Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2011

Consiliul Local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

-prevederile art.19  alin.(2) din Legea .nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Examinand:

-raportul nr.2604/20.12.2011 al contabilului Consiliului Local;

-raportul de avizare nr.2638/22.12.2011 al comisiei  de specialitate ;

– expunerea de motive nr.2606/22.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei;

In temeiul art. 36 alin (4) litera “a” si art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E: 

                                    Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim. IV al anului 2011,  in suma totala de 1 317 000 lei la venituri si 1 326 000 la cheltuieli.

Art. 2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor specificate in art. 1 este prezentata  in  anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Primarul si contabilul Consiliului local vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr. 43                                                           

Adoptata la Colelia

Astazi ,28 decembrie  2011