Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al comunei Colelia, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile cap.IV, punctul 4.16.3. ,litera “b” din Ordinul 2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

– prevederile art. 58 ,litera “c” , art. 80 alin (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 39 alin.(1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand:

-raportul nr.2586/16.12.2011 al contabilului consiliului local;

– expunerea de motive nr.2648/27.12.2011 a domnului Nita Nichita – primarul comunei;

– avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2649/27.12.2011;

In temeiul art. 36 alin(4) litera “a” si art.45 alin (2) litera “a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:

 Art.1.Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 9 763,21.

Art. 2. Primarul si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Ghita Nicolae

CONTRASEMNEAZA,

                                                 Secretar al comunei,

                                                Pencu Gina

Nr.46

Adoptata la Colelia

Astazi , 28  decembrie  2011