Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Consiliul Local al  comunei Colelia, judetul Ialomita;

Avand în vedere:

– raportul nr. 2119/10.10.2011 al domnului Profir Ionel Nicolae –viceprimarul comunei;

– expunerea de motive nr  2444/23.11.2011 a domnului Nita Nichita primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2540/08.12.2011;

– raportul nr.2629/22.12.2011 al comisiei pentru munca si protectie sociala, protectie  copii, protectie mediu si turism, activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie ;

-prevederile art. 7 – 10 din Legea asistentei sociale nr. 292 / 20.12.2011;

– prevederile art. 6, alin. ( 7 ) şi (8) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 28 din Hotărarea Guvernului nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 2 ), lit. d), alin. ( 6 ), lit a), pct. 2, art. 45, alin.( 1) şi art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea 215/ 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de actiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2 ( 1 ) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutorul social au obligatia de a efectua actiunile şi lucrările de interes local în functie de numărul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social.

( 2 ) Numărul orelor de muncă se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncã.

( 3 ) În cazul incapacitătii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau partiale a capacitătii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze actiunile sau lucrările de interes local, obligatia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social, numai cu acordul primarului.

( 4 ) Actiunile şi lucrările de interes local vor fi efectuate cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, fără a depăşi regimul normal de lucru.

Art.3. Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către viceprimarul comunei şi referentul asistent social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colelia.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Ghita Nicolae                                     CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

Pencu Gina

 

Nr. 37

Adoptata la Colelia

Astazi,28 decembrie  2011

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr.37/28.12.2011

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

 

Nr. crt Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termene de realizare Resurse Responsabili
1 Reabilitarea izlazului comunal Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale, etc. si asigurarea transferului acestora la locuri special destinate Lunile martie-aprilie Beneficiarii Legii 416/2001 Popocea Adrian

Manea Gabriel

2 Intretinere baze sportive, comuna Colelia Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, reparatii gard, etc permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Pioaca Marin

Nistor Constantin

3 Intretinere canal Indepartarea resturilor vegetale si transportarea acestora la locuri special amenajate permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Matei Miuta

Mirea Marieta

4 Lucrari de intretinere zona cimitirelor Curatarea de maracinisuri, a resturilor vegetale, intretinerea gardurilor, etc permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Mirea Gheorghe

Iordache Constantin

5 Intretinere zona centrala a comunei Colelia(Biserica, sediu Primarie) Zugraveli interioare si exterioare, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, intretinerea gardurilor, plantare de arbusti si pomi fructiferi, flori, etc. permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Panait Elena

Paduraru Florica

6 Lucrari de intretinere a centrului civic Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor,vopsirea si intretinerea gardurilor, etc

 

 

 

permanent Beneficiarii Legii 416/2001 Panait Elena

Paduraru Florica