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

X

X

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

4

5

8.1. Teren cu amenajari piscicole

29

29

9 Drumuri si cai ferate

X

X

10 Teren neproductiv

X

X

Valorilor din acest tabel li se aplica un coeficient de corectie 1,1.

 

3.  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT

In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, acesta se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos :

 

Nr.

crt.

TIPURI DE AUTOVEHICULE

 

 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2011 Val.taxei lei/200cm cubi sau fractiune Niveluri aplicabile in anul fiscal 2012

Val. taxei lei/200cm cubi sau fractiune

1

Motorete, scutere motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la1600cm cubi inclusiv

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm si 2000cm inclusiv

18

18

3

Autoturism cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm si 2600cm inclusiv

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm si 3000cm inclusiv

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilidrica de peste 3001 cm

290

290

6

Autobuze,autocare si microbuze

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna

30

30

8

Tractoare inmatriculate

18

18

 

 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare  de 12 tone :

 

 

  Numarul axelor si masa totala autorizata Impozitul, in lei pentru vehicule angajate esclusiv in operatiunile de transport intern Impozitul in lei pentru vehicule angajate in operatiunile de transport intern si international
    Vehicule

Cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

 

 

 

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

 

Vehicule

Cu sistem de suspensie

Pneumatica

Sau un

Echivalent

recunoscut

 

 

Vehicule

Cu alt sistem de suspensie

1 Vehicule cu doua axe        
  1. Masa nu mai putin de 12 tone,

dar nu mai mult de 13 tone

   0

 

102 0 127
  2. Masa nu mai putinde 13 tone,dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352
  3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495
  4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121
II   Vehicule cu 3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221
  2. Masa nu mai putin de 17 tone dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454
  3. Masa nu mai putin de 19 tone dar nu mai mult 21 tone 364 472 454 589
  4. Masa nu mai putin de 21 tone dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908
  5. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412
  6. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412
III   Vehicule cu 4 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598
  2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933
  3. Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481
  4. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
  5. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
        Combinatii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
    Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Impozitul in lei pentru vehicule angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Impozitul in lei, pentru vehicule angajate in operatiunile de transport intern si international
      Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut  

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un achivalent recunoscut  

 

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I   Vehicule cu 2+ 1 axe        
  1. Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58
  4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131
  5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307
  6. Masa nu mai putin de 22 tone,dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397
  7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716
  8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256
II   Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287
  2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471
  3. Masa nu mai puti de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692
  4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835
  5. Masa nu mai putin de 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371
  6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902
  7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
  8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
III   Vehicule cu 2+3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de36 tone,dar

nu mai mult de 38 tone

1.211 1.686 1.514 2.107
  2. Masa nu mai putinde 38 tone,dar

nu mai mult de 40 tone

1.686 2.291 2.107 2.863
IV   Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa nu mai putin de 36 tone

dar nu mai mult de 38 tone

1.070 1.486 1.338 1.857
  2. Masa nu mai putin de 38 tone

dar nu mai mult de 40 tone

1.486 2.055 1.857 2.569
  3. Masa nu mai putin de 40 tone

Dar nu mai mult de 44 tone

2.055 3.040 2.569 3.800
V   Vehicule cu 3+3 axe

 

       
  1. Masa nu mai putin de 36 tone

Dar nu mai mult de 38 tone

609 737 761 921
  2. Masa nu mai putin de 38 tone

Dar nu mai mult de 40 tone

737 1.100 921 1.375
  3. Masa nu mai putin de 40 tone

Dar nu mai mult de 44 tone

1.100 1.751 1.375 2.189
             

 

 

                        REMORCI, SEMIREMORCI  SAU RULOTE

 

Masa totala maxima autorizata

Nivelurile aplicabile  pentru

 anul fiscal 2011

Nivelurile aplicabile in anul  fiscal 2012

a. Pana la 1 tona inclusiv

8

8

b. Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone

29

29

c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone

45

45

d. Peste 5 tone

55

55

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembtie inclusiv.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%,stabilita prin hotarare a consiliului local.

Scutirile acordate conform Codului Fiscal se aplica pentru :

–          veteranii de razboi

–          persoanele persecutate din motive politice

–          vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi

–          persoanele cu handicap grav si accentuat

–          persoanele incadrate in gradul I de invaliditate

         Aceste scutiri se aplica in cazul impozitului pe cladiri doar pentru cladirea de la adresa de domiciliu, pentru teren doar pentru terenul aferent cladirii de domiciliu . Pentru veterani de razboi si sotiile veteranilor de razboi care nu sau recasatorit pentru bunurile in proprietate  incepand cu 01.01.2008, beneficiaza si de scutire de teren extravilan de pana la 5 ha.

         Pentru mijloace de transport se aplica in cazul veteranilor de razboi doar pentru un singur mijloc de transport  la alegere, pentru persoanele cu handicap si cu grad de invaliditate se aplica unui singur autoturism de tip hycomat sau a unui mototriciclu. Aceste scutiri se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

        In afara de aceste scutiri consiliul local poate acorda scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale pentru : – impozitul pe cladiri, impozitul pe teren sau o reducere a acestora pen-tru persoanele fizice ale  caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau de ajutor social.

        Ia cazul unei calamitati naturale, Consiliul local poate acorda scutire de la plata impo-zitului pe cladiri , a impozitului pe teren , a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

       Aceste scutiri se aplica persoanelor respective cu incepere de la data intai a lunii urma-toare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea reducerii sau scutirii.      Scutirile pot fi acordate prin hotarari ale consiliului local adoptate in cursul anului pe baza criterilor si procedurilor stabilite de catre acestea. La acordarea scutirilor pentru persoanele fizice autoritatiile deliberative pot avea in vedere facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice prin reglemenatari neprevazute in titlul IX din Codul Fiscal.

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor

 

Taxe pentru obtinerea certificatului de urbanism in mediul urban

Nivelurile aplicabile in anul           fiscal 2011

Nivelurile aplicabile in anul           fiscal 2012

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Taxa in lei

Taxa in lei

Pina la 150p inclusiv

2

2

Intre 151 si 250mp inclusiv

3

3

Intre 251 si 500mp inclusiv

4

4

Intre 501 si 750 mp inclusiv

5

5

Intre 751 si 1000 mp inclusiv

6

6

Peste 1000mp

6+ 0.01lei /mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

6+ 0.01lei /mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

– Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.          

-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari se stabileste la 7 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat.

-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete cabine spatii de espunere situate pe caile si in spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor se stabileste la  7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste la 11 lei inclusiv pentru fiecare racord.

-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea teritorului de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consilului judetean se stabileste la  13 lei.

-Taxa pentru eliberare, certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste la 8 lei

-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice se stabi-leste la 13 lei  . Prin modificarile aduse de Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se introduce viza anuala a autoritatiilor care se vor viza pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul fiscal urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute mai sus.

-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 17 lei  inclusiv.

-Taxa pentru eliberarea de copii heroglifice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consilile locale se stabileste la 28 lei inclusiv.

-Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste la 69 lei.

– Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasu-rarea activitatii de alimentatie publica (restaurante, baruri) care se datoreaza bugetului local al comunei in a carei raza administrativ -teritoriala se afla amplasata unitatea de comercializare si se  stabileste  la 50 lei.

-Taxa pentru un afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica se stabileste la  28 lei inclusiv pentru fiecare mp si fractiune de mp.

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa se stabileste la  20 lei .

Impozitul pe spetacole in cazul videotecilor taxa se stabileste la  2 lei pe mp .

In cazul discotecilor taxa se stabileste la  3 lei pe mp.

Alte taxe locale :Taxa inregistrat contracte  arenda va fi de 4 lei pe bucata

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice va fi de 13lei/zi ;

Tarif copiator 0.3 lei/pagina

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venituri va fi de 13 lei /zi;

Taxa anuala pentru vehicule lente va fi de 34 lei/an ;

Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii va fi de 5 lei .

Taxele extrajudiciare de timbru :

Eliberarea de catre organele administratiei publice locale,de alte autoritati publice precum si de institutii de stat, care in exercitarea atributilor lor sunt in drept sa certifice anumite situati de fapt a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru de 2lei.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

pentru animale sub 2 ani -2 lei

         – pentru animale peste 2 ani- 2 lei

Certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate :

pentru animale sub 2 ani- 2 lei

          -pentru animale peste 2 ani- 4 lei.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscala  4 lei.

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute sustrase, distruse ori deteriorate este de 2 lei.

Taxe de inregistrare, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 13 lei.

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila 2 lei.

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar este de 8 lei.

Taxe de imatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor :

– autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3 500 Kg

inclusiv 52 lei.

– autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3 500 Kg  125 lei.

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere este de 13 lei.

Sanctiuni aplicate conform prevederilor Codului Fiscal

Depunerea declaratiilor peste termen a persoanelor fizice privind dobandirea , instrai-narea ori construirea se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 pentru persoane fizice,iar la persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960lei.

Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,inregistrarea ,radierea bunurilor impozabile precum si comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si nedepunerea declaratiilor de catre persoanele fizice sanctiunea poate fi de la 240 lei la 600 lei iar pentru persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 960lei la 2400lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea ,vanzarea evidenta si gesti-unea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sactioneaza cu amenda care poate fi cuprinsa intre 230 lei si 1360 lei.

                                                            Referent ITL,

                                                     Cotorceanu Georgeta