Hotarare privind aprobarea executiei bugetare in trimestrul IV al anului 2011

Consiliul local al comunei Colelia,judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea bugetului de stat nr. 286/2010 pentru anul 2011;

– Legea nr. 287/2010 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2011 ;

Examinand:

-raportul nr.2603/20.12.2011 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr.2605/20.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

-raportul  nr.2637/22 .12.2011 al comisiei  de specialitate;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2632/22.12.2011;

In temeiul art. 36 alin (4) litera “a” si art. 45 alin. (4) alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1.Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local pe trimestrul IV  – anul 2011 potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, in structura urmatoare:

a)Total venituri ,din care :                             –    1 307 000  lei

-sectiunea de functionare                               –    1 038 000  lei;

-sectiunea de dezvoltare                                 –      269 000  lei;

 

b)Total  cheltuieli:                                          –   1 043 630  lei

– sectiunea de functionare                               –      918 197 lei;

– sectiunea de dezvoltare                                 –     125 433  lei;

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al comunei,

Pencu Gina

Nr.4

Adoptata la Colelia

Astazi , 28  decembrie  2011