Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

Consiliul Local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

-prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului su urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 1 si 2 din Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-prevederile art. 6 alin(1) si (2) din Legea nr. 52/2003 ,privind transparent decizionala in administratia publica ;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 ,privind accesul la informatiile de interes public ;

Examinand:

– raportul nr. 2120/10.10.2011 al domnului Petrache Marian cu atributii delegate in domeniul urbanismului ;

– expunerea de motive nr.2439/23.11.2011 a domnului Nita Nichita, primarul comunei;

– raportul nr. 2607/22.12.2011 al comisiei de specialitate ;

– avizul nr. 2530/08.12.2011 al secretarului comunei ;

In temeiul prevederilor art. 36,alin.(2),lit.”c” si alin.(5) lit. “c” ,respective art.45,alin.(2),lit. “e” si art.115 alin(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre domnul Profir Ionel Nicolae viceprimarul comunei.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare ,primarului comunei Colelia si Institutiei Prefectului – judetul Ialomita si o va adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Colelia si pe site www.colelia.judetulialomita.ro.

 

                                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                      Ghita Nicolae                         

                                                                                                                   Contrasemneaza,

                                                                                                              Secretar al comunei

                                                                                                                       Pencu Gina 

 Nr.39

Adoptata la Colelia.

Astazi ,28 decembrie  2011

 

                                                              ANEXǍ la HCL  nr. 39/28.12.2011

 

R E G U L A M E N T    L O C A L

de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea documentatiilor

 de urbanism si amenajarea teritoriului


C A P I T O L U L   I

DISPOZITII GENERALE

1.           Scopul regulamentului

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru organizarea şi desfaşurarea procesului de informare şi consultare a publicului in procedura de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de urbanism.

1.2.  Domeniul de reglementare

Art.2.Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor documentatiilor de urbanism indiferent de initiator (presoană fizică ,persoană juridică,institutie publică,organizatie sau fundatie) sau de scopul pentru care acestea sunt initiate.

Art.3.Documentatiilor de urbanism aflate in curs de elaborare li se aplica prevederile prezentului regulament de la etapa in care se află acestea la data aprobării regulamentului.

 

2.         Cadrul legal general de reglementare a domeniului

Art.4.Activitatea desfăşurată in cadrul procesului de informare si consultare a publicului are la bază următorul cadru legal:

  • Ordinul 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,cu modificările si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică ,cu modificările si completările ulterioare;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ,cu modificările si completările ulterioare.

 

C A P I T O L U L   II

DEFINITII SI CLASIFICĂRI

 

Art.5.In sensul prezentului regulament ,termenii si expresiile de mai jos au următorul inteles:

Documentatie de urbanism – ansamblu de piese scrise si desenate ,referitoare la un teritoriu determinat ,prin care se analizează situatia existentă si se stabilesc obiectivele ,actiunile si măsurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistică a localitătilor pe o perioadă determinată.

Avizare – procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor ,a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate ,avand ca obiect analiza solutiilor functionale ,a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism.

Aprobare  – optiunea forului deliberativ al autoritătii competente de însuşire a propunerilor din documentatiile prezentate şi sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în ve-derea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică, precum şi al autorizării lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii;

Planul de informare şi consultare – documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfaşoară procesul de participare a populatiei la elaborarea şi/sau revizuirea planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului;

Raportul informării şi consultării – documentul care fundamentează decizia consiliului local de aprobare sau respingere a planului de urbanism sau amenajarea teritoriului;

Raport de specialitate – punct de vedere, formulat de structura de specialitate din cadrul primăriei, privind continutul / propunerile planurilor urbanistice supuse aprobării consiliului local.

Persoana responsabil ă cu informarea şi consultarea publicului – persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu atributii delegate in domeniul urbanismului, care coordonează redactarea planului de informare şi consultare, gestionează activitatile de informare şi consultare a publicului şi este persoana de contact din partea administratiei publice locale pentru activitătile de informare şi consultare a publicului;

Plan Urbanistic General – are atat caracter director şi strategic, cat şi caracter de regle-mentare,reprezentand principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizareaprogramelor şi actiunilor de dezvoltare;

Plan Urbanistic Zonal – este instrumentrul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General;

Plan Urbanistic de Detaliu – are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcela în relatie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu functionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

Informatie de interes public – orice informatie care priveşte activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice;

Transparenta decizională – obligatie a autoritătilor administratiei publice de a informa şi de a  supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor adninistrative şi minutele şedintelor publice;

Grup cu rol consultativ – grup format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate,comisiei tehnice de urbanism, autoritătii competente pentru protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi al altor institutii /organisme interesate de la nivel central, judetean sau local,precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încat să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care trebuie să răspundă planurile urbanistice.

Art. 6 – Documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului care vor fi supuse informării şi consultării populatiei potrivit prezentului regulament sunt:

-Plan Urbanistic General al comunei Colelia;

-Planuri urbanistice zonale a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al comunei Colelia;

-Planuri urbanistice de detaliu a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al comunei Colelia.

 

C A P I T O L U L    III

PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE A POPULATIEI

 

Art. 7 – Decizia initierii unei documentatii de urbanism poate apartine administratiei publice locale în cazul PUG–ului sau a unor PUZ–uri (pentru situatiile impuse de lege), ori a unui investitor privat interesat.Anterior initierii documentatiei de urbanism, initiatorul acesteia va obtine un certi-ficat de urbanism şi /sau aviz prealabil de oportunitate, în conditiile legii.

Art. 8 – Atributiile privind procedura de informare şi consultare a populatiei vor fi exercitate de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului.

Art. 9 – Procesul de informare şi consultare a publicului se desfăşoară în baza planului de informare şi consultare şi se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului, documente elaborate de persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, special desemnată în acest sens prin dispozitia primarului.

Art. 10 – Planul de informare şi consultare constă în:

– identificarea părtilor interesate sau potential afectate (persoane fizice /persoane juridice /institutii publice) de prevederile propuse prin planul urbanistic; acestea vor fi mentionate de către initiator /elaborator într-un memoriu ce însoteşte anuntul;

– stabilirea modalitătii de anuntare a celor interesati sau afectati de elaborarea planului urbanistic;

– stabilirea modalitătii de comunicare cu initiatorul şi proiectantul, respectiv modalitătile de

formulare a sesizărilor, observatiilor legate de propunerile planului urbanistic;

– elaborarea calendarului (la propunerea initiatorului) pentru îndeplinirea obligatiilor de informare şi consultare a publicului;

– datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

Art. 11 – Raportul informării şi consultării publicului contine:

– detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta publicul;

– rezumatul problemelor, observatiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv modul de solutionare propus de initiatorul planului urbanistic.

Art. 12 – Informarea şi consultarea populatiei se face obligatoriu în toate etapele procesului de elaborare şi/ sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului.

Aceste etape sunt:

-etapa pregătitoare – anuntarea intentiei de elaborare şi/sau revizuire;

-etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

-etapa elaborării propunerilor, ce se vor supune procesului de avizare;

-elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparentă decizională.

Procesul de informare şi consultare a publicului diferă în functie de tipul documentatiei de urbanism.

Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent

A.1.etapa pregătitoare

 

Art.13 Decizia initierii elaborării şi/sau revizuirii Planului Urbanistic General al comunei Colelia apartine autoritătii publice locale, la initiativa primarului,care informează publicul despre această intentie, prin intermediul persoanei cu atributii delegate in domeniul urbanismului, înainte de începerea elaborării documentatiei de atribuire a serviciilor de proiectare.

 Art.14 Elemente de temă ,respectiv obiectivele si problemele specifice acestui tip de documentatie vor fi elaborate si redactate de către  persoana cu atributii delegate in domeniul urbanismului,care va elabora şi redacta şi procedurile de informare si consultare a publicului ,cu sprijinul unui grup cu rol consultativ.Acestea vor fi incluse in documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare şi/sau revizuire PUG.

Grupul cu rol consultativ va fi format din reprezentanti desemnati ai Comisiei juridice si disciplină,amenajarea teritoriului si urbanism ,a Consiliului Local ,Agentia de Protectie a Mediului Ialomita,Directia pentru Cultura ,Culte  si Patrimoniu National Cultural Ialomita, Ordinul Arhitectilor din Romania-Filiala Ialomita.

Art. 15 Informarea cu privire la intentia de elaborare a P.U.G. se va face simultan, prin următoarele metode:

– anunturi afişate la sediul primăriei;

– anunt publicat pe pagina proprie de internet, a primăriei www.colelia.judetulialomita.ro;

– anunturi publicate în presa locală (cel putin două anunturi publicate la interval de minimum 3 zile);

– alte tipuri de publicitate.

Art. 16 Anunturile vor cuprinde în mod obligatoriu cel putin următoarele informatii:

– prezentarea succintă a argumentării intentiei de elaborare şi/sau revizuire a PUG şi a obiectivelor cacestuia;

– numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observatii şi propuneri;

– perioada în care publicul poate transmite comentarii, observatii şi propuneri sau pot fi exprimate nevoi ale publicului;

– data la care va fi publicat răspunsul la observatiile primite (raspunsul va fi afisat la sediul primăriei);

– scurtă descriere a etapelor următoare, inclusiv cele de informare şi consultare.

Art. 17 – Anunturile publicate pe pagina proprie de internet şi cele afişate vor fi mentinute o perioada de 25 de zile, de la data aparitiei acestora, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observatii şi propuneri privind intentia de elaborare a PUG – ului.

Sinteza observatiilor, sugestiilor şi propunerilor transmise de public şi motivatia preluării sau nepreluării acestora vor fi afişate la sediul primăriei şi postate pe pagina proprie de internet, în termen de maxim 15 zile de la data limită de primire a lor. Aceasta va fi prezentată ca anexă la documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG – ului.

A.2. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 18  Cerintele şi nevoile publicului privind dezvoltarea durabilă sunt colectate de elaboratorul documentatiei de urbanism, prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse, cu personal specializat în pregă-tirea, derularea şi analizarea rezultatelor.

A.3. Etapa elaborării propunerilor

Art. 19  Informarea publicului asupra propunerilor de PUG se face simultan prin:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a anuntului, care va cuprinde informatii cu privire la: posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care pot fi consultate propunerile şi transmit observatiile consiliului local, în termen de 45 de zile de la ultimul anunt, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare,ora de începere şi durata estimată a dezbaterii publice (minimum 20 de zile de la data ultimului anunt);

b) afişarea anuntului şi a propunerilor la sediul primăriei şi în alte locuri special amenajate în acest scop, pe o perioada de cel putin 30 de zile;

c) trimiterea în scris a anuntului publicat factorilor interesati (institutii avizatoare, fundatii, organizatii profesionale), cu cel putin 15 zile înainte de data dezbaterii publice.

Art. 20  Consultarea publicului asupra propunerilor se realizează  de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului, prin următoarele activităti:

– pune la dispozitia publicului spre consultare, pentru o perioadă de 45 de zile, prima versiune a propunerilor;

– expune spre consultare materialele grafice, oferă explicatii şi colectează în scris observatiile cetătenilor (perioada 45 zile);

– pregăteşte, organizează şi conduce dezbaterea publică privind propunerile PUG – ului, potrivit obiectivelor şi duratei estimate.

Persoana desemnată cu atributii delegate in domeniul urbanismului informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea acestora pe pagina de internet.

Art. 21  Propunerile care aduc modificări importante asupra unor portiuni mari din comună, sau care afectează un număr mare de locuitori, vor fi tratate distinct prin dezbateri publice organizate cu cetătenii cu domiciliul în zona propusă modificărilor, cu scopul informării şi consultării acestui public.

Art.22  În vederea introducerii în circuitul de avizare a P.U.G.-ului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, se va întocmi raportul consultării populatiei, care împreună cu raportul de specialitate privind propunerile PUG se prezintă spre aprobare sau respingere Consiliului Local al comunei Colelia.

În vederea fundamentarii tehnice a deciziei, persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului poate solicita un punct de vedere al Ordinului Arhitectilor din Romania – Filiala Ialomita.

Dezbaterea publică, privind propunerile PUG, se va organiza la minimum 20 de zile de la ultimul anunt, (înainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare), concomitent cu evaluarea de mediu şi în colaborare cu Agentia de Protectie a Mediului Ialomita.

A.4. Etapa de aprobare a P.U.G.- ului şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Art. 23 Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUG se face conform prevederilor legale în vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.

În acest context părtile din documentatie care contin prevederi cu caracter normativ (Regulamentul Local de Urbanism aferent) precum şi hotărarea de consiliu pentru aprobarea PUG vor fi publicate pe pagina de internet.

A.5 . Etapa de monitorizare a implementării PUG

Art. 24 Informatiile continute în PUG şi RLU reprezintă informatii de interes public şi pot fi puse la dispozitia celor interesati prin publicare pe pagina de internet a primăriei.

La cerere pot fi eliberate extrase din acestea sub fomă de copii în format tipărit sau electronic, în conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Anual, persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al prima-rului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului va întocmi rapoarte privind stadiul implementării prevederilor PUG.

Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de Urbanism aferent

B . 1. Etapa pregătitoare

Art. 25 În situatia în care initiatorul PUZ-ului este primăria, tema de proiectare, obiectivele şi cerintele PUZ se vor elabora cu sprijinul grupului cu rol consultativ.

Art. 26  Atunci cand initiatorul PUZ este un investitor privat, acesta va fi informat prin certificatul de urbanism şi /sau avizul prealabil de oportunitate cu privire la obligatiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publi-cului.

Art. 27  Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face simultan atat de primărie cat şi de initiatoriul PUZ-ului, prin următoarele metode:

a) afişarea unui anunt la sediul primăriei în spatii accesibile tuturor cetătenilor, anunt care va contine următoarele:

· elemente de temă (scopul, obiectul, probleme specifice);

· datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului;

· perioada în care pot fi transmise observatii, sesizări;

b) publicarea anuntului respectiv pe pagina de internet a primăriei;

c) expunerea pe panouri de informare (conform modelului din anexa la prezentul regulament), montate de initiatorul PUZ – ului, în limitele zonei de studiu, respectiv în fata parcelei pentru care a fost initiat planul urbanistic zonal.

B . 2. Etapa elaborării propunerilor

Art. 28 Informarea şi consultarea publicului privind propunerile se face anterior transmiterii documentatiei pe circuitul tehnic de avizare a PUZ – ului, de către persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului prin:

a) publicarea unui anunt pe pagina de internet a primăriei, cu 25 de zile calendaristice, înaintea dezbaterii publice;

b) anunturi afişate, pe o perioadă de cel putin de 25 de zile la sediul primăriei;

c) notificări ale proprietarilor direct afectati de propunerile PUZ-ului.

Art. 29 Anuntul va contine informatiile legate de: modul, perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor precum şi perioada de timp în care se pot transmite observatii asupra acestora. Anuntul va mai contine şi informatii legate de obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a metodei de consultare alese (dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii), functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor.

Art. 30 Anuntul de informare va fi însotit de explicatii succinte ale propunerilor (extras din raportul de specialitate).

Art. 31  Initiatorul planului urbanistic va amplasa panouri informative (conform anexei la prezentul regulament) în cel putin 3 locuri vizibile în zona studiată, dintre care unul în parcela care a generat intentia elaborării PUZ.

Art. 32 Documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, precum şi documentele ce au stat la baza elaborării propunerilor (certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate) sunt puse la dispozitia publicului pentru consultare, pentru o perioadă de maximum 25 de zile calenda-ristice.

Art. 33 La sediul primăriei şi pe pagina proprie de internet se va publica anuntul cu privire la rezultatele informării şi consultării în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

Art. 34 Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului informează în scris, proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ-ului, cu privire la observatiile primite şi raspunsul argumentat la acestea.

Art. 35 În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al comunei Colelia, a PUZului şi a Regulamentului de urbanism aferent, se va întocmi raportul consultării populatiei care împreună cu raportul de specialitate privind propunerile PUZ constituie documente de fundamentare a hotărarii consiliului local.

Toate documentatiile de urbanism promovate spre aprobare vor fi însotite de avizul favorabil al Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, consiliul local poate solicita suplimentar opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

B . 3. Etapa aprobării PUZ

Art. 36 Planul urbanistic zonal şi regulamentul de urbanism aferent acestuia se supun aprobării Consiliului Local al comunei Colelia, în baza raportului de speciali-tate şi a raportului consultării populatiei.

Art. 37 Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUZ se face conform prevederilor legale în vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, respective asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. În acest context, raportul de specialitate, raportul consultării populatiei şi hotărarea de consiliu privind aprobarea PUZ, vor fi publicate pe pagina de internet a primăriei.

B . 4.Etapa de monitorizare a implementării PUZ

Art.38 Informatiile continute în PUZ şi regulamentul de urbanism aferent acestuia, reprezintă informatii de interes public şi vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extrase din acestea pot fi eliberate în format electronic sau tipărit, în conditiile Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Planul Urbanistic de Detaliu

 

C.1. Etapa pregătitoare

Art. 39 Anterior obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism potrivit Legii nr. 350/2001 cu completările ulterioare, initiatorul PUD-ului (persoană fizică sau persoană juridică) va depune documentele privind reglementarile propuse în vederea demarării procesului de informare şi consultare a publicului.

Art. 40 Persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului, notifică proprietarii parcelelor vecine (pe toate laturile) celei ce a generat planul urbanistic de detaliu, privind intentia şi propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de minimum 15 zile pentru primirea observatiilor şi/sau sugestiilor.

Art. 41 În termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor şi sugestiilor, per-soana desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului notifică initiatorul PUD-ului cu privire la obiectiile primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz, în maximum 10 zile.

Art. 42  În termen de 10 zile de la primirea răspunsului argumentat al initiatorului PUD – ului, primăria informează în scris proprietarii care şi-au exprimat opiniile, cu privire la observatiile primite şi răspunsul la acestea.

C.2 . Etapa aprobării PUD

Art. 43 Planul urbanistic de detaliu se supune aprobării Consiliului Local al comunei Colelia în baza raportului de specialitate şi a raportului consultării populatiei.

Art. 44  Informarea şi consultarea publicului în etapa de aprobare a PUD se face conform prevederilor legale în vigoare privind asigurarea transparentei deci-zionale în administratia publică, respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. În acest context, planşele de reglementări urbanistice, raportul de specialitate, raportul consultării populatiei şi hotărarea de consiliu privind aprobarea PUD, vor fi publicate pe pagina de internet.

C.3. Etapa de monitorizare a implementării PUD

Art. 45 Informatiile continute în PUD reprezintă infomatii de interes public şi vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extrase din acestea pot fi eliberate în fomat electronic sau tipărit, în conditiile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGATII / RESPONSABILITĂTI

 privind informarea şi consultarea publicului în

procedura de elaborare şi/sau revizuire a documentatiilor de urbanism

 A. Obligatiile persoanei desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia cu atributii delegate in domeniul urbanismului

Art. 46  Consiliul Local al comunei Colelia, prin persoana desemnată cu atributii delegate in domeniul urbanismului, are responsabilitatea informării şi consultării publicului privind planurile de urbanism supuse aprobării consiliului local.

Art. 47 În vederea bunei desfăşurari a procesului de informare şi consultare a publicului, se va desemna grupul cu rol consultativ si persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului.

Art. 48 Pe parcursul procesului de informare şi consultare a publicului, administratiei publice locale îi revin următoarele obligatii:

– să elaboreze planul de consultare a publicului şi raportul informării şi consultării publicului;

– să colaboreze cu grupul de sprijin în vederea formulării temei, obiectivelor şi cerintelor privind elaborarea documentatiilor de urbanism de tip PUG si PUZ initiate de admnistratia publică locală;

– să informeze prin certificatul de urbanism şi /sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe initiatorul planului urbanistic despre obligatiile ce-i revin ca urmare a aplicării procedurii de informare şi consultare a publicului;

– să afişeze în locuri vizibile, la sediul Primăriei comunei Colelia şi să publice pe pagina proprie de internet anunturile de informare a publicului privind intentia de elaborare a documentatiilor de urbanism;

– să notifice factorii interesati şi proprietarii direct afectati de elaborarea planurilor urbanistice;

– să asigure un spatiu unde pot fi consultate planurile urbanistice în curs de elaborare cu posibilitatea exprimării /preluării în scris a observatiilor şi sugestiilor formulate de părtile interesate;

– sa pregătească, să organizeze şi să conducă dezbaterile publice pentru identificarea opiniilor, sugestiilor, nevoilor publicului în raport cu propunerile urbanistice;

– să comunice initiatorului şi elaboratorului planului urbanistic, sugestiile, obiectiunile şi observatiile primite de la populatie în urma consultării documentatiilor de urbanism;

– să solicite fie modificarea propunerilor în acord cu observatiile, obiectiunile şi sugestiile publicului,fie un răspuns fundamentat de refuz, dacă este cazul;

– să informeze publicul cu privire la rezultatele informării si consultarii, prin publicarea pe pagina de internet şi la sediul propriu a observatiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termenul alocat în functie de categoria planului urbanistic supus consultării;

– să informeze în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor urbanistice şi care au trimis opinii cu privire la observatiile primite şi răspunsul argumentat la acestea;

– să publice pe pagina proprie de internet planşa de propuneri a planurilor urbanistice şi hotărarea de consiliu privind aprobarea documentatiei de urbanism;

– să elibereze, la cerere, contra cost, copii ale unor piese din planurile urbanistice aprobate.

B. Obligatii ale initiatorului documentatiei de urbanism

Art. 49  În cadrul procesului de informare şi consultare a publicului, initiatorul planului urbanistic are următoarele obligatii:

– să participe la toate şedintele de consultare a populatiei;

– să identifice şi să comunice datele de identificare (numele şi adresa) ale proprietarilor tuturor parcelelor învecinate parcelei care generează documentatia de urbanism. Comunicarea numelui şi adresei proprietarilor se face pe baza de declaratie notarială şi se depune la sediul primăriei odată cu anuntarea intentiei de elaborare a PUZ, respectiv la prezentarea planului urbanistic de detaliu în vederea consultării şi informării populatiei. Declaratia se actualizează pe proprie răspundere la momentul promovării în consiliu.

– să afişeze anunturi informative (conform anexei la prezentul regulament) în zona de studiu a planului urbanistic şi în parcela care a generat planul urbanistic.

 

C. Obligatii ale elaboratorului documentatiei de urbanism

 Art. 50 În procesul de informare şi consultare a populatiei privind elaborarea şi/sau revizuirea planurilor urbanistice, elaboratorul planurilor urbanistice are urmă-toarele obligatii:

– să participe la dezbaterile publice;

– să prezinte justificarea tehnică a solutiei propuse;

– să furnizeze informatii şi explicatii privind solicitările publicului;

– să formuleze şi să transmită în perioada de timp prestabilită modificările propunerilor incluzand solicitările, propunerile, sugestiile formulate de public, sau să depună un răspuns fundamentat, de refuz, dacă este cazul.

Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG va include şi obligatiile elaboratorului ce derivă din derularea activitătilor de informare şi consultare a publicului.

CAPITOLUL V

REGLEMENTĂRI FISCALE / SURSE DE FINANTARE

 Art. 51 Consiliul local va prevede anual în bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului, pentru initierea, elaborarea, avizarea, apro-barea şi implementarea documentatiilor proprii de urbanism.

Activitătile de informare şi consultare a cetătenilor efectuate pentru planurile de urbanism initiate de investitorii privati vor fi suportate integral de către aceştia.

Art. 52 Copii ale părtilor din documentatiile de urbanism, care constituie informatii de interes public, se eliberează contra cost, la cerere, în format tipărit.

Taxa pentru eliberarea extraselor din documentatiile de urbanism care reprezintă informatii de interes public se stabileşte prin H.C.L.

Art. 53 În cazul în care solicitarea vine din partea unor organizatii sau fundatii nonprofit de interes public, educative, culturale, sportive, religioase sau cu caracter social se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

 Art. 54 Prezentul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Colelia şi se publică pe pagina de internet a institutiei.

Art. 55  Documentatiile de urbanism şi amenajare a teritoriului elaborate şi aprobate după data intrării în vigoare a prezentului regulament fără respectarea prevederilor acestuia sunt nule de drept.

 

 

Preşedinte,                                                  Contrasemnează pentru legalitate

Ghita Nicolae                                                                     Secretar,

Pencu Gina

 

Anexă la Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea documentatiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

MODELE

de panouri pentru anunturile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

 

A . Model panou 1

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI COLELIA                                           

 

   REPREZENTARE

        VIZUALĂ SUGESTIĂ

               (SCHEMATICĂ)

   A  INTENTIEI

Data anuntului: ……………. (ziua/luna/anul)

 

 

INTENTIA DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ……………………………………………….

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Argumentare: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Initiator: ………………………………………………………………

(numele şi prenumele/denumirea)

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII ŞI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic ……………(general, zonal, de detaliu)

în perioada ……………………………. – ………………………………….

(ziua/ luna/anul) (ziua/ luna/anul)

Persoana responsabilă cu consultarea publicului: ……………………………………………………………….

(numele si prenumele, functia

adresa ………………………………….., telefon ……………………, e-mail ………………………….

Observatiile sunt necesare în vederea ……………………………………………………………………………..

(de exemplu: stabilirea cerintelor de elaborare/eliberare a avizului de oportunitate).

Răspunsul la observatiile transmise va fi ……………………………………………………….

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data şi perioada).

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pană la aprobarea planului:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(metoda/scopul/perioada)

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. Literele vor fi tipărite avand o înaltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Intentie….”, “Publicul este…”.

 

B. Model panou 2

 

 

 

 PRIMĂRIA COMUNEI COLELIA   

 Data anuntului: ……………. (ziua/luna/anul)                   

 

 

 

 

REPREZENTARE

        VIZUALĂ SUGESTIĂ

               (SCHEMATICĂ)

A  INTENTIEI

         

 

CONSULTARE ASUPRA

        PROPUNERILOR PRELIMINARE

             PLAN URBANISTIC …………………………………

(general, zonal, de detaliu)

 

 

Initiator: ………………………………………………………………….

(numele şi prenumele/denumirea)

 Elaborator : …………………………………………………………….

(denumirea)

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ………(denumirea, adresa,camera/sala)

în perioada ………………………… – ………………………….. între orele: …………………..

(ziua/ luna/anul) (ziua/ luna/anul)

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LAtt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

 

Răspunsul la observatiile transmise va fi ………………………………………………………………………………………..

(modul în care va fi pus la dispozitia publicului, data şi perioada).

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: …………………………………………………..

(numele şi prenumele, functia)

adresa ………………………………….., telefon ……………………, e-mail ………………………….

 

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.

Literele vor fi tipărite avand o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Consultare asupra…“.

Preşedinte,                                         Contrasemnează pentru legalitate

Ghita Nicolae                                                           Secretar,

Pencu Gina