Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Colelia pentru anul 2012

Consiliul local al  comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 13,litera “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

– prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiza si acoperire a riscurilor;

Examinand:

– raportul nr. 2118/10.10.2011 al domnului Petrache Marian;

– expunerea de motive nr. 2445/23.11.2011 a domnului Nita Nichita primarul comunei  Colelia;

–          avizul de legalitate nr.2541/08.12.2011  al secretarului comunei;

–          raportul nr.2608/22.12.2011 al comisiei de specialitate;

In temeiul art 36, alin. (2), litera “d “, alin (6) litera “a” pct 8 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

 

 

HOTARASTE :

Art. 1.  Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Colelia pentru anul 2012,conform anexei.

Art. 2.  Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei

Pencu Gina

Nr.38

Adoptata la Colelia

Astazi, 28 decembrie 2011